GraviditetsenkätenTill toppen

Graviditetsenkäten


Resultat per 1 december 2020 – 30 november 2021 (12 månader)

Utgivningsdatum: 2022-03-09

Stäng
Ämnesord

Introduktion till Graviditetsenkäten

Unik möjlighet för gravida kvinnor och nyblivna mammor

Sedan december 2020 erbjuds gravida och nyblivna mödrar i hela Sverige att besvara Graviditetsenkäten. Syftet med enkäten är att fånga kvinnornas upplevelse av sin hälsa och deras erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter. Målsättningen är att öka kunskapen om vårdens kvalitet utifrån kvinnors perspektiv.

Graviditetsenkäten skickas ut och kan besvaras via 1177.se vid tre tillfällen, då kvinnan;

 • är i cirka graviditetsvecka 25 (Graviditetsenkät 1)
 • fött barn för cirka åtta veckor sedan (Graviditetsenkät 2)
 • fött barn för cirka ett år sedan (Graviditetsenkät 3)

Enkäten har utformats i nära samarbete med Graviditetsregistret, som står för den tekniska lösningen av Graviditetsenkäten och har bidragit med medicinsk expertis. Även Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG), Barnmorskeförbundet och Bristningsregistret har varit involverade som sakkunniga vid enkätens utformning.

Viktiga resultat för regioner och kliniker

Enkäten är unik i sitt slag och ger regioner och verksamheter ett viktigt underlag för utvecklingsarbete utifrån gravida och nyblivna mammors behov.

Genom inloggning på graviditetsregistret.se kan regionerna samt verksamheter i vårdkedjan ta del av regionala och lokala resultat, inklusive anonymiserade fritextsvar. Resultaten finns presenterade i en visningsyta (så kallad dashboard) som är tillgänglig genom inloggning med eTjänstekort/SITHS-kort.

Manualer och stöd samt information om att hitta, tolka och använda Graviditetsenkätens resultat finns på skr.se, sök på "graviditetsenkät".

Enkäten ingår i satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård

Graviditetsenkäten har tagits fram inom ramen för den nationella satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Som en del i satsningen har SKR tagit fram en strategisk plan för vården före, under och efter graviditet. Den strategiska planen består av vision, mål och delmål, strategier samt grundläggande förutsättningar. Redovisningen av Graviditetsenkätens resultat följer de fem målsättningarna i strategisk plan.

Figur 1. Strategisk plan för kvinnors hälsa och förlossningsvård

Bilden visar en illustration av strategisk plan bestående av vision, mål och delmål, strategier och förutsättningar. De fem målen är en mer personcentrerad vård, en mer tillgänglig vård, en mer säker vård, en mer kunskapsbaserad vård, en mer jämlik vård. Förstora bilden

Källa: SKR, Strategier för kvinnors hälsa (2019)

Strategisk plan bestående av vision, mål och delmål, strategier och förutsättningar. De fem målen är en mer personcentrerad vård, en mer tillgänglig vård, en mer säker vård, en mer kunskapsbaserad vård, en mer jämlik vård.

Klicka på bilden för en större version.

Resultatredovisningens struktur och uppbyggnad

Rapporten visar och beskriver svaren på alla frågor från de tre delarna av Graviditetsenkäten. Detta avsnitt beskriver hur resultaten är strukturerade och uppbyggda.

Graviditetsenkätens tre delar besvaras vid olika tidpunkter

Till vänster i varje bild anges vilken enkät som frågan avser. Den första enkäten kan besvaras ungefär i graviditetsvecka 25, den andra cirka åtta veckor efter förlossning och den tredje cirka ett år efter förlossning.

Figur 2. Tidpunkt för svar

Figuren tydliggör hur denna rapport redovisar vilka frågor som ställs i vilken enkät. Det vill säga, om en fråga finns i enkät 1 markeras rutan som indikerar att den besvarats av kvinnor i graviditetsvecka 25, enkät 2 rutan för kvinnor åtta veckor efter förlossning eller enkät 3 rutan som indikerar att frågan besvarats av kvinnor ett år efter förlossning.

Frågor i enkät 1 har besvarats av kvinnor i graviditetsvecka 25, frågor i enkät 2 har besvarats av kvinnor åtta veckor efter förlossning, frågor i enkät 3 har besvarats av kvinnor ett år efter förlossning.

Graviditetsenkäten täcker alla delar av vårdkedjan

Graviditetsenkäten ställer frågor om kvinnors upplevelse av vården och sin egen hälsa under graviditet, i samband med förlossning och efter förlossning. I bildernas rubrikrad anges dessa tre delar i vårdkedjan, och för varje fråga markeras vilken del i vårdkedjan som avses genom en mörkare orange färg. Vissa frågor täcker hela eller flera delar av vårdkedjan.

Figur 3. Olika delar av vårdkedjan

Figur 3. Figuren tydliggör att olika frågor i Graviditetsenkäten avser olika delar av graviditetsvårdkedjan. Vilken del av vårdkedjan (Graviditet, Förlossning eller Efter förlossning) som avses markeras genom en grå pil.

Frågorna i Graviditetsenkäten avser olika delar av graviditetsvårdkedjan: Graviditet, i samband med förlossning och efter förlossning.

Olika typer av svarsalternativ

Graviditetsenkäten innehåller olika typer av svarsalternativ:

 • Skattningsfrågor med svarsalternativ 1–5 (där 5 är mest positivt)
 • Skattningsfrågor med svarsalternativ 1–10 (där 10 är mest positivt)
 • Frågor där endast ett svarsalternativ kan väljas
 • Frågor där flera svarsalternativ kan väljas
 • Frågor som besvaras i fritext [1]

[1] Fritextsvar redovisas inte i denna rapport och är inte offentliga. Fritextsvaren finns i avidentifierat format tillgängliga för respektive verksamhet genom inloggning på graviditetsregistret.se.

Skattningsfrågor är frågor där den svarande skattar något på en fem- eller tiogradig skala. På denna typ av frågor visas det nationella genomsnittet enligt bilden nedan.

Figur 4. Skattningsfrågor (svarsalternativ 1–5 eller 1–10)

Figur 4. Figuren visar två olika typer av skattningsfrågor: en med svarsalternativ 1 till 5 och en med svarsalternativ 1 till 10. Höga nummer indikerar positiva omdömen, låga nummer indikerar svaga omdömen. Genomsnittligt resultat redovisas löpande i rapportens figurer.

Not: För skattningsfrågor indikerar höga siffror (4–5 eller 8–10) positiva omdömen och låga siffror (1–2) svaga omdömen.

Frågor där endast ett alternativ kan väljas är exempelvis ja- eller nej-frågor. Olika frågor kan ha olika antal svarsalternativ, men det går bara att välja ett av svaren. Det totala resultatet visas enligt nedan.

Figur 5. Frågor där endast ett svarsalternativ väljs

Figur 5. Figuren visar två olika typer av illustrationer där ett svarsalternativ kan väljas. Exempelvis ja- eller nej-frågor eller val mellan olika orsaker. Detta redovisas genom cirkeldiagram.

Frågor där flera svarsalternativ kan väljas är frågor där flera saker kan stämma in. Det totala resultatet för dessa frågor visas enligt nedan.

Figur 6. Frågor där flera svarsalternativ kan väljas

Figur 6. Figuren visar en illustration där frågan har flera svarsalternativ. Detta redovisas genom liggande stapeldiagram.

En beskrivning av vilka alternativ som fanns för respektive fråga återfinns längst till höger i rubrikraden.

Figur 7. Beskrivning av svarsalternativ syns till höger i rubrikraden

Figur 7. Figuren beskriver var man i nedanstående figurer kan se vilket svarsalternativ som en fråga haft. Detta finns beskrivet längst ut till höger i figuren.

Notera även att vissa frågor är följdfrågor och bara besvaras av de som svarat på ett visst sätt på en föregående fråga. Resultatet på dessa frågor är därför inte representativt för alla som har besvarat enkäten.

Resultat redovisas utifrån fem målområden i den strategiska planen

Resultaten är strukturerade utifrån de fem målområdena i den strategiska planen:

 • En mer personcentrerad vård
 • En mer tillgänglig vård
 • En mer säker vård
 • En mer kunskapsbaserad vård
 • En mer jämlik vård

Varje målområde har ett eget avsnitt. Efter resultat per målområdena redovisas resultat för frågor om fosterdiagnostik samt kvinnornas självskattade hälsa i samband med graviditet och förlossning.

Inom målområdet ”En mer jämlik vård” analyseras resultaten utifrån följande bakgrundsvariabler

För jämlik vård redovisas det nationella genomsnittet för ett urval av frågor för följande grupper:

Ålder
 • Kvinnor 25 år eller yngre
 • Kvinnor mellan 26 – 35 år
 • Kvinnor 36 år och äldre
Födelseland
 • Kvinnor som är födda i Sverige (svenskfödda)
 • Kvinnor som är födda utomlands (utlandsfödda)
Utbildningsnivå
 • Kvinnor med högst grundskoleutbildning
 • Kvinnor med utbildning upp till och med gymnasienivå
 • Kvinnor med högskole- eller universitetsutbildning

Redovisningen av ovan nämnda resultat möjliggörs genom information som finns i Graviditetsregistret. Informationen finns tillgänglig i Graviditetsregistret när kvinnan har fött barn och data direktöverförs från journalsystemen. De analyser som återfinns i avsnittet jämlik vård är därför bara möjliga för enkät 2 och enkät 3, som fylls i efter förlossningen.

Resultat

I nedanstående avsnitt redovisas resultaten från Graviditetsenkätens första tolv månader. Först kommer nationella övergripande resultat kring gravida och nyblivna mödrars uppfattning om vården under och efter graviditet. Därefter beskrivs resultat kopplade till målområdena i den strategiska planen. Flera av frågorna har ingen självklar tillhörighet till ett specifikt målområde. Indelningen ska därför ses som ett av flera tänkbara sätt att strukturera resultaten.

Sist redovisas resultat för frågorna om fosterdiagnostik samt frågor om kvinnornas självskattade hälsa i samband med graviditet och förlossning. 

Genomgående redovisas svaren som nationellt genomsnitt. Resultaten för samtliga frågor och samtliga svarsalternativ finns under fliken Resultat i tabellform i denna rapport.

Övergripande resultat

Figur 8. Upplevelse av förlossningen

Figur 8. Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Förlossning Hur upplevde du din förlossning? Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedja: Förlossning  Hur upplevde du din förlossning?

~8 veckor efter förlossning:

Hur upplevde du din förlossning? Antal svar: 51 057

~1 år efter förlossning:

Hur upplevde du din förlossning? Antal svar: 53 654

Figur 9. Vårdens förmåga att tillgodose behov

Figur 9. Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Anser du att vården tillgodosett dina behov hittills? Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Anser du att mödrahälsovården tillgodosett dina behov? Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Förlossning och Efter förlossning Anser du att vården tillgodosett dina behov under förlossning och tiden efter förlossning? Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet, Förlossning och Efter förlossning Anser du att vården tillgodosett dina behov under graviditet, förlossning och tiden efter förlossning?

~ Graviditetsvecka 25:

Anser du att vården tillgodosett dina behov hittills? Antal svar: 56 018

~ 8 veckor efter förlossning:

Anser du att mödrahälsovården tillgodosett dina behov? Antal svar: 51 316
Anser du att vården tillgodosett dina behov under förlossning och tiden efter förlossning? Antal svar: 49 855

~1 år efter förlossning:

Anser du att vården tillgodosett dina behov under graviditet, förlossning och tiden efter förlossning? Antal svar: 52 015

Figur 10. Kvinnans rekommendation till andra kvinnor inför graviditet eller förlossning

Figur 10. Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Skulle du rekommendera den mödrahälsovård du besökt till någon annan som är gravid? Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Förlossning Skulle du rekommendera någon annan att föda på samma förlossningsavdelning som du?

~ 8 veckor efter förlossning:

Skulle du rekommendera den mödrahälsovård du besökt till någon annan som är gravid? Antal svar: 51 548

Skulle du rekommendera någon annan att föda på samma förlossningsavdelning som du? Antal svar: 50 571

En mer personcentrerad vård

Personcentrerad vård innebär att vården utgår från kvinnans förutsättningar, hälsa och preferenser i alla delar av vårdkedjan.

Figur 11. Upplevelse av respekt

Figur 11. Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Kände du dig bemött med respekt i samband med de fosterdiagnostiska undersökningar du genomgått? Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Förlossning Blev du bemött med respekt av personalen i samband med förlossningen? Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet, Förlossning och Efter förlossning I mötet med vården under graviditet, förlossning och eftervård, har du känt dig bemött med respekt och värdighet?

~Graviditetsvecka 25:

Kände du dig bemött med respekt i samband med de fosterdiagnostiska undersökningar du genomgått? Antal svar: 11 837*

~ 8 veckor efter förlossning:

Blev du bemött med respekt av personalen i samband med förlossningen? Antal svar: 50 800

~1 år efter förlossning:

I mötet med vården under graviditet, förlossning och eftervård, har du känt dig bemött med respekt och värdighet? Antal svar: 51 958

* Ytterligare 344 svar finns med alternativet "Ej aktuellt"

Figur 12. Upplevelse av trygghet

Figur 12. Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Känner du dig trygg med barnmorskan på mödrahälsovården? Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Kände du dig trygg med barnmorskan på mödrahälsovården? Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Kände du dig trygg med vården under förlossningen?

~ Graviditetsvecka 25:

Känner du dig trygg med barnmorskan på mödrahälsovården? Antal svar: 56 766

~ 8 veckor efter förlossning:

Kände du dig trygg med barnmorskan på mödrahälsovården? Antal svar: 53 295

Kände du dig trygg med vården under förlossningen? Antal svar: 50 646

Figur 13. Möjlighet att få stöd

Figur 13. Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Har du möjlighet att vid behov få stöd från barnmorskan? Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Hade du möjlighet att vid behov få stöd från barnmorskan? Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Fick du stöd av personalen under din förlossning, i den utsträckning du önskade?

~ Graviditetsvecka 25:

Har du möjlighet att vid behov få stöd från barnmorskan? Antal svar: 36 850*

~ 8 veckor efter förlossning:

Hade du möjlighet att vid behov få stöd från barnmorskan? Antal svar: 38 374**

Fick du stöd av personalen under din förlossning, i den utsträckning du önskade? Antal svar: 50 921

** Ytterligare 19771 svar finns för alternativet "Har ej behövt stöd"

** Ytterligare 14691 svar finns för alternativet "Har ej behövt stöd"

Figurerna 14 a och 14 b. Delaktighet (av kvinnan själv samt av partner/närstående)

Figur 14 a.

Figur 14a. Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Gör barnmorskan dig delaktig i planering och beslut som rör din graviditet? Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Gjorde barnmorskan dig delaktig i planering och beslut som rörde din graviditet i den utsträckning du önskade? Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Var du delaktig i planering och beslut under din förlossning i den utsträckning du önskade? Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Efter förlossning Gjorde vårdpersonalen dig delaktig i planering och beslut beträffande din eftervård i den utsträckning du önskade?

~ Graviditetsvecka 25:

Gör barnmorskan dig delaktig i planering och beslut som rör din graviditet? Antal svar: 56 843

~ 8 veckor efter förlossning:

Gjorde barnmorskan dig delaktig i planering och beslut som rörde din graviditet i den utsträckning du önskade? Antal svar: 53 453

Var du delaktig i planering och beslut under din förlossning i den utsträckning du önskade? Antal svar: 49 560*

Gjorde vårdpersonalen dig delaktig i planering och beslut beträffande din eftervård i den utsträckning du önskade? Antal svar: 47 203**

* Ytterligare 1 459 svar finns för alternativet "Ej aktuellt"

** Ytterligare 3 060 svar finns för alternativet "Låg aldrig på BB/patienthotell"

Figur 14 b.

Figur 14b visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka graviditetsvecka 25, Vårdkedjan: Graviditet Gör barnmorskan på mödrahälsovården din partner/närstående delaktiga i den utsträckning du önskar? Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Graviditet Gjorde barnmorskan på mödrahälsovården din partner/närstående delaktiga i den utsträckning du önskade? Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Gjorde personalen på förlossningen din partner/närstående delaktiga i den utsträckning du önskade? Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Efter förlossning Gjorde vårdpersonalen din partner/närstående delaktiga efter förlossningen i den utsträckning som du önskade?

~ Graviditetsvecka 25:

Gör barnmorskan på mödrahälsovården din partner/​närstående delaktiga i den utsträckning du önskar? Antal svar: 46 071*

~ 8 veckor efter förlossning:

Gjorde barnmorskan på mödrahälsovården din partner/​närstående delaktiga i den utsträckning du önskade? Antal svar: 40 313**

Gjorde personalen på förlossningen din partner/​närstående delaktiga i den utsträckning du önskade? Antal svar: 49 800***

Gjorde vårdpersonalen din partner/​närstående delaktiga efter förlossningen i den utsträckning som du önskade? Antal svar: 44 280****

* Ytterligare 10 249 svar finns för alternativet "Ej aktuellt"

** Ytterligare 12 339 svar finns för alternativet "Ej aktuellt"

*** Ytterligare 969 svar finns för alternativet "Ej aktuellt"

**** Ytterligare 5 859 svar finns för alternativet "Ej aktuellt"

Figur 15. Barnmorskans närvaro i förlossningsrummet

Figur 15 visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Var barnmorskan närvarande i förlossningsrummet i den utsträckning du önskade?

~ 8 veckor efter förlossning:

Var barnmorskan närvarande i förlossningsrummet i den utsträckning du önskade Antal svar: 49 354*

* Ytterligare 1 527 svar finns för alternativet "Ej aktuellt"

Figur 16. Samordnade vårdkontakter

Figur 16 visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Anser du att personalen inom mödrahälsovård samordnat dina andra kontakter med vården i den utsträckning du behövt?

~ 8 veckor efter förlossning:

Anser du att personalen inom mödrahälsovård samordnat dina andra kontakter med vården i den utsträckning du behövt? Antal svar: 43 066*

* Ytterligare 8 595 svar finns för alternativet "Ej aktuellt"

Figur 17. Föräldragruppsträffar

Figur 17 visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Om du deltog i föräldragruppsträffar – upplevde du dem som värdefulla?

~ 8 veckor efter förlossning:

Om du deltog i föräldragruppsträffar – upplevde du dem som värdefulla? Antal svar: 5 689*

* Ytterligare 46 697 svar finns för alternativet "Deltog ej i föräldragruppsträffar"

En mer tillgänglig vård

Med tillgänglig vård menas att vården ska gå att nå och att den ges i rimlig tid. Kommunikationen ska vara relevant, begriplig och anpassad efter målgruppen. Figurerna 18 a – 18 c. Lätt att komma i kontakt, möjlighet att ställa frågor samt upplevelse av tillräckligt med information.

Figur 18 a - 18 c. Lätt att komma i kontakt, möjlighet att ställa frågor samt upplevelse av tillräckligt med information

Figur 18 a.

Figur 18a visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Är det lätt att komma i kontakt med barnmorskan på mödrahälsovården? Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Var det lätt att komma i kontakt med barnmorskan på mödrahälsovården?

~ Graviditetsvecka 25:

Är det lätt att komma i kontakt med barnmorskan på mödrahälsovården? Antal svar: 57 657

~ 8 veckor efter förlossning:

Var det lätt att komma i kontakt med barnmorskan på mödrahälsovården? Antal svar: 54 040

Figur 18 b.

Figur 18b visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Har du möjlighet att ställa de frågor du önskar till barnmorskan? Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Hade du möjlighet att ställa de frågor du önskade till barnmorskan?

~ Graviditetsvecka 25:

Har du möjlighet att ställa de frågor du önskar till barnmorskan? Antal svar: 57 409

~ 8 veckor efter förlossning:

Hade du möjlighet att ställa de frågor du önskade till barnmorskan? Antal svar: 53 728

Figur 18 c.

Figur 18c visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Får du tillräckligt med information rörande din graviditet från mödrahälsovården? Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Fick du tillräckligt med information under förlossningen? Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Efter förlossning Fick du den information du behövde om vad du kunde förvänta dig angående återhämtning/tiden efter förlossningen?

~ Graviditetsvecka 25:

Får du tillräckligt med information rörande din graviditet från mödrahälsovården? Antal svar: 57 277

~ 8 veckor efter förlossning:

Fick du tillräckligt med information under förlossningen? Antal svar: 50 711

~ 8 veckor efter förlossning:

Fick du den information du behövde om vad du kunde förvänta dig angående återhämtning/​tiden efter förlossningen? Antal svar: 50 385

Figur 19. Önskad förlossningsklinik

Figur 19 visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Fick du föda där du önskade? Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Varför fick du inte föda där du önskade?

~ 8 veckor efter förlossning:

Huvudfråga: Fick du föda där du önskade? Antal svar: 51 124

Följdfråga: Varför fick du inte föda där du önskade? Antal svar: 3 306

Figurerna 20 a och 20 b. Möjlighet att stanna kvar efter förlossningen

Figur 20 a.

Figur 20a visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Fick du stanna kvar efter förlossningen så länge som du behövde?

~ 8 veckor efter förlossning:

Fick du stanna kvar efter förlossningen så länge som du behövde? Antal svar: 50 541

Figur 20 b.

Figur 20b visar resultatet för följande fråga:Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Fick din partner/närstående möjlighet att stanna kvar efter förlossningen?

~ 8 veckor efter förlossning:

Fick din partner/​närstående möjlighet att stanna kvar efter förlossningen? Antal svar: 48 658*

* Ytterligare 1 849 svar finns för alternativet "Ej aktuellt"

Figur 21. Möjlighet till förlossningssamtal/utskrivningssamtal

Figur 21 visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Fick du möjlighet till förlossningssamtal/utskrivningssamtal med din barnmorska eller läkare innan du åkte hem?

~ 8 veckor efter förlossning:

Fick du möjlighet till förlossningssamtal/​utskrivningssamtal med din barnmorska eller läkare innan du åkte hem? Antal svar: 50 440.

En mer säker vård

En patientsäker hälso- och sjukvård innebär att undvikbara vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. I en bredare bemärkelse bidrar kunskap och medvetenhet om svagheter i vården till proaktivt utvecklingsarbete som i förlängningen kan leda till en säkrare vård. Graviditetsenkäten omfattar inte frågor om undvikbara vårdskador, men i avsnittet "Självskattad hälsa i samband med graviditet och förlossning" beskrivs resultaten för ett antal frågor som knyter an till säker vård i den bredare bemärkelsen.

Figur 22. Antibiotika

Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Efter förlossning Fick du efter förlossningen antibiotikabehandling för någon infektion?

~ 8 veckor efter förlossning:

Fick du efter förlossningen antibiotikabehandling för någon infektion? Antal svar: 49 903

En mer kunskapsbaserad vård

En kunskapsbaserad vård är en vård som bygger på bästa tillgängliga kunskap.

Figur 23. Levnadsvanor

Figur 23 visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Vilka av följande levnadsvanor har barnmorskan pratat med dig om: Alkohol, Droger, Tobak, Matvanor, Motionsvanor, Kan/vill ej svara?

~ Graviditetsvecka 25:

Vilka av följande levnadsvanor har barnmorskan pratat med dig om: Alkohol, Droger, Tobak, Matvanor, Motionsvanor, Kan/vill ej svara? Antal svar: 56 137

Figurerna 24 a och 24 b. Stöd vid amning

Figur 24 a.

Figur 24a visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Fick du stöd av personalen vid den första amningen, i den utsträckning du önskade?

~ 8 veckor efter förlossning:

Fick du stöd av personalen vid den första amningen, i den utsträckning du önskade? Antal svar: 46 315*

* Ytterligare 4 289 svar finns för alternativet "Ej aktuellt"

Figur 24 b.

Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Fick du stöd av personalen vid den första amningen, i den utsträckning du önskade?

~ 8 veckor efter förlossning:

Om du har eller har haft problem med amning – har du fått stöd från vården i den utsträckning du önskat? Antal svar: 28 487*

* Ytterligare 21 405 svar finns för alternativet "Ej aktuellt"

Figur 25. Hjälp för att hantera smärta under förlossning

Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Fick du den hjälp du behövde för att hantera smärtan under förlossningen?

~ 8 veckor efter förlossning:

Fick du den hjälp du behövde för att hantera smärtan under förlossningen? Antal svar: 49 357*

* Ytterligare 1 598 svar finns för alternativet "Ej aktuellt"

Figur 26. Personalens samarbete under förlossning

Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Upplevde du att personalen samarbetade väl?

~ 8 veckor efter förlossning:

Upplevde du att personalen samarbetade väl? Antal svar: 50 842

Figur 27. Om barnet legat hud mot hud

Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Låg barnet hud mot hud med dig direkt efter förlossningen tills barnet sugit och/eller somnat?

~ 8 veckor efter förlossning:

Låg barnet hud mot hud med dig direkt efter förlossningen tills barnet sugit och/​eller somnat? Antal svar: 49 804.

En mer jämlik vård

Jämlik vård innebär att bemötande, vård och behandling ges på lika villkor oavsett ålder, kön, funktionsnivå, utbildning, bostadsort, social ställning, födelseland, etnisk eller religiös tillhörighet och sexuell läggning. Det innebär även att vården ges med respekt för alla människors lika värde. Jämlik vård innebär inte nödvändigtvis att samma behandling ska ges till alla, utan att vården anpassas utifrån individers och gruppers olika behov och förutsättningar.

Figur 28. Kvinnans rekommendation till andra kvinnor inför graviditet (mödrahälsovård)

Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Skulle du rekommendera den mödrahälsovård du besökt till någon annan som är gravid? Utifrån ålder, födelseland och utbildningsnivå.

~ 8 veckor efter förlossning:

Skulle du rekommendera den mödrahälsovård du besökt till någon annan som är gravid? Antal svar:

 • Ålder: 25 år eller yngre: 4 630, mellan 26–35 år: 37 268, 36 år och äldre: 9 187
 • Födelseland: svenskfödda kvinnor: 40 144,utlandsfödda kvinnor: 10 941
 • Utbildningsnivå: med högst grundskoleutbildning: 1 151, med utbildning upp till och med gymnasienivå: 13 915, med högskole- eller universitetsutbildning: 29 331

Figur 29. Kvinnans rekommendation till andra kvinnor inför förlossning (förlossningsklinik)

Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Skulle du rekommendera någon annan att föda på samma förlossningsavdelning som du? Utifrån ålder, födelseland och utbildningsnivå.

~ 8 veckor efter förlossning:

Skulle du rekommendera någon annan att föda på samma förlossningsavdelning som du? Antal svar:

 • Ålder: 25 år eller yngre: 4 499, mellan 26–35 år: 36 596, 36 år och äldre: 9 031
 • Födelseland: svenskfödda kvinnor: 39 529, utlandsfödda kvinnor: 10 597
 • Utbildningsnivå: med högst grundskoleutbildning: 1 113, med utbildning upp till och med gymnasienivå: 13 624, med högskole- eller universitetsutbildning: 28 847

Figur 30. Upplevelse av respekt

Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedjan: Graviditet, Förlossning, Efter förlossning I mötet med vården under graviditet, förlossning och eftervård; har du känt dig bemött med respekt och värdighet? Oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.Utifrån ålder, födelseland och utbildningsnivå.

~1 år efter förlossning:

I mötet med vården under graviditet, förlossning och eftervård; har du känt dig bemött med respekt och värdighet? Oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Antal svar:

 • Ålder: 25 år eller yngre: 5 014, mellan 26–35 år: 37 009, 36 år och äldre: 9 123
 • Födelseland: svenskfödda kvinnor: 41 113, utlandsfödda kvinnor: 10 033
 • Utbildningsnivå: med högst grundskoleutbildning: 1 268, med utbildning upp till och med gymnasienivå: 14 751, med högskole- eller universitetsutbildning: 29 480

Figur 31. Information rörande graviditet

Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Får du tillräckligt med information rörande din graviditet från mödrahälsovården? Utifrån ålder, födelseland och utbildningsnivå.

~ Graviditetsvecka 25:

Får du tillräckligt med information rörande din graviditet från mödrahälsovården? Antal svar:

 • Ålder: 25 år eller yngre: 3 691, mellan 26–35 år: 29 178, 36 år och äldre: 7 232
 • Födelseland: svenskfödda kvinnor: 32 935, utlandsfödda kvinnor: 7 166
 • Utbildningsnivå: med högst grundskoleutbildning: 1 112, med utbildning upp till och med gymnasienivå: 11 836, med högskole- eller universitetsutbildning: 24 487

Figur 32. Information under förlossningen

Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Fick du tillräckligt med information under förlossningen? Utifrån ålder, födelseland och utbildningsnivå.

~ 8 veckor efter förlossning:

Fick du tillräckligt med information under förlossningen? Antal svar:

 • Ålder: 25 år eller yngre: 4 521, mellan 26–35 år: 36 685, 36 år och äldre: 9 053
 • Födelseland: svenskfödda kvinnor: 39 619, utlandsfödda kvinnor: 10 640
 • Utbildningsnivå: med högst grundskoleutbildning: 1 121, med utbildning upp till och med gymnasienivå: 13 668, med högskole- eller universitetsutbildning: 28 912

Figur 33. Önskad förlossningsklinik

Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Fick du föda där du önskade?

~ 8 veckor efter förlossning:

Fick du föda där du önskade? Antal svar:

 • Ålder: 25 år eller yngre: 4 577, mellan 26–35 år: 36 977, 36 år och äldre: 9 113
 • Födelseland: svenskfödda kvinnor: 39 880, utlandsfödda kvinnor: 10 787
 • Utbildningsnivå: med högst grundskoleutbildning: 1 135, med utbildning upp till och med gymnasienivå: 13 787, med högskole- eller universitetsutbildning: 29 118

Figur 34. Fysiskt mående efter graviditet och förlossning

Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedjan: Efter förlossning Hur har du mått fysiskt efter graviditet och förlossning? Utifrån ålder, födelseland och utbildningsnivå.

~1 år efter förlossning:

Hur har du mått fysiskt efter graviditet och förlossning? Antal svar:

 • Ålder: 25 år eller yngre: 5 209, mellan 26–35 år: 37 890, 36 år och äldre: 9 342
 • Födelseland: svenskfödda kvinnor: 41 800, utlandsfödda kvinnor: 10 641
 • Utbildningsnivå: med högst grundskoleutbildning: 1 371, med utbildning upp till och med gymnasienivå: 15 168, med högskole- eller universitetsutbildning: 30 071

Figur 35. Psykiskt mående efter graviditet och förlossning

Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedjan: Efter förlossning Hur har du mått psykiskt efter graviditet och förlossning? Utifrån ålder, födelseland och utbildningsnivå.

~1 år efter förlossning:

Hur har du mått psykiskt efter graviditet och förlossning? Antal svar:

 • Ålder: 25 år eller yngre: 5 274, mellan 26–35 år: 38 114, 36 år och äldre: 9 374
 • Födelseland: svenskfödda kvinnor: 41 977, utlandsfödda kvinnor: 10 785
 • Utbildningsnivå: med högst grundskoleutbildning: 1 391, med utbildning upp till och med gymnasienivå: 15 294, med högskole- eller universitetsutbildning: 30 197

Figur 36. Stöd vid första amningen

Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedjan: Förlossning Fick du stöd av personalen vid den första amningen, i den utsträckning du önskade? Utifrån ålder, födelseland och utbildningsnivå.

~ 8 veckor efter förlossning:

Fick du stöd av personalen vid den första amningen, i den utsträckning du önskade? Antal svar:

 • Ålder: 25 år eller yngre: 4 203, mellan 26–35 år: 33 631, 36 år och äldre: 8 080
 • Födelseland: svenskfödda kvinnor: 36 077, utlandsfödda kvinnor: 9 837
 • Utbildningsnivå: med högst grundskoleutbildning: 975, med utbildning upp till och med gymnasienivå: 12 296, med högskole- eller universitetsutbildning: 26 669

Fosterdiagnostik

Några frågor i Graviditetsenkäten berör temat fosterdiagnostik. Med fosterdiagnostik avses metoder (till exempel ultraljud, KUB-undersökning, NIPT, fostervattenprov, moderkaksprov) för att upptäcka missbildningar och kromosomavvikelser under tidig graviditet.

Figur 37. KUB-undersökning

Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Har du genomgått KUB-undersökning?

~ Graviditetsvecka 25:

Huvudfråga: Har du genomgått KUB-undersökning? Antal svar: 56 227

Följdfråga: Fick du tillräckligt med information om resultatet av din KUB-undersökning? Antal svar: 37 950

Figur 38. Genomförda undersökningar

Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Vilket/vilka av följande undersökningar har du genomgått? Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Följdfråga: Fick du tillräckligt med information från läkaren/barnmorskan inför beslut att genomgå undersökning med moderkaksprov, fostervattenprov eller NIPT?

~ Graviditetsvecka 25:

Huvudfråga: Vilket/vilka av följande undersökningar har du genomgått? Antal svar: 55 842

Följdfråga: Fick du tillräckligt med information från läkaren/​barnmorskan inför beslut att genomgå undersökning med moderkaksprov, fostervattenprov eller NIPT? Antal svar: 12 216

Figur 39. Information, läkartid och väntetid i samband med avvikande resultat vid fosterdiagnostisk

Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Fick du tillräckligt med information om resultatet av din KUB-undersökning? Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Följdfråga: När du fick information om att något var avvikande, fick du då information på ett sätt som du förstod? Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Följdfråga: Hur upplevde du väntetiden innan du fick ett uppföljande besök och ytterligare information om avvikelse av läkare? Enkät: Cirka Graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Följdfråga: Var tiden hos läkaren tillräcklig för frågor?

~ Graviditetsvecka 25:

Huvudfråga: Har du, i samband med någon form av fosterdiagnostik, fått information om att det kan vara eller är något avvikande med graviditeten? Antal svar: 11 100*

Följdfråga: När du fick information om att något var avvikande, fick du då information på ett sätt som du förstod? Antal svar: 2 018

Följdfråga: Hur upplevde du väntetiden innan du fick ett uppföljande besök och ytterligare information om avvikelse av läkare? Antal svar: 1 794**

Följdfråga: Var tiden hos läkaren tillräcklig för frågor? Antal svar: 2 014

* Ytterligare 1 082 svar finns för alternativet "Ej aktuellt"

** Ytterligare 221 svar finns för alternativet "Det var ingen väntetid"

Självskattad hälsa i samband med graviditet och förlossning

Här finns en sammanfattande delrapport med resultat och analys kring kvinnors självskattade hälsa i samband med graviditet och förlossning.

Innehåll i delrapporten:

 • Sammanfattning
 • Kvinnors självskattade hälsa
 • Besvär eller smärta i underlivet
 • Verksamhetsutveckling utifrån Graviditetsenkätens resultat
 • Mer om graviditetsenkäten
 • Bilaga fördjupad analys

Syftet med delrapporten är främst att underlätta tolkning av resultaten för de hälsorelaterade frågorna, men även ge inspiration till hur de kan användas i utvecklingsarbete i verksamheterna.

Självskattad hälsa - Delrapport av Graviditetsenkätens nationella Pdf, 2.2 MB.
resultat 1 december 2020–30 november 2021 (pdf) Pdf, 2.2 MB.

Övriga frågor

Figur 40. Gravid eller ej gravid

Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Är du fortfarande gravid?

~ Graviditetsvecka 25:

Är du fortfarande gravid? Antal svar: 58 912

Figur 41. Planerad graviditet eller ej planerad

 Figuren visar resultatet för följande fråga: Enkät: Cirka graviditetsvecka 25, Vårdkedja: Graviditet Var din graviditet planerad?

~ Graviditetsvecka 25:

Var din graviditet planerad? Antal svar: 57 807

Figur 42. Förlossningssätt

 Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Hur födde du barn? Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Hur födde du barn?

~ 8 veckor efter förlossning:

Hur födde du barn? Antal svar: 51 223

~1 år efter förlossning:

Hur födde du barn? Antal svar: 53 870

Figur 43. Förstföderska eller omföderska

 Figuren visar resultatet för följande frågor: Enkät: Cirka 8 veckor efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Var det din första förlossning eller har du fött barn tidigare? Enkät: Cirka 1 år efter förlossning, Vårdkedja: Graviditet Var det din första förlossning eller har du fött barn tidigare?

~ 8 veckor efter förlossning:

Var det din första förlossning eller har du fött barn tidigare? Antal svar: 51 190

~1 år efter förlossning:

Var det din första förlossning eller har du fött barn tidigare? Antal svar: 53 786