Förord

Ekonomirapporten belyser regionernas och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt. Den ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) två gånger per år. Kalkylerna i denna utgåva avslutades den 25 april. De sträcker sig fram till år 2022.

Vi kan nu konstatera att det finns många tecknen på att kommuner och regioner går hårdare tider till mötes. Den ekonomiska tillväxten väntas bromsa in i år och skatteunderlagets utveckling blir betydligt svagare än de senaste åren. Att anpassa verksamheterna till en ökande befolkning med resurser som ökar betydligt långsammare är en svår ekvation att lösa. Nästan samtliga ekonomichefer anger i en enkät att det kommer krävas effektiviseringar nästa år för att motverka försämringar av ekonomi och verksamhet. Statens många ogenomtänkta – och underfinansierade – reformer i syfte att höja ambitionsnivån i välfärden underlättar inte detta arbete. Ambitionen är god, men effekterna blir ofta andra, mindre önskvärda. Dessa effekter gäller hela kommunsektorn, men samtidigt bör sägas att det finns skillnader mellan regioner respektive mellan kommuner i olika delar av landet. Förutsättningarna och behoven varierar.

I denna rapport fortsätter vi att beskriva läget i kommunsektorn samt diskutera nödvändiga åtgärder, från såväl kommunsektorns som statens sida.

På vår webbplats SKL.se kan du hitta ett urval underlag från våra rapporter på sidan Sektorn i siffror. Presentationer med diagram över kostnader och intäkter finns att ladda ned.

Rapporten är utarbetad av tjänstemän inom förbundets sektion för ekonomisk analys. Rapporten har inte varit föremål för politiskt ställningstagande.

De som har deltagit i arbetet och som kan svara på frågor framgår av förteckningen på sidan 2. Även andra medarbetare inom SKL har bidragit med fakta och värdefulla synpunkter. Därutöver får vi stor hjälp av engagerade ekonomer och andra medarbetare i kommuner och regioner via våra olika nätverk, dagliga kontakter och enkäter.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla er som deltagit i framtagandet av denna rapport!

Stockholm i maj 2019
Niclas Johansson
Sektionschef,
Avdelningen för ekonomi och styrning
Sveriges Kommuner och Landsting