Referenser

 1. Ds. 2003:29, Formel: Formkrav och elektronisk kommunikation.
 2. Högsta domstolens beslut Ö 5072-16.
 3. JO:s ämbetsberättelse 1993/94.
 4. Prop. 2012/13:74, Förfalsknings- och sanningsbrotten.
 5. Prop. 2016/17:180, En modern och rättssäker förvaltning.
 6. SFS 1962:700, Brottsbalk, Stockholm: Justitiedepartementet L5.
 7. SFS 2009:400, Offentlighets- och sekretesslag, Stockholm: Justitiedepartementet L6.
 8. SFS 2017:900, Förvaltningslag, Stockholm: Justitiedepartementet L6.
 9. Socialstyrelsen, Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Artikelnummer 2015-1-10, Stockholm:
 10. Socialstyrelsen, 2015.
 11. Stockholm stads intranät, Vägledningar för att hantera digital information i Stockholms stad, https://intranat.stockholm.se/Sidor/2017/2/Vagledningar-for-atthantera-digital-information-i-Stockholms-stad/ hämtad 6 november 2018.
 12. Stockholms stadsarkiv, Beslut om gallring av information av tillfälliga eller ringa betydelse hos samtliga myndigheter i Stockholms stad, http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/
  arkivvard/gallringsbeslut/2016_01_beslut_med_bilaga.pdf hämtad 6 november 2018.
 13. Sveriges Kommuner och Landsting, Enköpings kommun,
 14. Ds. 2003:29, Formel Formkrav och elektronisk kommunikation.
 15. Prop. 2016/17:180, En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag.
 16. Prop. 2017/18:126, Digital hantering av domstolsavgörande, strafföreläggande och ordningsbot.
 17. SFS 2016:643, Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).
 18. SOSFS 2004:16, Socialnämndens utredning och fastställande av faderskap.
 19. SOU 2018:25, Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering.
 20. Dnr 8,1-20297/2018, Yttrande från Socialstyrelsen till JO
 21. Sydarkivera.se
 22. SKR:se
 23. https://www.karlskoga.se/download/18.62163563155e6f246c32941d/1469445870343/E-arkiv+f%C3%B6rstudierapport.pdf