Förord

Kommunen har ett omfattande ansvar för sin infrastruktur och kostnaderna är betydande. Valet av driftsform bör föregås av analyser av vad de olika driftsfor­merna kan innebära och vad man vill uppnå. Som en följd av ökade krav på att konkurrensutsätta offentlig verksamhet har upphandlingar av drift och underhåll ökat betydligt sedan 90-talet. Sedan dess har mycket hänt och i kommunerna finns idag en ökad kunskap om hur drift- och underhållsarbeten kan upphandlas. Det finns dock fortfarande ett behov av vägledning och beslutsstöd inför val av driftsform.

Rapporten ska fungera som ett beställarstöd vid val av driftsform för drift och underhåll inom verksamhetsområdet gata och väg. Det är också ett underlag med resonemang och jämförelser av driftsformer. Rapporten innehåller en nationell kartläggning av driftsformerna i kommunerna, den redogör för vissa för- och nackdelar utifrån driftsform och ger några exempel på lösningar i ett antal kommuner. Målgruppen för rapporten är alla Sveriges kommuner, särskilt personer som arbetar operativt med drift och underhåll samt med upphandling av kontrakt. Rapporten riktar sig huvudsakligen till verksamhetsansvariga, entreprenadansvariga och upphandlingsenheter hos kommuner.

Ett särskilt tack till styrgruppen bestående av Björn Sundén, Härryda kommun; Ola Falk, Gavle Drift & Service AB; Lars Pettersson, Skellefteå kommun; Maria Perlman Aspeklev, Malmö stad samt konsult Claes-Anders Malmberg, Acama AB. Rapporten är skriven av Matts Andersson (uppdragsledare); Felix Miranda, Thyrén; Stig Hagström och Sven-Åke Eriksson från WSP. Projektledare har varit Selda Taner från SKR.

Stockholm i februari 2020

Gunilla Glasare
Avdelningschef
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Peter Haglund
Sektionschef
Infrastruktur och fastigheter