GraviditetsenkätenTill toppen

Graviditetsenkäten


Resultat per 1 december 2020 – 31 mars 2021

Utgivningsdatum: 2021-06-15

Stäng
Ämnesord



Detta är en sammanställning av resultat från Graviditetsenkäten för perioden 1 december 2020 – 31 mars 2021. Svaren visas som nationellt genomsnitt för samtliga frågor. En sammanfattning och analys av utvalda resultat från Graviditetsenkäten för samma period går att hitta i rapport

”Graviditetsenkäten – Sammanfattning av tidiga resultat 1 december 2020 – 31 mars 2021” på www.skr.se.

Introduktion till Graviditetsenkäten

Unik möjlighet för gravida kvinnor och nyblivna mammor

Sedan december 2020 erbjuds gravida kvinnor och nyblivna mödrar i hela Sverige att besvara Graviditetsenkäten. Syftet med enkäten är att fånga kvinnornas upplevelse av sin hälsa och deras erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter. Enkäten är unik i sitt slag och ger regionerna ett viktigt underlag för utvecklingsarbete utifrån kvinnornas behov.

Enkäten besvaras via 1177.se vid tre tillfällen, då kvinnan:

 • är i cirka graviditetsvecka 25 (Graviditetsenkät del 1)
 • fött barn för cirka åtta veckor sedan (Graviditetsenkät del 2)
 • fött barn för cirka ett år sedan (Graviditetsenkät del 3)

Enkäten har utformats i nära samarbete med Graviditetsregistret, som står för den tekniska lösningen av Graviditetsenkäten och har bidragit med medicinsk expertis till rapporten.[1] Även Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG), Barnmorskeförbundet och Bristningsregistret har varit involverade som sakkunniga vid enkätens utformning.

[1] Nationellt Kvalitetsregister för vårdkedjan under graviditet, förlossning och eftervård.

Graviditetsenkäten ger ökad kunskap om vården utifrån kvinnornas perspektiv

Graviditetsenkäten är en kontinuerlig och rikstäckande undersökning riktad till gravida kvinnor och nyblivna mammor. Enkäten är unik i sitt slag genom att följa kvinnor från hela landet under graviditet, förlossning och året efter förlossning. Resultaten ger vården fördjupad kunskap och fakta om nuläget och möjliga utvecklingsområden utifrån kvinnornas perspektiv.

Fortsatt utvecklingsarbete i regionerna

Syftet är att resultaten från Graviditetsenkäten ska stärka arbetet som pågår i alla regioner, för att förbättra vården för gravida kvinnor och deras barn, och för att främja en jämlik vård och hög kvalitet i hela vårdkedjan.

Genom inloggning till Graviditetsregistret har regionerna och verksamheterna i vårdkedjan från och med juni 2021 möjlighet att ta del av regionala och lokala resultat, inklusive anonymiserade fritextsvar, för verksamheternas utvecklingsarbete.

Under 2021 ger SKR även en utbildning i att leda utvecklingsarbeten kopplade till Graviditetsenkäten. Under utbildningen ges stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar.

Mer information finns på www.skr.se i artikeln ”Graviditetsenkäten”

Enkäten ingår i satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård

Graviditetsenkäten har tagits fram inom ramen för den nationella satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa, och skickas ut fram till december 2022.

Som en del i satsningen har SKR tagit fram en strategisk plan för vården före, under och efter graviditet. Som illustreras i Figur 1 består den strategiska planen av vision, mål och delmål, strategier samt grundläggande förutsättningar. Nedanstående resultatredovisning följer de fem målsättningarna i strategisk plan.

Figur 1. Strategisk plan för kvinnors hälsa och förlossningsvård

Bilden visar en illustration av strategisk plan bestående av vision, mål och delmål, strategier och förutsättningar. De fem målen är en mer personcentrerad vård, en mer tillgänglig vård, en mer säker vård, en mer kunskapsbaserad vård, en mer jämlik vård.

Källa: SKR, Strategier för kvinnors hälsa (2019)

Strategisk plan bestående av vision, mål och delmål, strategier och förutsättningar. De fem målen är en mer personcentrerad vård, en mer tillgänglig vård, en mer säker vård, en mer kunskapsbaserad vård, en mer jämlik vård.

Klicka på bilden för en större version.

Resultatredovisningens struktur och uppbyggnad

Rapporten visualiserar svaren på alla frågor från de tre delarna av Graviditetsenkäten. Detta avsnitt beskriver hur resultaten är strukturerade och uppbyggda.

Graviditetsenkätens tre delar besvaras vid olika tidpunkter

Till vänster i varje visualisering anges vilken enkät som frågan avser. Den första enkäten fylls i ungefär i graviditetsvecka 25, den andra fylls i cirka åtta veckor efter förlossning, och den tredje fylls i cirka ett år efter förlossning.

Figur 2. Tidpunkt för svar

Figur 2: Figuren tydliggör hur det i denna rapporten redovisas vilka frågor som ställs i vilken enkät. Det vill säga, om en fråga finns i enkät 1 markeras rutan som indikerar att den besvarats av kvinnor i graviditetsvecka 25, enkät 2 rutan för kvinnor åtta veckor efter förlossning eller enkät 3 rutan som indikerar att frågan besvarats av kvinnor ett år efter förlossning.

Frågor i enkät 1 har besvarats av kvinnor i graviditetsvecka 25, Frågor i enkät 2 har besvarats av kvinnor åtta veckor efter förlossning Frågor i enkät 3 har besvarats av kvinnor ett år efter förlossning

Graviditetsenkäten täcker alla delar av vårdkedjan

Graviditetsenkäten ställer frågor om kvinnors upplevelse av vården både under graviditet, i samband med förlossning och efter förlossning. I bildernas rubrikrad anges de tre delarna i vårdkedjan, och för varje fråga markeras vilken del i vårdkedjan som avses genom en mörkgrå pil. Vissa frågor täcker hela eller flera delar av vårdkedjan.

Figur 3. Olika delar av vårdkedjan

Figur 3. : Figuren tydliggör att olika frågor i Graviditetsenkäten avser olika delar av graviditetsvårdkedjan. Vilken del av vårdkedjan (Graviditet, Förlossning eller Efter förlossning) som avses markeras genom en grå pil.

Frågor i Graviditetsenkäten avser olika delar av graviditetsvårdkedjan: Graviditet, Förlossning, Efter förlossning

Graviditetsenkäten har olika typer av svarsalternativ

Enkäten innehåller flera olika typer av svarsalternativ:

 • Skattningsfrågor med svarsalternativ 1–5 (där 5 är mest positivt)
 • Skattningsfrågor med svarsalternativ 1–10 (där 10 är mest positivt)
 • Frågor där ett svarsalternativ kan väljas
 • Frågor där flera svarsalternativ kan väljas
 • Frågor som besvaras i fritext [2]

[2] Fritextsvar redovisas inte i denna rapport, men finns i avidentifierat format tillgängliga för verksamhetsutveckling för respektive verksamhet genom inloggning på Graviditetsregistret.

Skattningsfrågor är frågor där den svarande ska skatta något på en fem- eller tiogradig skala. På denna typ av frågor visas det nationella genomsnittet enligt bilden nedan.

Figur 4. Skattningsfrågor (svarsalternativ 1–5 eller 1–10)

Figur 4. Figuren visar två olika typer av skattningsfrågor: en med svarsalternativ 1 till 5 och en med svarsalternativ 1 till 10. Höga nummer indikerar positiva omdömen, låga nummer indikerar svaga omdömen. Genomsnittligt resultat redovisas löpande i rapportens figurer. Not: VAS är förkortning för Visuellt Analog Skala. I det här sammanhanget är det en 10-gradig skala där kvinnan skattar sin förlossningsupplevelse.

Not: För skattningsfrågor indikerar höga nummer (4–5 eller 8–10) positiva omdömen, låga nummer (1–2) indikerar svaga omdömen

Frågor där ett alternativ kan väljas är exempelvis ja- eller nej-frågor. Olika frågor kan ha olika antal svarsalternativ, men det går bara att välja ett av svaren. Det totala resultatet visas enligt nedan.

Figur 5. Frågor där ett svarsalternativ väljs

Figur 5. Figuren visar två olika typer av illustrationer där ett svarsalternativ kan väljas. Exempelvis ja- eller nej-frågor eller val mellan olika orsaker. Detta redovisas genom pajdiagram.

Frågor där flera svarsalternativ kan väljas är frågor där flera saker kan stämma in. Det totala resultatet för dessa frågor visas enligt nedan.

Figur 6. Frågor där flera svarsalternativ kan väljas

Figur 6. Figuren visar en illustration där frågan har flera svarsalternativ. Detta redovisas genom liggande stapeldiagram.

En beskrivning av vilka alternativ som fanns för respektive fråga återfinns längst till höger i rubrikraden.

Figur 7. Beskrivning av svarsalternativ återfinns till höger i rubrikraden

Figur 7. Figuren beskriver var man i nedanstående figurer kan se vilket svarsalternativ som en fråga haft. Detta finns beskrivet längst ut till höger i figuren

Resultat redovisas utifrån fem målområden i den strategiska planen

Resultaten är strukturerade utifrån de fem målområdena i den strategiska planen:

 • En mer personcentrerad vård
 • En mer tillgänglig vård
 • En mer säker vård
 • En mer kunskapsbaserad vård
 • En mer jämlik vård

Varje målområde har ett eget avsnitt.

Inom målområdet ”En mer jämlik vård” analyseras resultaten utifrån fyra bakgrundsvariabler

För jämlik vård redovisas det nationella genomsnittet för ett urval av frågor för följande grupper av kvinnor:

Ålder
 • Kvinnor 25 år eller yngre
 • Kvinnor mellan 26 – 35 år
 • Kvinnor 36 år och äldre
Födelseland
 • Kvinnor som är födda i Sverige (svenskfödda)
 • Kvinnor som är födda utomlands (utlandsfödda)
Utbildningsnivå
 • Kvinnor utan eller med endast grundskoleutbildning
 • Kvinnor med utbildning upp till och med gymnasienivå
 • Kvinnor med högskole- eller universitetsutbildning
Bostadsort (kommun enligt SKR:s kommunindelning)
 • Storstäder och storstadsnära kommuner (kommungrupp A)
 • Större städer och kommuner nära större stad (kommungrupp B)
 • Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner (kommungrupp C)

Redovisningen av ovan nämnda resultat möjliggörs genom information som finns i Graviditetsregistret. Informationen finns tillgänglig i Graviditetsregistret när kvinnan har fött barn och data direktöverförs från journalsystemen. De analyser som återfinns i avsnittet jämlik vård är därför bara möjliga för enkät 2 och enkät 3, som fylls i efter förlossningen.

Resultat

Övergripande nationella resultat

I detta inledande avsnitt redovisas kvinnornas övergripande uppfattning om vården under och efter graviditet. Efter övergripande resultat beskrivs resultat kopplade till de fem målområden som är fastlagda i den strategiska planen för satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård. Flera av frågorna har ingen självklar tillhörighet till ett specifikt målområde. Indelningen ska därför ses som ett av flera tänkbara sätt att strukturera resultaten.

Figur 10. Upplevelse av förlossningen

Figur 10. Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Förlossning Hur upplevde du din förlossning? Genomsnittligt omdöme 7,5 av 10 Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedja: Förlossning  Hur upplevde du din förlossning? Antal svarande: 16 161. Genomsnittligt omdöme: 7,4 av 10

~8 veckor efter förlossning:

Hur upplevde du din förlossning? Antal svarande: 11 916

~1 år efter förlossning:

Hur upplevde du din förlossning? Antal svarande: 16 161

Figur 11. Vårdens förmåga att tillgodose behov

Figur 11. Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Anser du att vården tillgodosett dina behov hittills? Antal svarande: 20 670. Genomsnittligt omdöme: 4,2 av 5 Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet

~ Graviditetsvecka 25:

Anser du att vården tillgodosett dina behov hittills? Antal svarande: 20 670

~ 8 veckor efter förlossning:

Anser du att mödrahälsovården tillgodosett dina behov? Antal svarande: 11 968
Anser du att vården tillgodosett dina behov under förlossning och tiden efter förlossning? Antal svarande: 11 674

~1 år efter förlossning:

Anser du att vården tillgodosett dina behov under graviditet, förlossning och tiden efter förlossning? Antal svarande: 15 768

Figur 12. Kvinnans rekommendation till andra kvinnor inför graviditet eller förlossning

Figur 12. Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Skulle du rekommendera den mödrahälsovård du besökt till någon annan som är gravid? Antal svarande: 12 012. Genomsnittligt omdöme: 4,6 av 5 Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Förlossning Skulle du rekommendera någon annan att föda på samma förlossningsavdelning som du? Antal svarande: 11 820. Genomsnittligt omdöme: 4,7 av 5

~ 8 veckor efter förlossning:

Skulle du rekommendera den mödrahälsovård du besökt till någon annan som är gravid? Antal svarande: 12 012

Skulle du rekommendera någon annan att föda på samma förlossningsavdelning som du? Antal svarande: 11 820

En mer personcentrerad vård

Personcentrerad vård innebär att vården utgår från kvinnans och hennes familjs förutsättningar, hälsa och preferenser i alla delar av vårdkedjan.

Figur 13 a och 13 b. Upplevelse av respekt

Figur 13 a.

Figur 13. Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Kände du dig bemött med respekt i samband med de fosterdiagnostiska undersökningar du genomgått? Antal svarande: 3 391. Genomsnittligt omdöme: 4,5 av 5 Not: Ytterligare 75 kvinnor svarade ”Ej aktuellt” Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Förlossning Blev du bemött med respekt av personalen i samband med förlossningen? Antal svarande: 11 854. Genomsnittligt omdöme: 4,7 av 5 Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet, Förlossning och Efter förlossning I mötet med vården under graviditet, förlossning och eftervård, har du känt dig bemött med respekt och värdighet? Antal svarande: 15 738. Genomsnittligt omdöme: 4,4av 5

~Graviditetsvecka 25:

Kände du dig bemött med respekt i samband med de fosterdiagnostiska undersökningar du genomgått? Antal svarande: 3 391*

~ 8 veckor efter förlossning:

Blev du bemött med respekt av personalen i samband med förlossningen? Antal svarande: 11 854

* Ytterligare 75 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”

Figur 13 b.

Figur 13. Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Kände du dig bemött med respekt i samband med de fosterdiagnostiska undersökningar du genomgått? Antal svarande: 3 391. Genomsnittligt omdöme: 4,5 av 5 Not: Ytterligare 75 kvinnor svarade ”Ej aktuellt” Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Förlossning Blev du bemött med respekt av personalen i samband med förlossningen? Antal svarande: 11 854. Genomsnittligt omdöme: 4,7 av 5 Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet, Förlossning och Efter förlossning I mötet med vården under graviditet, förlossning och eftervård, har du känt dig bemött med respekt och värdighet? Antal svarande: 15 738. Genomsnittligt omdöme: 4,4av 5

~1 år efter förlossning:

I mötet med vården under graviditet, förlossning och eftervård, har du känt dig bemött med respekt och värdighet? Antal svarande: 15 738

Figur 14. Upplevelse av trygghet

Figur 14. Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Känner du dig trygg med barnmorskan på mödrahälsovården? Antal svarande: 20 908. Genomsnittligt omdöme: 4,6 av 5Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Kände du dig trygg med barnmorskan på mödrahälsovården? Antal svarande: 12 373. Genomsnittligt omdöme: 4,6 av 5Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Kände du dig trygg med vården under förlossningen? Antal svarande: 11 825. Genomsnittligt omdöme: 4,6 av 5

~ Graviditetsvecka 25:

Känner du dig trygg med barnmorskan på mödrahälsovården? Antal svarande: 20 908

~ 8 veckor efter förlossning:

Kände du dig trygg med barnmorskan på mödrahälsovården? Antal svarande: 12 373

Kände du dig trygg med vården under förlossningen? Antal svarande: 11 825

Figur 15. Möjlighet att få stöd

Figur 15. Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Har du möjlighet att vid behov få stöd från barnmorskan? Antal svarande: 13 513. Genomsnittligt omdöme: 4,3 av 5 Not: Ytterligare 7 345 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”. Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Hade du möjlighet att vid behov få stöd från barnmorskan? Antal svarande: 8 957. Genomsnittligt omdöme: 4,5 av 5 Not: Ytterligare 3 368 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”. Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Fick du stöd av personalen under din förlossning, i den utsträckning du önskade? Antal svarande: 11 883. Genomsnittligt omdöme: 4,5 av 5

~ Graviditetsvecka 25:

Har du möjlighet att vid behov få stöd från barnmorskan? Antal svarande: 13 513*

~ 8 veckor efter förlossning:

Hade du möjlighet att vid behov få stöd från barnmorskan? Antal svarande: 8 957**

Fick du stöd av personalen under din förlossning, i den utsträckning du önskade? Antal svarande: 11 883

*Ytterligare 7 345 kvinnor svarade ”Har ej behövt stöd”

** Ytterligare 3 368 kvinnor svarade ”Har ej behövt stöd"

Figurerna 16 a och 16 b. Delaktighet (av kvinnan själv samt av partner/närstående)

Figur 16 a.

Figur 16. Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Gör barnmorskan dig delaktig i planering och beslut som rör din graviditet? Antal svarande: 20 925. Genomsnittligt omdöme: 4,3 av 5 Not: Ytterligare 4 264 kvinnor svarade ”Ej aktuellt” Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Gör barnmorskan på mödrahälsovården din partner/närstående delaktiga i den utsträckning du önskar? Antal svarande: 16 499. Genomsnittligt omdöme: 3,1 av 5 Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Gjorde barnmorskan dig delaktig i planering och beslut som rörde din graviditet i den utsträckning du önskade? Antal svarande: 12 408. Genomsnittligt omdöme: 4,6 av 5 Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Graviditet Gjorde barnmorskan på mödrahälsovården din partner/närstående delaktiga i den utsträckning du önskade? Antal svarande: 9 026. Genomsnittligt omdöme: 3,4 av 5 Not: Ytterligare 3 218 kvinnor svarade ”Ej aktuellt” Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Var du delaktig i planering och beslut under din förlossning i den utsträckning du önskade? Antal svarande: 11 573. Genomsnittligt omdöme: 4,2 av 5 Not: Ytterligare 329 kvinnor svarade ”Ej aktuellt” Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Gjorde personalen på förlossningen din partner/närstående delaktiga i den utsträckning du önskade? Antal svarande: 11 594. Genomsnittligt omdöme: 4,6 av 5 Ytterligare 261 kvinnor svarade ”Ej aktuellt” Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Efter förlossning Gjorde vårdpersonalen dig delaktig i planering och beslut beträffande din eftervård i den utsträckning du önskade? Antal svarande: 11 079. Genomsnittligt omdöme: 3,6 av 5 Not: Ytterligare 674 kvinnor svarade ”Låg aldrig på BB/patienthotell” Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Efter förlossning Gjorde vårdpersonalen din partner/närstående delaktiga efter förlossningen i den utsträckning som du önskade? Antal svarande: 10 011. Genomsnittligt omdöme: 3,3 av 5 Not: Ytterligare 1 714 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”

~ Graviditetsvecka 25:

Gör barnmorskan dig delaktig i planering och beslut som rör din graviditet? Antal svarande: 20 925

~ 8 veckor efter förlossning:

Gjorde barnmorskan dig delaktig i planering och beslut som rörde din graviditet i den utsträckning du önskade? Antal svarande: 12 408

Var du delaktig i planering och beslut under din förlossning i den utsträckning du önskade? Antal svarande: 11 573*

Gjorde vårdpersonalen dig delaktig i planering och beslut beträffande din eftervård i den utsträckning du önskade? Antal svarande: 11 079**

* Ytterligare 329 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”

** Ytterligare 674 kvinnor svarade ”Låg aldrig på BB/patienthotell”

Figur 16 b.

Figur 16 b. Alternativ text: Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Gör barnmorskan dig delaktig i planering och beslut som rör din graviditet? Antal svarande: 20 925. Genomsnittligt omdöme: 4,3 av 5 Not: Ytterligare 4 264 kvinnor svarade ”Ej aktuellt” Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Gör barnmorskan på mödrahälsovården din partner/närstående delaktiga i den utsträckning du önskar? Antal svarande: 16 499. Genomsnittligt omdöme: 3,1 av 5 Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Gjorde barnmorskan dig delaktig i planering och beslut som rörde din graviditet i den utsträckning du önskade? Antal svarande: 12 408. Genomsnittligt omdöme: 4,6 av 5 Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Graviditet Gjorde barnmorskan på mödrahälsovården din partner/närstående delaktiga i den utsträckning du önskade? Antal svarande: 9 026. Genomsnittligt omdöme: 3,4 av 5 Not: Ytterligare 3 218 kvinnor svarade ”Ej aktuellt” Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Var du delaktig i planering och beslut under din förlossning i den utsträckning du önskade? Antal svarande: 11 573. Genomsnittligt omdöme: 4,2 av 5 Not: Ytterligare 329 kvinnor svarade ”Ej aktuellt” Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Gjorde personalen på förlossningen din partner/närstående delaktiga i den utsträckning du önskade? Antal svarande: 11 594. Genomsnittligt omdöme: 4,6 av 5 Ytterligare 261 kvinnor svarade ”Ej aktuellt” Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Efter förlossning Gjorde vårdpersonalen dig delaktig i planering och beslut beträffande din eftervård i den utsträckning du önskade? Antal svarande: 11 079. Genomsnittligt omdöme: 3,6 av 5 Not: Ytterligare 674 kvinnor svarade ”Låg aldrig på BB/patienthotell” Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Efter förlossning Gjorde vårdpersonalen din partner/närstående delaktiga efter förlossningen i den utsträckning som du önskade? Antal svarande: 10 011. Genomsnittligt omdöme: 3,3 av 5 Not: Ytterligare 1 714 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”

~ Graviditetsvecka 25:

Gör barnmorskan på mödrahälsovården din partner/​närstående delaktiga i den utsträckning du önskar? Antal svarande: 16 499*

~ 8 veckor efter förlossning:

Gjorde barnmorskan på mödrahälsovården din partner/​närstående delaktiga i den utsträckning du önskade? Antal svarande: 9 026**

Gjorde personalen på förlossningen din partner/​närstående delaktiga i den utsträckning du önskade? Antal svarande: 11 594****

Gjorde vårdpersonalen din partner/​närstående delaktiga efter förlossningen i den utsträckning som du önskade? Antal svarande: 10 011******

* Ytterligare 4 264 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”

** Ytterligare 3 218 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”

**** Ytterligare 261 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”

****** Ytterligare 1 714 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”

Figur 17. Barnmorskans närvaro i förlossningsrummet

Figur 17. : Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Var barnmorskan närvarande i förlossningsrummet i den utsträckning du önskade? Antal svarande: 11 499. Genomsnittligt omdöme: 4,6 av 5 Not: Ytterligare 376 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”

~ 8 veckor efter förlossning:

Var barnmorskan närvarande i förlossningsrummet i den utsträckning du önskade Antal svarande: 11 499*

* Ytterligare 376 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”

Figur 18. Samordnade vårdkontakter

Figur 18. Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Anser du att personalen inom mödrahälsovård samordnat dina andra kontakter med vården i den utsträckning du behövt? Antal svarande: 10 070. Genomsnittligt omdöme: 4,3 av 5 Not: Ytterligare 1 954 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”.

~ 8 veckor efter förlossning:

Anser du att personalen inom mödrahälsovård samordnat dina andra kontakter med vården i den utsträckning du behövt? Antal svarande: 10 070*

*Ytterligare 1 954 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”

Figur 19. Föräldragruppsträffar

Figur 19. Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Om du deltog i föräldragruppsträffar – upplevde du dem som värdefulla? Antal svarande: 1 365. Genomsnittligt omdöme: 3,6 av 5 Not: Ytterligare 10 812 kvinnor svarade ”Deltog ej i föräldragruppsträffar”

~ 8 veckor efter förlossning:

Om du deltog i föräldragruppsträffar – upplevde du dem som värdefulla? Antal svarande: 1 365*

* Ytterligare 10 812 kvinnor svarade ”Deltog ej i föräldragruppsträffar”

En mer tillgänglig vård

Med tillgänglig vård menas att vården ska gå att nå, att den ges i rimlig tid och att relevant information som alla kan förstå och använda finns tillgänglig.

Figurerna 20 a – 20 d. Lätt att komma i kontakt, möjlighet att ställa frågor samt upplevelse av tillräckligt med information

Figur 20 a.

Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Är det lätt att komma i kontakt med barnmorskan på mödrahälsovården? Antal svarande: 21 145. Genomsnittligt omdöme: 4,1 av 5 Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Har du möjlighet att ställa de frågor du önskar till barnmorskan? Antal svarande: 21 101. Genomsnittligt omdöme: 4,7 av 5 Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Får du tillräckligt med information rörande din graviditet från mödrahälsovården? Antal svarande: 21 060. Genomsnittligt omdöme: 4,3 av 5 Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Var det lätt att komma i kontakt med barnmorskan på mödrahälsovården? Antal svarande: 12 539. Genomsnittligt omdöme: 4,3 av 5 Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Hade du möjlighet att ställa de frågor du önskade till barnmorskan? Antal svarande: 12 465. Genomsnittligt omdöme: 4,8 av 5 Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning

~ Graviditetsvecka 25:

Är det lätt att komma i kontakt med barnmorskan på mödrahälsovården? Antal svarande: 21 145

~ 8 veckor efter förlossning:

Var det lätt att komma i kontakt med barnmorskan på mödrahälsovården? Antal svarande: 12 539

Figur 20 b.

Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Är det lätt att komma i kontakt med barnmorskan på mödrahälsovården? Antal svarande: 21 145. Genomsnittligt omdöme: 4,1 av 5 Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Har du möjlighet att ställa de frågor du önskar till barnmorskan? Antal svarande: 21 101. Genomsnittligt omdöme: 4,7 av 5 Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Får du tillräckligt med information rörande din graviditet från mödrahälsovården? Antal svarande: 21 060. Genomsnittligt omdöme: 4,3 av 5 Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Var det lätt att komma i kontakt med barnmorskan på mödrahälsovården? Antal svarande: 12 539. Genomsnittligt omdöme: 4,3 av 5 Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Hade du möjlighet att ställa de frågor du önskade till barnmorskan? Antal svarande: 12 465. Genomsnittligt omdöme: 4,8 av 5 Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning

~ Graviditetsvecka 25:

Har du möjlighet att ställa de frågor du önskar till barnmorskan? Antal svarande: 21 101

~ 8 veckor efter förlossning:

Hade du möjlighet att ställa de frågor du önskade till barnmorskan? Antal svarande: 12 465

Figur 20 c.

Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Är det lätt att komma i kontakt med barnmorskan på mödrahälsovården? Antal svarande: 21 145. Genomsnittligt omdöme: 4,1 av 5 Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Har du möjlighet att ställa de frågor du önskar till barnmorskan? Antal svarande: 21 101. Genomsnittligt omdöme: 4,7 av 5 Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Får du tillräckligt med information rörande din graviditet från mödrahälsovården? Antal svarande: 21 060. Genomsnittligt omdöme: 4,3 av 5 Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Var det lätt att komma i kontakt med barnmorskan på mödrahälsovården? Antal svarande: 12 539. Genomsnittligt omdöme: 4,3 av 5 Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Hade du möjlighet att ställa de frågor du önskade till barnmorskan? Antal svarande: 12 465. Genomsnittligt omdöme: 4,8 av 5 Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning

~ Graviditetsvecka 25:

Får du tillräckligt med information rörande din graviditet från mödrahälsovården? Antal svarande: 21 060

~ 8 veckor efter förlossning:

Fick du tillräckligt med information under förlossningen? Antal svarande: 11 839

Figur 20 d.

Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Är det lätt att komma i kontakt med barnmorskan på mödrahälsovården? Antal svarande: 21 145. Genomsnittligt omdöme: 4,1 av 5 Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Har du möjlighet att ställa de frågor du önskar till barnmorskan? Antal svarande: 21 101. Genomsnittligt omdöme: 4,7 av 5 Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Får du tillräckligt med information rörande din graviditet från mödrahälsovården? Antal svarande: 21 060. Genomsnittligt omdöme: 4,3 av 5 Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Var det lätt att komma i kontakt med barnmorskan på mödrahälsovården? Antal svarande: 12 539. Genomsnittligt omdöme: 4,3 av 5 Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Hade du möjlighet att ställa de frågor du önskade till barnmorskan? Antal svarande: 12 465. Genomsnittligt omdöme: 4,8 av 5 Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning

~ 8 veckor efter förlossning:

Fick du den information du behövde om vad du kunde förvänta dig angående återhämtning/​tiden efter förlossningen? Antal svarande: 11 784

Figurerna 21 a och 21 b. Önskad förlossningsklinik

Figur 21 a.

Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Fick du föda där du önskade? Antal svarande: 11 928. Majoriteten svarade Ja. Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: FörlossningVarför fick du inte föda där du önskade? Antal svarande: 731. Främsta anledningen var Platsbrist. Not: Frågan är en följdfråga som enbart riktas till dem som svarat att de inte fick föda där de önskade.

~ 8 veckor efter förlossning:

Fick du föda där du önskade? Antal svarande: 11 928

Figur 21 b.

Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Fick du föda där du önskade? Antal svarande: 11 928. Majoriteten svarade Ja. Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: FörlossningVarför fick du inte föda där du önskade? Antal svarande: 731. Främsta anledningen var Platsbrist. Not: Frågan är en följdfråga som enbart riktas till dem som svarat att de inte fick föda där de önskade.

~ 8 veckor efter förlossning:

Varför fick du inte föda där du önskade? Antal svarande: 731*

* Frågan är en följdfråga som enbart riktas till dem som svarat att de inte fick föda där de önskade

Figurerna 22 a. 22 b. och Möjlighet att stanna kvar efter förlossningen

Figur 22 a.

Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning. Fick du stanna kvar efter förlossningen så länge som du behövde? Antal svarande: 11 811. Majoriteten svarade Ja. Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: FörlossningFick din partner/närstående möjlighet att stanna kvar efter förlossningen? Antal svarande: 11 252. Majoriteten svarade Ja. Not: Ytterligare 551 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”

~ 8 veckor efter förlossning:

Fick du stanna kvar efter förlossningen så länge som du behövde? Antal svarande: 11 811

Figur 22 b.

Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning. Fick du stanna kvar efter förlossningen så länge som du behövde? Antal svarande: 11 811. Majoriteten svarade Ja. Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: FörlossningFick din partner/närstående möjlighet att stanna kvar efter förlossningen? Antal svarande: 11 252. Majoriteten svarade Ja. Not: Ytterligare 551 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”

~ 8 veckor efter förlossning:

Fick din partner/​närstående möjlighet att stanna kvar efter förlossningen? Antal svarande: 11 252*

* Ytterligare 551 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”

Figur 23. Möjlighet till förlossningssamtal/utskrivningssamtal

Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning. Fick du möjlighet till förlossningssamtal/utskrivningssamtal med din barnmorska eller läkare innan du åkte hem? Antal svarande: 11 800. Majoriteten svarade Ja.

~ 8 veckor efter förlossning:

Fick du möjlighet till förlossningssamtal/​utskrivningssamtal med din barnmorska eller läkare innan du åkte hem? Antal svarande: 11 800. Majoriteten svarade Ja.

En mer säker vård

En patientsäker hälso- och sjukvård innebär att undvikbara vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. I en bredare bemärkelse bidrar kunskap och medvetenhet om svagheter i vården till proaktivt utvecklingsarbete som i förlängningen kan leda till en säkrare vård. Graviditetsenkäten omfattar inte frågor om undvikbara vårdskador, men i detta avsnitt beskrivs resultatet på ett antal frågor som knyter an till säker vård i den bredare bemärkelsen.

Figurerna 24 a – 24 d. Fysiskt och psykiskt mående efter graviditet och förlossning samt kunskap om vart man kan vända sig med problem

Figur 24 a.

Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedjan: Efter förlossning Hur har du mått fysiskt efter graviditet och förlossning? Antal svarande: 16 071. Genomsnittligt omdöme: 3,7 av 5 Not: Ytterligare 5 095 kvinnor svarade ”Ej aktuellt” Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedjan: Efter förlossning Om du inte har mått fysiskt bra efter graviditet och förlossning, har du då vetat vart du kunde vända dig? Antal svarande: 10 821. Majoriteten svarade Ja. Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedjan: Efter förlossning Hur har du mått psykiskt efter graviditet och förlossning? Antal svarande: 16 152. Genomsnittligt omdöme: 3,7 av 5 Not: Ytterligare 6 280 kvinnor svarade ”Ej aktuellt” Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedjan: Efter förlossning Om du inte har mått psykiskt bra efter graviditet och förlossning, har du då vetat vart du kunde vända dig? Antal svarande: 9 684. Majoriteten svarade Ja.

~1 år efter förlossning:

Hur har du mått fysiskt efter graviditet och förlossning? Antal svarande: 16 071

Figur 24 b.

Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedjan: Efter förlossningHur har du mått fysiskt efter graviditet och förlossning? Antal svarande: 16 071. Genomsnittligt omdöme: 3,7 av 5Not: Ytterligare 5 095 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedjan: Efter förlossningOm du inte har mått fysiskt bra efter graviditet och förlossning, har du då vetat vart du kunde vända dig? Antal svarande: 10 821. Majoriteten svarade Ja. Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedjan: Efter förlossningHur har du mått psykiskt efter graviditet och förlossning? Antal svarande: 16 152. Genomsnittligt omdöme: 3,7 av 5Not: Ytterligare 6 280 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedjan: Efter förlossningOm du inte har mått psykiskt bra efter graviditet och förlossning, har du då vetat vart du kunde vända dig? Antal svarande: 9 684. Majoriteten svarade Ja.

~1 år efter förlossning:

Om du inte har mått fysiskt bra efter graviditet och förlossning, har du då vetat vart du kunde vända dig? Antal svarande: 10 821*

* Ytterligare 5 095 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”

Figur 24 c.

Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedjan: Efter förlossning Hur har du mått fysiskt efter graviditet och förlossning? Antal svarande: 16 071. Genomsnittligt omdöme: 3,7 av 5 Not: Ytterligare 5 095 kvinnor svarade ”Ej aktuellt” Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedjan: Efter förlossning Om du inte har mått fysiskt bra efter graviditet och förlossning, har du då vetat vart du kunde vända dig? Antal svarande: 10 821. Majoriteten svarade Ja. Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedjan: Efter förlossning Hur har du mått psykiskt efter graviditet och förlossning? Antal svarande: 16 152. Genomsnittligt omdöme: 3,7 av 5 Not: Ytterligare 6 280 kvinnor svarade ”Ej aktuellt” Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedjan: Efter förlossning Om du inte har mått psykiskt bra efter graviditet och förlossning, har du då vetat vart du kunde vända dig? Antal svarande: 9 684. Majoriteten svarade Ja.

~1 år efter förlossning:

Hur har du mått psykiskt efter graviditet och förlossning? Antal svarande: 16 152

Figur 24 d.

Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedjan: Efter förlossningHur har du mått fysiskt efter graviditet och förlossning? Antal svarande: 16 071. Genomsnittligt omdöme: 3,7 av 5Not: Ytterligare 5 095 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedjan: Efter förlossningOm du inte har mått fysiskt bra efter graviditet och förlossning, har du då vetat vart du kunde vända dig? Antal svarande: 10 821. Majoriteten svarade Ja. Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedjan: Efter förlossningHur har du mått psykiskt efter graviditet och förlossning? Antal svarande: 16 152. Genomsnittligt omdöme: 3,7 av 5Not: Ytterligare 6 280 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedjan: Efter förlossningOm du inte har mått psykiskt bra efter graviditet och förlossning, har du då vetat vart du kunde vända dig? Antal svarande: 9 684. Majoriteten svarade Ja.

~1 år efter förlossning:
Om du inte har mått psykiskt bra efter graviditet och förlossning, har du då vetat vart du kunde vända dig? Antal svarande: 9 684**

** Ytterligare 6 280 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”

Figur 25. Antibiotikabehandling

~ 8 veckor efter förlossning: Fick du efter förlossningen antibiotikabehandling för någon infektion? Antal svarande: 11 686

~ 8 veckor efter förlossning:

Fick du efter förlossningen antibiotikabehandling för någon infektion? Antal svarande: 11 686

Fördjupad analys av graviditets- och förlossningsrelaterade besvär redovisas i separat rapport

Graviditetsenkäten innehåller ett antal frågor som rör besvär från underlivet vid två och tolv månader efter förlossningen och därtill kopplad vård. Ett område där det finns behov av fortsatt forskning. Under hösten 2021 kommer SKR att genomföra och publicera en fördjupad analys av dessa frågor.

En mer kunskapsbaserad vård

En kunskapsbaserad vård är en vård som bygger på bästa tillgängliga kunskap.

Figur 26. Levnadsvanor

: Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Vilka av följande levnadsvanor har barnmorskan pratat med dig om: Alkohol, Droger, Tobak, Matvanor, Motionsvanor, Kan/vill ej svara? Antal svarande: 20 668. Den levnadsvana som flest blivit tillfrågade om var Alkohol.

~ Graviditetsvecka 25:

Vilka av följande levnadsvanor har barnmorskan pratat med dig om: Alkohol, Droger, Tobak, Matvanor, Motionsvanor, Kan/vill ej svara? Antal svarande: 20 668

Figurerna 27 a och 27 b. Stöd vid amning

Figur 27 a.

: Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Fick du stöd av personalen vid den första amningen, i den utsträckning du önskade? Antal svarande: 10 831. Genomsnittligt omdöme: 3,9 av 5Not: Ytterligare 991 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Efter förlossning Om du har eller har haft problem med amning – har du fått stöd från vården i den utsträckning du önskat? Antal svarande: 6 831. Genomsnittligt omdöme: 3,6 av 5Not: Ytterligare 4 846 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”

~ 8 veckor efter förlossning:

Fick du stöd av personalen vid den första amningen, i den utsträckning du önskade? Antal svarande: 10 831*

* Ytterligare 991 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”

Figur 27 b.

: Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Fick du stöd av personalen vid den första amningen, i den utsträckning du önskade? Antal svarande: 10 831. Genomsnittligt omdöme: 3,9 av 5Not: Ytterligare 991 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Efter förlossning Om du har eller har haft problem med amning – har du fått stöd från vården i den utsträckning du önskat? Antal svarande: 6 831. Genomsnittligt omdöme: 3,6 av 5Not: Ytterligare 4 846 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”

~ 8 veckor efter förlossning:

Om du har eller har haft problem med amning – har du fått stöd från vården i den utsträckning du önskat? Antal svarande: 6 831**

** Ytterligare 4 846 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”

Figur 28. Hjälp för att hantera smärta under förlossning

: Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning. Fick du den hjälp du behövde för att hantera smärtan under förlossningen? Antal svarande: 11 531. Genomsnittligt omdöme: 4,3 av 5Not: Ytterligare 362 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”

~ 8 veckor efter förlossning:

Fick du den hjälp du behövde för att hantera smärtan under förlossningen? Antal svarande: 11 531*

* Ytterligare 362 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”

Figur 29. Personalens samarbete under förlossning

Alternativ text: Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Upplevde du att personalen samarbetade väl? Antal svarande: 11 864. Genomsnittligt omdöme: 4,6 av 5

~ 8 veckor efter förlossning:

Upplevde du att personalen samarbetade väl? Antal svarande: 11 864

Figur 30. Om barnet legat hud mot hud

Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning. Låg barnet hud mot hud med dig direkt efter förlossningen tills barnet sugit och/eller somnat? Antal svarande: 11 644. Majoriteten svarade Ja.

~ 8 veckor efter förlossning:

Låg barnet hud mot hud med dig direkt efter förlossningen tills barnet sugit och/​eller somnat? Antal svarande: 11 644. Majoriteten svarade Ja

En mer jämlik vård

Jämlik vård innebär att bemötande, vård och behandling ges på lika villkor oavsett ålder, kön, funktionsnivå, utbildning, bostadsort, social ställning, födelseland, etnisk eller religiös tillhörighet och sexuell läggning. Det innebär även att vården ges med respekt för alla människors lika värde. Jämlik vård innebär inte nödvändigtvis att samma behandling ska ges till alla, utan att vården anpassas utifrån individers och gruppers olika behov och förutsättningar.

Figur 31. Kvinnans rekommendation till andra kvinnor inför graviditet (mödrahälsovård)

Figuren visar resultatet för följande fråga:  Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Skulle du rekommendera den mödrahälsovård du besökt till någon annan som är gravid? •	Ålder: o	Antal svarande 25 år eller yngre: 792. Genomsnittligt omdöme: 4,7 av 5 o	Antal svarande mellan 26–35 år: 8 231. Genomsnittligt omdöme: 4,6 av 5 o	Antal svarande 36 år och äldre: 2 818. Genomsnittligt omdöme: 4,6 av 5 •	Födelseland: o	Antal svarande svenskfödda kvinnor: 9 256. Genomsnittligt omdöme: 4,6 av 5 o	Antal svarande utlandsfödda kvinnor: 1 785. Genomsnittligt omdöme: 4,6 av 5 •	Utbildningsnivå: o	Antal svarande utan eller med endast grundskoleutbildning: 286. Genomsnittligt omdöme: 4,6 av 5 o	 Antal svarande med utbildning upp till och med gymnasienivå: 3 285. Genomsnittligt omdöme: 4,7 av 5 o	Antal svarande med högskole- eller universitetsutbildning: 6 806. Genomsnittligt omdöme: 4,6 av 5 •	Bostadsort: o	Antal svarande från storstad/kommun nära storstad: 5 545. Genomsnittligt omdöme: 4,6 av 5 o	Antal svarande från större stad/kommun nära större stad: 3 592. Genomsnittligt omdöme: 4,7 av 5 o	Antal svarande från mindre stad/mindre tätort/landsbygd: 2 245. Genomsnittligt omdöme: 4,7 av 5

~ 8 veckor efter förlossning:

Skulle du rekommendera den mödrahälsovård du besökt till någon annan som är gravid?

 • Ålder: Antal svarande 25 år eller yngre: 792, Antal svarande mellan 26–35 år: 8 231, Antal svarande 36 år och äldre: 2 818
 • Födelseland: Antal svarande svenskfödda kvinnor: 9 256, Antal svarande utlandsfödda kvinnor: 1 785
 • Utbildningsnivå: Antal svarande utan eller med endast grundskoleutbildning: 286, Antal svarande med utbildning upp till och med gymnasienivå: 3 285, Antal svarande med högskole- eller universitetsutbildning: 6 806
 • Bostadsort: Antal svarande från storstad/kommun nära storstad: 5 545, Antal svarande från större stad/kommun nära större stad: 3 592, Antal svarande från mindre stad/mindre tätort/landsbygd: 2 245

Figur 32. Kvinnans rekommendation till andra kvinnor inför förlossning (förlossningsklinik)

Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Skulle du rekommendera den mödrahälsovård du besökt till någon annan som är gravid?•	Ålder: o	Antal svarande 25 år eller yngre: 792. Genomsnittligt omdöme: 4,7 av 5 o	Antal svarande mellan 26–35 år: 8 231. Genomsnittligt omdöme: 4,6 av 5 o	Antal svarande 36 år och äldre: 2 818. Genomsnittligt omdöme: 4,6 av 5•	Födelseland:o	Antal svarande svenskfödda kvinnor: 9 256. Genomsnittligt omdöme: 4,6 av 5o	Antal svarande utlandsfödda kvinnor: 1 785. Genomsnittligt omdöme: 4,6 av 5•	Utbildningsnivå: o	Antal svarande utan eller med endast grundskoleutbildning: 286. Genomsnittligt omdöme: 4,6 av 5o	 Antal svarande med utbildning upp till och med gymnasienivå: 3 285. Genomsnittligt omdöme: 4,7 av 5o	Antal svarande med högskole- eller universitetsutbildning: 6 806. Genomsnittligt omdöme: 4,6 av 5•	Bostadsort: o	Antal svarande från storstad/kommun nära storstad: 5 545. Genomsnittligt omdöme: 4,6 av 5o	Antal svarande från större stad/kommun nära större stad: 3 592. Genomsnittligt omdöme: 4,7 av 5o	Antal svarande från mindre stad/mindre tätort/landsbygd: 2 245. Genomsnittligt omdöme: 4,7 av 5

~ 8 veckor efter förlossning:

Skulle du rekommendera någon annan att föda på samma förlossningsavdelning som du?

 • Ålder: Antal svarande 25 år eller yngre: 773, Antal svarande mellan 26–35 år: 8 110, Antal svarande 36 år och äldre: 2 769
 • Födelseland: Antal svarande svenskfödda kvinnor: 9 143, Antal svarande utlandsfödda kvinnor: 1 731
 • Utbildningsnivå: Antal svarande utan eller med endast grundskoleutbildning: 281, Antal svarande med utbildning upp till och med gymnasienivå: 3 229, Antal svarande med högskole- eller universitetsutbildning: 6 712
 • Bostadsort: Antal svarande från storstad/kommun nära storstad: 5 442, Antal svarande från större stad/kommun nära större stad: 3 546, Antal svarande från mindre stad/mindre tätort/landsbygd: 2 214

Figur 33. Upplevelse av respekt

Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedjan: Graviditet, Förlossning, Efter förlossning. I mötet med vården under graviditet, förlossning och eftervård; har du känt dig bemött med respekt och värdighet? Oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder•	Ålder: o	Antal svarande 25 år eller yngre: 1 114. Genomsnittligt omdöme: 4,3 av 5o	Antal svarande mellan 26–35 år: 10 996. Genomsnittligt omdöme: 4,4 av 5o	Antal svarande 36 år och äldre: 3 527. Genomsnittligt omdöme: 4,4 av 5•	Födelseland:o	Antal svarande svenskfödda kvinnor: 12 585. Genomsnittligt omdöme: 4,4 av 5o	Antal svarande utlandsfödda kvinnor: 2 226. Genomsnittligt omdöme: 4,4 av 5•	Utbildningsnivå: o	Antal svarande utan eller med endast grundskoleutbildning: 353. Genomsnittligt omdöme: 4,2 av 5o	Antal svarande med utbildning upp till och med gymnasienivå: 4 517. Genomsnittligt omdöme: 4,3 av 5o	Antal svarande med högskole- eller universitetsutbildning: 9 007. Genomsnittligt omdöme: 4,4 av 5•	Bostadsort: o	Antal svarande från storstad/kommun nära storstad: 6 929. Genomsnittligt omdöme: 4,4 av 5o	Antal svarande från större stad/kommun nära större stad: 4 952. Genomsnittligt omdöme: 4,4 av 5o	Antal svarande från mindre stad/mindre tätort/landsbygd: 3 198. Genomsnittligt omdöme: 4,4 av 5

~1 år efter förlossning:

I mötet med vården under graviditet, förlossning och eftervård; har du känt dig bemött med respekt och värdighet? Oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder

 • Ålder: Antal svarande 25 år eller yngre: 1 114, Antal svarande mellan 26–35 år: 10 996, Antal svarande 36 år och äldre: 3 527
 • Födelseland: Antal svarande svenskfödda kvinnor: 12 585, Antal svarande utlandsfödda kvinnor: 2 226
 • Utbildningsnivå: Antal svarande utan eller med endast grundskoleutbildning: 353, Antal svarande med utbildning upp till och med gymnasienivå: 4 517, Antal svarande med högskole- eller universitetsutbildning: 9 007
 • Bostadsort: Antal svarande från storstad/kommun nära storstad: 6 929, Antal svarande från större stad/kommun nära större stad: 4 952, Antal svarande från mindre stad/mindre tätort/landsbygd: 3 198

Figur 34. Information rörande graviditet

Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedjan: Graviditet, Förlossning, Efter förlossningI mötet med vården under graviditet, förlossning och eftervård; har du känt dig bemött med respekt och värdighet? Oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder•	Ålder: o	Antal svarande 25 år eller yngre: 1 114. Genomsnittligt omdöme: 4,3 av 5o	Antal svarande mellan 26–35 år: 10 996. Genomsnittligt omdöme: 4,4 av 5o	Antal svarande 36 år och äldre: 3 527. Genomsnittligt omdöme: 4,4 av 5•	Födelseland:o	Antal svarande svenskfödda kvinnor: 12 585. Genomsnittligt omdöme: 4,4 av 5o	Antal svarande utlandsfödda kvinnor: 2 226. Genomsnittligt omdöme: 4,4 av 5•	Utbildningsnivå: o	Antal svarande utan eller med endast grundskoleutbildning: 353. Genomsnittligt omdöme: 4,2 av 5o	Antal svarande med utbildning upp till och med gymnasienivå: 4 517. Genomsnittligt omdöme: 4,3 av 5o	Antal svarande med högskole- eller universitetsutbildning: 9 007. Genomsnittligt omdöme: 4,4 av 5•	Bostadsort: o	Antal svarande från storstad/kommun nära storstad: 6 929. Genomsnittligt omdöme: 4,4 av 5o	Antal svarande från större stad/kommun nära större stad: 4 952. Genomsnittligt omdöme: 4,4 av 5o	Antal svarande från mindre stad/mindre tätort/landsbygd: 3 198. Genomsnittligt omdöme: 4,4 av 5

~ Graviditetsvecka 25:

Får du tillräckligt med information rörande din graviditet från mödrahälsovården?

 • Ålder: Antal svarande 25 år eller yngre: 109, Antal svarande mellan 26–35 år: 1 055, Antal svarande 36 år och äldre: 443
 • Födelseland: Antal svarande svenskfödda kvinnor: 2 097, Antal svarande utlandsfödda kvinnor: 521
 • Utbildningsnivå: Antal svarande utan eller med endast grundskoleutbildning: 79, Antal svarande med utbildning upp till och med gymnasienivå: 761, Antal svarande med högskole- eller universitetsutbildning: 1 681
 • Bostadsort: Antal svarande från storstad/kommun nära storstad: 816, Antal svarande från större stad/kommun nära större stad: 1 202, Antal svarande från mindre stad/mindre tätort/landsbygd: 299

Figur 35. Information under förlossningen

Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedjan: Graviditet, Förlossning, Efter förlossning. I mötet med vården under graviditet, förlossning och eftervård; har du känt dig bemött med respekt och värdighet? Oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder•	Ålder: o	Antal svarande 25 år eller yngre: 1 114. Genomsnittligt omdöme: 4,3 av 5o	Antal svarande mellan 26–35 år: 10 996. Genomsnittligt omdöme: 4,4 av 5o	Antal svarande 36 år och äldre: 3 527. Genomsnittligt omdöme: 4,4 av 5•	Födelseland:o	Antal svarande svenskfödda kvinnor: 12 585. Genomsnittligt omdöme: 4,4 av 5o	Antal svarande utlandsfödda kvinnor: 2 226. Genomsnittligt omdöme: 4,4 av 5•	Utbildningsnivå: o	Antal svarande utan eller med endast grundskoleutbildning: 353. Genomsnittligt omdöme: 4,2 av 5o	Antal svarande med utbildning upp till och med gymnasienivå: 4 517. Genomsnittligt omdöme: 4,3 av 5o	Antal svarande med högskole- eller universitetsutbildning: 9 007. Genomsnittligt omdöme: 4,4 av 5•	Bostadsort: o	Antal svarande från storstad/kommun nära storstad: 6 929. Genomsnittligt omdöme: 4,4 av 5o	Antal svarande från större stad/kommun nära större stad: 4 952. Genomsnittligt omdöme: 4,4 av 5o	Antal svarande från mindre stad/mindre tätort/landsbygd: 3 198. Genomsnittligt omdöme: 4,4 av 5

~ 8 veckor efter förlossning:

Fick du tillräckligt med information under förlossningen?

 • Ålder: Antal svarande 25 år eller yngre: 775, Antal svarande mellan 26–35 år: 8 125, Antal svarande 36 år och äldre: 2 770
 • Födelseland: Antal svarande svenskfödda kvinnor: 9 158, Antal svarande utlandsfödda kvinnor: 1 733
 • Utbildningsnivå: Antal svarande utan eller med endast grundskoleutbildning: 281, Antal svarande med utbildning upp till och med gymnasienivå: 3 237, Antal svarande med högskole- eller universitetsutbildning: 6 721
 • Bostadsort: Antal svarande från storstad/kommun nära storstad: 5 453, Antal svarande från större stad/kommun nära större stad: 3 546, Antal svarande från mindre stad/mindre tätort/landsbygd: 2 217

Figur 36. Önskad förlossningsklinik

Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning. Fick du föda där du önskade?•	Ålder: o	Antal svarande 25 år eller yngre: 783. 92,3 % svarade Ja. o	Antal svarande mellan 26–35 år: 8 179. 92,9 % svarade Ja.o	Antal svarande 36 år och äldre: 2 796. 92,2 % svarade Ja. •	Födelseland:o	Antal svarande svenskfödda kvinnor: 9 210. 93,7 % svarade Ja.o	Antal svarande utlandsfödda kvinnor: 1 759. 88,9 % svarade Ja.•	Utbildningsnivå: o	Antal svarande utan eller med endast grundskoleutbildning: 285. 91,9 % svarade Ja.o	Antal svarande med utbildning upp till och med gymnasienivå: 3 251. 93,4 % svarade Ja.o	Antal svarande med högskole- eller universitetsutbildning: 6 773. 92,6 % svarade Ja.•	Bostadsort: o	Antal svarande från storstad/kommun nära storstad: 5 504. 90,6 % svarade Ja.o	Antal svarande från större stad/kommun nära större stad: 3 569. 94,8 % svarade Ja.o	Antal svarande från mindre stad/mindre tätort/landsbygd: 2 228. 94,2 % svarade Ja.

~ 8 veckor efter förlossning:

Fick du föda där du önskade?

 • Ålder: Antal svarande 25 år eller yngre: 783, Antal svarande mellan 26–35 år: 8 179, Antal svarande 36 år och äldre: 2 796
 • Födelseland: Antal svarande svenskfödda kvinnor: 9 210, Antal svarande utlandsfödda kvinnor: 1 759
 • Utbildningsnivå: Antal svarande utan eller med endast grundskoleutbildning: 285, Antal svarande med utbildning upp till och med gymnasienivå: 3 251, Antal svarande med högskole- eller universitetsutbildning: 6 773
 • Bostadsort: Antal svarande från storstad/kommun nära storstad: 5 504, Antal svarande från större stad/kommun nära större stad: 3 569, Antal svarande från mindre stad/mindre tätort/landsbygd: 2 228

Figur 37. Fysiskt mående efter graviditet och förlossning

Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedjan: Efter förlossningHur har du mått fysiskt efter graviditet och förlossning?•	Ålder: 	o	Antal svarande 25 år eller yngre: 1 146. Genomsnittligt omdöme: 3,8 av 5o	Antal svarande mellan 26–35 år: 11 220. Genomsnittligt omdöme: 3,7 av 5o	Antal svarande 36 år och äldre: 3 603. Genomsnittligt omdöme: 3,6 av 5•	Födelseland:o	Antal svarande svenskfödda kvinnor: 12 761. Genomsnittligt omdöme: 3,7 av 5o	Antal svarande utlandsfödda kvinnor: 2 357. Genomsnittligt omdöme: 3,6 av 5•	Utbildningsnivå: o	Antal svarande utan eller med endast grundskoleutbildning: 377. Genomsnittligt omdöme: 3,8 av 5o	Antal svarande med utbildning upp till och med gymnasienivå: 4 622. Genomsnittligt omdöme: 3,7 av 5o	Antal svarande med högskole- eller universitetsutbildning: 9 164. Genomsnittligt omdöme: 3,7 av 5•	Bostadsort: o	Antal svarande från storstad/kommun nära storstad: 7 101. Genomsnittligt omdöme: 3,7 av 5o	Antal svarande från större stad/kommun nära större stad: 5 045. Genomsnittligt omdöme: 3,7 av 5o	Antal svarande från mindre stad/mindre tätort/landsbygd: 3 261. Genomsnittligt omdöme: 3,8 av 5

~1 år efter förlossning:

Hur har du mått fysiskt efter graviditet och förlossning?

 • Ålder: Antal svarande 25 år eller yngre: 1 146, Antal svarande mellan 26–35 år: 11 220, Antal svarande 36 år och äldre: 3 603
 • Födelseland: Antal svarande svenskfödda kvinnor: 12 761, Antal svarande utlandsfödda kvinnor: 2 357
 • Utbildningsnivå: Antal svarande utan eller med endast grundskoleutbildning: 377, Antal svarande med utbildning upp till och med gymnasienivå: 4 622, Antal svarande med högskole- eller universitetsutbildning: 9 164
 • Bostadsort: Antal svarande från storstad/kommun nära storstad: 7 101, Antal svarande från större stad/kommun nära större stad: 5 045, Antal svarande från mindre stad/mindre tätort/landsbygd: 3 261

Figur 38. Psykiskt mående efter graviditet och förlossning

Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedjan: Efter förlossning Hur har du mått psykiskt efter graviditet och förlossning?•	Ålder: o	Antal svarande 25 år eller yngre: 1 159. Genomsnittligt omdöme: 3,7 av 5o	Antal svarande mellan 26–35 år: 11 272. Genomsnittligt omdöme: 3,7 av 5o	Antal svarande 36 år och äldre: 3 619. Genomsnittligt omdöme: 3,8 av 5•	Födelseland:o	Antal svarande svenskfödda kvinnor: 12 799. Genomsnittligt omdöme: 3,7 av 5o	Antal svarande utlandsfödda kvinnor: 2 392. Genomsnittligt omdöme: 3,7 av 5•	Utbildningsnivå: o	Antal svarande utan eller med endast grundskoleutbildning: 384. Genomsnittligt omdöme: 3,8 av 5o	Antal svarande med utbildning upp till och med gymnasienivå: 4 652. Genomsnittligt omdöme: 3,7 av 5o	Antal svarande med högskole- eller universitetsutbildning: 9 188. Genomsnittligt omdöme: 3,7 av 5•	Bostadsort: o	Antal svarande från storstad/kommun nära storstad: 7 135. Genomsnittligt omdöme: 3,7 av 5o	Antal svarande från större stad/kommun nära större stad: 5 079. Genomsnittligt omdöme: 3,7 av 5o	Antal svarande från mindre stad/mindre tätort/landsbygd: 3 270. Genomsnittligt omdöme: 3,7 av 5

~1 år efter förlossning:

Hur har du mått psykiskt efter graviditet och förlossning?

 • Ålder: Antal svarande 25 år eller yngre: 1 159, Antal svarande mellan 26–35 år: 11 272, Antal svarande 36 år och äldre: 3 619
 • Födelseland: Antal svarande svenskfödda kvinnor: 12 799, Antal svarande utlandsfödda kvinnor: 2 392
 • Utbildningsnivå: Antal svarande utan eller med endast grundskoleutbildning: 384, Antal svarande med utbildning upp till och med gymnasienivå: 4 652, Antal svarande med högskole- eller universitetsutbildning: 9 188
 • Bostadsort: Antal svarande från storstad/kommun nära storstad: 7 135, Antal svarande från större stad/kommun nära större stad: 5 079, Antal svarande från mindre stad/mindre tätort/landsbygd: 3 270

Figur 39. Stöd vid första amningen

Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Fick du stöd av personalen vid den första amningen, i den utsträckning du önskade?•	Ålder: o	Antal svarande 36 år och äldre: 2 468. Genomsnittligt omdöme: 4,0 av 5o	Antal svarande mellan 26–35 år: 7 485. Genomsnittligt omdöme: 3,9 av 5o	Antal svarande 25 år eller yngre: 723. Genomsnittligt omdöme: 3,9 av 5•	Födelseland:o	Antal svarande svenskfödda kvinnor: 8 359. Genomsnittligt omdöme: 3,9 av 5o	Antal svarande utlandsfödda kvinnor: 1 615. Genomsnittligt omdöme: 4,0 av 5•	Utbildningsnivå: o	Antal svarande utan eller med endast grundskoleutbildning: 239. Genomsnittligt omdöme: 4,1 av 5o	Antal svarande med utbildning upp till och med gymnasienivå: 2 942. Genomsnittligt omdöme: 4,0 av 5o	Antal svarande med högskole- eller universitetsutbildning: 6 205. Genomsnittligt omdöme: 3,9 av 5•	Bostadsort: o	Antal svarande från storstad/kommun nära storstad: 5 019. Genomsnittligt omdöme: 3,9 av 5o	Antal svarande från större stad/kommun nära större stad: 3 206. Genomsnittligt omdöme: 4,0 av 5o	Antal svarande från mindre stad/mindre tätort/landsbygd: 2 039. Genomsnittligt omdöme: 4,1 av 5

~ 8 veckor efter förlossning:

Fick du stöd av personalen vid den första amningen, i den utsträckning du önskade?

 • Ålder: Antal svarande 25 år eller yngre: 723, Antal svarande mellan 26–35 år: 7 485, Antal svarande 36 år och äldre: 2 468
 • Födelseland: Antal svarande svenskfödda kvinnor: 8 359, Antal svarande utlandsfödda kvinnor: 1 615
 • Utbildningsnivå: Antal svarande utan eller med endast grundskoleutbildning: 239, Antal svarande med utbildning upp till och med gymnasienivå: 2 942, Antal svarande med högskole- eller universitetsutbildning: 6 205
 • Bostadsort: Antal svarande från storstad/kommun nära storstad: 5 019, Antal svarande från större stad/kommun nära större stad: 3 206, Antal svarande från mindre stad/mindre tätort/landsbygd: 2 039

Fosterdiagnostik

Några frågor i Graviditetsenkäten berör temat fosterdiagnostik. Med fosterdiagnostik avses metoder (t.ex. ultraljud, KUB-undersökning, NIPT, fostervattenprov, moderkaksprov) för att upptäcka missbildningar och kromosomavvikelser under tidig graviditet.

Fråga 42a-42d har besvarats av den andel kvinnor vars fosterdiagnostik visade på avvikelser.

Figurerna 40 a och 40 b. KUB-undersökning

Figur 40 a.

Figur 24 a. : Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Har du genomgått KUB-undersökning? Antal svarande: 20 729. Majoriteten svarade Ja. Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Fick du tillräckligt med information om resultatet av din KUB-undersökning? Antal svarande: 14 241. Genomsnittligt omdöme: 4,4 av 5 Not: Frågan om tillräckligt med information är en följdfråga som enbart riktas till dem som svarat ja på ovanstående huvudfråga.

~ Graviditetsvecka 25:

Har du genomgått KUB-undersökning? Antal svarande: 20 729

Figur 40 b.

Figur 24. Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Har du genomgått KUB-undersökning? Antal svarande: 20 729. Majoriteten svarade Ja. Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Fick du tillräckligt med information om resultatet av din KUB-undersökning? Antal svarande: 14 241. Genomsnittligt omdöme: 4,4 av 5 Not: Frågan om tillräckligt med information är en följdfråga som enbart riktas till dem som svarat ja på ovanstående huvudfråga.

~ Graviditetsvecka 25:

Fick du tillräckligt med information om resultatet av din KUB-undersökning? Antal svarande: 14 241*

* Frågan är en följdfråga som enbart riktas till dem som svarat ja på ovanstående huvudfråga

Figurerna 41 a och 41 b. Genomförda undersökningar

Figur 41 a.

Figur 25. Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Vilket/vilka av följande undersökningar har du genomgått? Antal svarande: 20 578. Utöver ”Ingen av dessa” var den vanligaste undersökningen NIPT. Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Fick du tillräckligt med information från läkaren/barnmorskan inför beslut att genomgå undersökning med moderkaksprov, fostervattenprov eller NIPT? Antal svarande: 3 476. Genomsnittligt omdöme: 4,1 av 5 Not: Frågan om tillräckligt med information är en följdfråga som enbart riktas till dem som svarat ja på ovanstående huvudfråga.

~ Graviditetsvecka 25:

Vilket/vilka av följande undersökningar har du genomgått? Antal svarande: 20 578

Figur 41 b.

Figur 25. Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Vilket/vilka av följande undersökningar har du genomgått? Antal svarande: 20 578. Utöver ”Ingen av dessa” var den vanligaste undersökningen NIPT. Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Fick du tillräckligt med information från läkaren/barnmorskan inför beslut att genomgå undersökning med moderkaksprov, fostervattenprov eller NIPT? Antal svarande: 3 476. Genomsnittligt omdöme: 4,1 av 5 Not: Frågan om tillräckligt med information är en följdfråga som enbart riktas till dem som svarat ja på ovanstående huvudfråga.

~ Graviditetsvecka 25:
Fick du tillräckligt med information från läkaren/​barnmorskan inför beslut att genomgå undersökning med moderkaksprov, fostervattenprov eller NIPT? Antal svarande: 3 476*

* Frågan är en följdfråga som enbart riktas till dem som svarat att de inte fick föda där de önskade

Figurerna 42 a. – 42 d. Information, läkartid och väntetid i samband med avvikande resultat vid fosterdiagnostisk

Figur 42 a.

Figur 26. Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Har du, i samband med någon form av fosterdiagnostik, fått information om att det kan vara eller är något avvikande med graviditeten? Antal svarande: 3 236. Majoriteten svarade Nej. Not: Ytterligare 234 kvinnor svarade ”Ej aktuellt” Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet När du fick information om att något var avvikande, fick du då information på ett sätt som du förstod? Antal svarande: 639. Genomsnittligt omdöme: 3,7 av 5 Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Hur upplevde du väntetiden innan du fick ett uppföljande besök och ytterligare information om avvikelse av läkare? Antal svarande: 571. Genomsnittligt omdöme: 2,4 av 5 Not: Ytterligare 68 kvinnor svarade ”Det var ingen väntetid” Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Var tiden hos läkaren tillräcklig för frågor? Antal svarande: 636. Genomsnittligt omdöme: 3,8 av 5

~ Graviditetsvecka 25:

Har du, i samband med någon form av fosterdiagnostik, fått information om att det kan vara eller är något avvikande med graviditeten? Antal svarande: 3 236*

* Ytterligare 234 kvinnor svarade ”Ej aktuellt”

Figur 42 b.

Figur 26. Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Har du, i samband med någon form av fosterdiagnostik, fått information om att det kan vara eller är något avvikande med graviditeten? Antal svarande: 3 236. Majoriteten svarade Nej. Not: Ytterligare 234 kvinnor svarade ”Ej aktuellt” Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet När du fick information om att något var avvikande, fick du då information på ett sätt som du förstod? Antal svarande: 639. Genomsnittligt omdöme: 3,7 av 5 Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Hur upplevde du väntetiden innan du fick ett uppföljande besök och ytterligare information om avvikelse av läkare? Antal svarande: 571. Genomsnittligt omdöme: 2,4 av 5 Not: Ytterligare 68 kvinnor svarade ”Det var ingen väntetid” Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Var tiden hos läkaren tillräcklig för frågor? Antal svarande: 636. Genomsnittligt omdöme: 3,8 av 5

~ Graviditetsvecka 25:

När du fick information om att något var avvikande, fick du då information på ett sätt som du förstod? Antal svarande: 639

Figur 42 c.

Figur 26. Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Har du, i samband med någon form av fosterdiagnostik, fått information om att det kan vara eller är något avvikande med graviditeten? Antal svarande: 3 236. Majoriteten svarade Nej. Not: Ytterligare 234 kvinnor svarade ”Ej aktuellt” Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet När du fick information om att något var avvikande, fick du då information på ett sätt som du förstod? Antal svarande: 639. Genomsnittligt omdöme: 3,7 av 5 Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Hur upplevde du väntetiden innan du fick ett uppföljande besök och ytterligare information om avvikelse av läkare? Antal svarande: 571. Genomsnittligt omdöme: 2,4 av 5 Not: Ytterligare 68 kvinnor svarade ”Det var ingen väntetid” Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Var tiden hos läkaren tillräcklig för frågor? Antal svarande: 636. Genomsnittligt omdöme: 3,8 av 5

~ Graviditetsvecka 25:

Hur upplevde du väntetiden innan du fick ett uppföljande besök och ytterligare information om avvikelse av läkare? Antal svarande: 571**

** Ytterligare 68 kvinnor svarade ”Det var ingen väntetid”

Figur 42 d.

Figur 26. Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Har du, i samband med någon form av fosterdiagnostik, fått information om att det kan vara eller är något avvikande med graviditeten? Antal svarande: 3 236. Majoriteten svarade Nej. Not: Ytterligare 234 kvinnor svarade ”Ej aktuellt” Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet När du fick information om att något var avvikande, fick du då information på ett sätt som du förstod? Antal svarande: 639. Genomsnittligt omdöme: 3,7 av 5 Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Hur upplevde du väntetiden innan du fick ett uppföljande besök och ytterligare information om avvikelse av läkare? Antal svarande: 571. Genomsnittligt omdöme: 2,4 av 5 Not: Ytterligare 68 kvinnor svarade ”Det var ingen väntetid” Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Var tiden hos läkaren tillräcklig för frågor? Antal svarande: 636. Genomsnittligt omdöme: 3,8 av 5

~ Graviditetsvecka 25:

Var tiden hos läkaren tillräcklig för frågor? Antal svarande: 636