Förord

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar årligen fram Öppna jämförelser – Gymnasieskola. Syftet är att bidra med underlag till våra medlemmar för att utveckla och förbättra gymnasieskolan.

Kärnan i Öppna jämförelser är den samling nyckeltal som vi tillgängliggör via databasen Kolada på www.kolada.se. Där finns även möjlighet att hämta data på skolenhetsnivå samt viss statistik om gymnasiesärskolans elever, personal och kostnader. Mer detaljerad statistik, exempelvis om resultaten per program i respektive kommun och skola, finns på www.skolverket.se.

I årets rapport presenterar vi ett urval av nyckeltalen med fokus på gymnasieskolans genomströmning, i bemärkelsen andelen elever som uppnår examen inom tre eller fyra år, liksom ungdomarnas övergång till arbete och fortsatta studier två år efter erhållen gymnasieexamen. Överlag visar rapporten på en positiv utveckling av gymnasieskolans resultat, vilket är glädjande. Samtidigt är det fortfarande alldeles för många elever som inte slutför sin utbildning med examen.

SKL har tillsammans med ett stort antal av våra medlemmar under flera år bedrivit ett utvecklingsarbete för att ge fler ungdomar bättre möjligheter att slutföra sina gymnasiestudier. Detta arbete, som skett inom ramen för projektet Plug In, tas nu tillvara i ett fortsatt utvecklingsprogram för att få fler elever att fullfölja gymnasieskolan – Uppdrag fullföljd utbildning. Parallellt med det kommer SKL bland annat driva projektet Improve. Där ligger fokus på introduktionsprogrammet språkintroduktion och på att förbättra förutsättningarna för elever som kommer in sent i det svenska skolsystemet att fullfölja sina gymnasiestudier.

Skolinspektionen gör med jämna mellanrum en enkätundersökning bland elever i gymnasiets år 2, vilket ger kompletterande information om elevers trivsel och nöjdhet med gymnasieskolan. Resultaten från ett urval av frågorna i enkäten finns i Kolada och presenteras även i en separat redovisning från SKL vartannat år, nu närmast i april 2019.

I år publicerar SKL för första gången själva rapporten Öppna jämförelser – Gymnasieskola i ett nytt format direkt på SKL:s webbsida. Tanken är att med det göra rapporten än mer tillgänglig.

Tack till Karin Hedin och Eva-Lena Arefäll som har sammanställt rapporten.

Stockholm i mars 2019

Vesna Jovic
Vd

Sveriges Kommuner och Landsting