• 2020-10-09

  Ekonomirapporten, oktober 2020

  År 2020 är exceptionellt ur många perspektiv. Coronapandemin gav under våren en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning, såväl i Sverige som i omvärlden. Verksamheten i kommuner och regioner fick ställa om i rekordfart. Ekonomin har vänt tydligt uppåt sedan dess, men i vilken takt som återhämtningen kommer att fortgå är fortfarande högst osäkert.

 • 2020-06-30

  Samverkan och förnyelse

  Svensk hälso- och sjukvård har genomgått en stor omställning under covid-19-pandemin. Den rör dels kapacitetsökningar i intensivvården och omställning av resurser och personal, dels snabbt förändrad organisering, stärkt samverkan och samordning, förändrade arbetssätt och digitalisering. Omställningen och kapacitetsökningen i hälso- och sjukvården har varit en förutsättning för att rädda liv. De viktigaste framgångsfaktorerna är samverkanoch förnyelse. Rapporten är en spaning över omställningen under fem månader med corona.

 • 2020-05-05

  Ekonomirapporten, maj 2020

  Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på ett år med en ansträngd ekonomi, till följd av att konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt demografiskt tryck. Ingen kunde då förutspå den nu pågående coronapandemin, som fått stor påverkan på såväl verksamheten som de ekonomiska förutsättningarna. Kommunernas och regionernas verksamheter har på rekordtid fått ställa om sitt sätt att leverera välfärd. Inte sedan andra världskriget har välfärden påverkats i så snabb takt som under denna vår.

 • 2019-10-16

  Ekonomirapporten, oktober 2019

  Kommuner och regioner arbetar nu med effektiviseringar och besparingar inför budgetåret 2020. Uppskattningsvis ett drygt tjugotal kommuner och några regioner ser dock redan att de inte kommer att lyckas och planerar därför även för att höja skatten. Skälet är att det demografiska trycket nu är högt. Barn, unga och äldre ökar snabbare än gruppen som är i arbetsför ålder, samtidigt som Sverige under 2020 går in i en lågkonjunktur. Sammantaget ökar behovet av de resurser som krävs för att upprätthålla välfärden på dagens nivå snabbare än skatteintäkterna.Trots en beräknad skattehöjning på 13 öre 2020 kommer kommuner och regioner att sakna 43 miljarder kronor år 2023 om kostnaderna ökar i takt med befolkningen och staten inte heller tillför mer resurser än det som ligger i budgetpropositionen.

 • 2019-01-22

  LEDA för smartare välfärd

  Projektet LEDA för smartare välfärd pågick 2016-2018. Organisatoriskt genomfördes LEDA som två projekt; ett förberedelseprojekt och ett genomförandeprojekt. Den här slutrapporten beskriver LEDA som helhet.

 • 2020-06-23

  Fakta om äldreomsorgen

  Rapporten innehåller fakta om hur utvecklingen sett ut över de senaste decennierna, hur de äldre själva ser på den vård och omsorg de får, hur personalsituationen och de ekonomiska förutsättningarna för äldreomsorgens verksamheter ser ut. Det är fakta som förhoppningsvis kan öka kunskapen om svensk äldreomsorg. För Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som arbetsgivarorganisation är det också viktigt att stå upp för äldreomsorgens chefer och medarbetare, som gör enorma insatser varje dag.

 • 2019-06-17

  Ekonomirapporten, maj 2019

  Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren 2020–2021. Trycket på verksamheterna är stort. Det är svårt att klara bemanningen. Sysselsättningen behöver en lyckad integration av nya invånare, samt öka genom ett utökat och förlängt arbetsliv. Det skulle underlätta finansiering och bemanning. Statens finanser är starka och kan underlätta en besvärlig ekonomisk situation. En större utmaning är kompetensförsörjningen. Det finns en gräns för hur många reformer sektorn klarar av. Fokus måste ligga på att klara kärnverksamheterna. Kommuner och regioner måste leverera en god välfärd med knappa resurser. Kan förebyggande arbete för folkhälsan dämpa kostnadsökningarna?

 • 2019-01-16

  Nyckelfaktorer för digital utveckling och förändring

  Mittköping, en digital kommun i framkant, har identifierat elva nyckelfaktorer för att kunna öka hastighet, nytta och kvalité i införandet av digitala lösningar. Denna rapport sammanställer de nyckelfaktorer för framgång i digital utveckling som LEDA-projektet tog fram.

 • 2019-01-15

  Upphandling av välfärdsteknik

  SKL:s Beställarnätverk välfärdsteknik vill med den här vägledningen ge stöd till kommuner vid upphandling av välfärdsteknik. Väg­ledningen är tänkt att kunna användas av både verksamhetsföreträdare och upphandlare.

 • 2019-02-21

  Automatisering i välfärden

  Att automatisera betyder att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete. Det kan också definieras som införande av steg i en process som gör att processen mer eller mindre går av sig själv. I denna rapport presenteras de viktigaste begreppen om automatisering tillsammans med belysande exempel på hur man kan arbeta med frågan.

 • 2019-03-19

  Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2019

  I Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2019 presenterar vi nyckeltal med fokus på gymnasieskolans genomströmning och ungdomarnas övergång till arbete och studier efter examen. Överlag visar rapporten på en positiv utveckling av gymnasieskolans resultat. Samtidigt är det fortfarande alldeles för många elever som inte slutför sin utbildning med examen.

 • 2019-05-24

  Elevernas syn på skolan

  Känner sig eleverna trygga i skolan? Blir de stimulerade av skolarbetet och uppmuntras att reflektera själva? Tycker eleverna att de har studiero på lektionerna? I denna sammanställning redogör SKL för hur eleverna själva ser på skolan i den skolenkät som genomförs av Skolinspektionen.

 • 2019-06-18

  Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019

  I denna rapport beskrivs utvecklingen i hälso- och sjukvården genom åtta tematiska avsnitt. Till respektive tema har ett urval kvalitets- och andra mått valt ut. De aktuella temaområdena är; omställning till Nära vård, patienters och befolkningens syn på vården, tillgänglighet och väntetider, säker vård, resultat för stora sjukdomsgrupper, kunskapsbaserad vård - måluppfyllelse i riktlinjer, ekonomiska resultat och kostnader och kompetensförsörjning.

 • 2019-09-16

  Ledarskap för hållbar utveckling

  I den här skriften presenteras 19 exempel på arbeten med att genomföra Agenda 2030 i kommuner och regioner. Syftet är att inspirera kommuner och regioner att lära av varandra hur arbetet med att genomföra Agenda 2030 kan komma igång eller hur det kan vidareutvecklas.

 • 2019-09-17

  (O)jämställdhet i hälsa och vård

  SKL:s kunskapsöversikt (O)jämställdhet i hälsa och vård ger exempel på könsskillnader i vårdtillgång och vårdkvalitet inom ramen för den typ av vård som ges till både kvinnor och män och där jämförelser kan göras. Syftet med kunskapsöversikten är att ge kunskap till stöd för en jämställd hälso- och sjukvård.

 • 2018-08-22

  Ekonomirapporten, maj 2018

  Att döma av de rekordstarka ekonomiska resultaten har kommunerna en stark position. Ändå kan utvecklingen inte fortsätta som hittills. De kommande årens behovsökningar är av ett sådant slag att de inte bara kan mötas med resurstillskott. Det kommer också att krävas betydande effektiviseringar.

 • 2019-03-04

  Ekonomirapporten, december 2018

  Under 1990-talet började det stå klart att den demografiska utvecklingen kommer att ställa höga krav på välfärden från 2015 och framåt. Hittills har vi inte sett den försvagning av ekonomin som förutspåtts, men kommande period bjuder på betydligt sämre förutsättningar.

 • 2019-11-13

  Öppna Jämförelser - Grundskola 2019

  Öppna jämförelser – Grundskola 2019 samlar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) centrala nyckeltal som beskriver grundskolans resultat. Syftet är att ge huvudmännen underlag för analys och utveckling av skolan.

 • 2020-02-05

  Driftsformer för kommunal infrastruktur

  Syftet med denna skrift är att stötta offentliga beställare vid val av driftsform för drift och underhåll av gata och väg. Skriften går igenom principiella för- och nackdelar med olika val. Utifrån en nationell kartläggning redovisar vi också hur svenska kommuner gör inom den kommunala infrastrukturens olika verksamhetsområden. Kartläggningen kompletteras sedan med intervjuer för att gå djupare i vissa frågor och ge inspirerande exempel. Tanken är att skriften ska erbjuda ett lättillgängligt beslutsstöd med praktiska exempel. Både läsaren med stora förkunskaper och den relativt nye på området ska få värdefull information.

 • 2019-10-09

  Så påverkar statliga regler bostadsbyggandet

  Kommunerna ska skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder och främja att rätt åtgärder för bostadsförsörjningen vidtas. Detta arbete påverkas av flera statliga regelverk. SKL har därför låtit kommunerna uppge hur ett antal statliga regler påverkar planering och byggande av bostäder.

 • 2020-02-05

  Skoldigiguide

  Skoldigiguide är ett praktiskt stöd för huvudmannen att organisera skolans digitala utveckling. Syftet är att nå målen i den nationella strategin för skolväsendet.

 • 2020-03-02

  Verktygslådan med tips för språk och integration i öppen förskola

  Verktygslådan vill inspirera er att utveckla insatser inom öppna förskolan för att påskynda etableringen och stärka integrationen för utrikes födda föräldrar och deras barn. Här finns tips och idéer, både till er som redan idag erbjuder riktade insatser och till er som funderar över att inleda ett sådant arbete.

 • 2020-03-02

  Verktygslådan för uppföljning i öppen förskola

  Verktygslådan vill inspirera er att utveckla insatser inom öppna förskolan för att påskynda etableringen och stärka integrationen för utrikes födda föräldrar och deras barn. Här finns tips och idéer, både till er som redan idag erbjuder riktade insatser och till er som funderar över att inleda ett sådant arbete.

 • 2020-03-12

  Digital rapport: Beställarnätverk Socialtjänst

  Detta är en rapport som samlar material som tas fram av Beställarnätverk socialtjänst. Det är ett nätverk som medfinansieras av Vinnova och arbetar för att stötta kommunerna i upphandlingen av innovativa verksamhetssystem för socialtjänsten. Arbetet pågår mellan 2019-2022.

 • 2020-03-06

  Öppna jämförelser –Gymnasieskola 2020

  I Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2020 samlar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) centrala nyckeltal som beskriver gymnasieskolans resultat. Syftet är att ge underlag för jämförelser, analys och utveckling av gymnasieskolan. Statistiken bygger huvudsakligen på uppgifter för läsåret 2018/19.

 • 2020-03-13

  Anläggningsrapporten 2019 - idrott och fritid

  I rapporten presenteras statistik om idrotts och fritidsanläggningar samt först resonemang om dessa i förhållande till nyttjande, ekonomi och målsättningar med dem.

 • 2020-03-24

  Digitala möjligheter i mödrahälsovården

  Den digitala utvecklingen i samhället har gett oss snabbare och mer lättillgänglig information, snabbare kommunikationsvägar, bättre arbetsverktyg och möjligheter att mötas på andra sätt än fysiskt, för att nämna några av många fördelar. Denna utveckling sker också i vården, där den har stor potential att underlätta och ge mervärde för såväl patienter som vårdpersonal. Mödrahälsovården är en del av vården som kan vara särskilt väl lämpad för att ta denna utveckling vidare.

 • 2020-03-27

  Vården för kvinnor som utsatts för könsstympning

  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) intervjuade hösten 2019 företrädare för fyra verksamheter som har särskild erfarenhet av att behandla och ge stöd till könsstympade kvinnor. Syftet är att sprida lärdomar från dessa verksamheter till andra medarbetare i vården. Eftersom patientgruppen är relativt liten, är det viktigt att kunskap som genereras på olika håll i landet tas omhand, sprids och fortsätter att utvecklas. Den här skriften är tänkt att fungera som stöd till dig som arbetar i vården och som möter könsstympade kvinnor i din kliniska vardag.

 • 2020-06-02

  Öppna jämförelser – Detaljplaneområdet 2020

  Rapporten innehåller jämförelser inom detaljplaneområdet, presenterat i form av nyckeltal. Nyckeltalen visar kommunernas planberedskap, efterfrågan på bostadsbyggande i kommunen, tiden det tar att planlägga och hur många planer som överklagas.

 • 2020-06-01

  Måttboken

 • 2020-09-11

  Öppna jämförelser – Agenda 2030

  Öppna jämförelser (ÖJ) Agenda 2030 vill främja jämförelser och analyser av omställningen till en hållbar framtid i kommuner och regioner. Målet är att öka lärandet och inspirera kommuner och regioner att ännu mer kraftfullt arbeta med Agenda 2030. I denna ÖJ-rapport presenteras några av de nyckeltal som finns för Agenda 2030;s 17 -mål i databasen Kolada. Resultatet för varje enskild kommun och region finns i Kolada. Rapporten visar hur målen i Agenda 2030 berör kommuner och regioner samt vad de kan göra för att närma sig målen utifrån sina olika förutsättningar. I rapporten presenteras också hur några kommuner och regioner har tagit sig an Agenda 2030 i sin styrning och ledning.

 • 2020-10-05

  Öppna jämförelser – Miljöarbetet 2020 i regionerna

  Rapporten som presenterar miljöindikatorer för Sveriges regioner publiceras nu för sjunde året inom SKR:s Öppna jämförelser. Med uppdraget att förebygga ohälsa och sjukdom vilar ett ansvar på regionerna att vara en aktör i arbetet för en hållbar utveckling så att både nuvarande och kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam och god miljö. Stora miljöutmaningar för regionerna är att minska klimatpåverkan och resursförbrukning samt att bidra till en giftfri miljö. Miljöindikatorerna speglar en bredd av viktiga miljöaspekter i regionernas verksamhet och miljöprestanda i jämförbar form och över tid åren 2009–2019.

 • 2020-11-13

  Möt välfärdens kompetensutmaning

 • 2020-11-19

  Barn som upplever våld

 • 2020-11-19

  Öppna jämförelser – Grundskola 2020