Om Ekonomirapporten maj 2018

Om kommunernas och landstingens ekonomi

Den svenska ekonomin närmar sig nu konjunkturell balans från ett högkonjunkturläge, vilket innebär att sysselsättningen kan förväntas utvecklas svagare framöver. Därmed kan vi också förvänta oss en svagare utveckling av det reala skatteunderlaget.

Antalet unga och äldre i befolkningen ökar kraftigare framöver jämfört med antalet invånare i arbetsför ålder. Det förväntas leda till svårigheter vad gäller finansieringen av välfärdsuppdraget. Och även om finansieringsproblematiken får sin lösning kommer det att bli svårt att klara bemanningen. Det kommer därför vara viktigt att lyckas med rekrytering av ny kompetens och att behålla den befintliga. Samtidigt behövs nya effektivare sätt att jobba, bland annat genom digitalisering. Statens olika satsningar på att höja kvaliteten på olika områden är vällovliga men leder ofta fel.

Kommunerna har, totalt sett, ett starkt finansiellt utgångsläge, men tuffare tider väntar. En färsk enkät beskriver utsikter och växande utmaningar de kommande åren när det gäller att hantera en ökande befolkning och stora investeringsbehov.

Landstingen har ett sämre utgångsläge när det gäller att möta kommande utmaningar som också till stor del är kopplade till demografin. I ett temaavsnitt beskrivs hur den svenska hälso- och sjukvården kontinuerligt förändras vad gäller struktur, behandlingsmetoder och teknik.

Ekonomirapporten maj 2018 (PDF, nytt fönster)

Sektorn i siffror

På sidan "Sektorn i siffror" på SKL:s webbplats finns aktuella uppgifter om bland annat kommunernas och landstingens samlade kostnader och intäkter. Sidan samlar de diagram och tabeller som presenteras i EkonomirapportensAppendix.

Sektorn i siffror, SKL:s webbplats

Rapportserien Ekonomirapporten

Ekonomirapporten är en rapportserie från Sveriges Kommuner och Landsting som kommer ut med två utgåvor per år. I serien behandlar vi det ekonomiska nuläget och utvecklingen i kommuner och landsting.