Förord

För andra året i rad publicerar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) aktuell rapport - Hälso- och sjukvårdsrapporten – Öppna jämförelser. Rapporten är årligen återkommande, och kommer att utvecklas över tid.

Sedan flera år tillbaka publicerar SKL en mängd kvalitetsdata och annan data kring hälso- och sjukvården på webbplatsen Vården i siffror, med kontinuerlig uppdatering. Utöver den löpande redovisningen av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet via Vården i siffror, finns det ett fortsatt behov av sammanställningar där resultat lyfts fram och uppmärksammas. Därför väljer SKL att årligen publicera aktuell rapport.

Syftet med rapporten är att beskriva den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården men även att skapa överblick och jämföra regioners resultat med varandra, i den tradition av öppna kvalitetsjämförelser som sedan länge nu är etablerad i Sverige. Detta är ett stöd för regionerna i deras ledning, styrning och verksamhetsutveckling, men bidrar också till transparens om sjukvårdens kvalitet och effektivitet.

Årets rapport fokuseras på åtta olika, breda teman. Mer diagnosspecifika jämförelser och resultat återfinns på Vården i siffror.

Under 2019 har regionerna i samverkan, med stöd av SKL, fortsatt etablera ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Det är en viktig pusselbit för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Nationella programområden för olika sjukdomsområden har bildats, som bland annat har i uppgift att följa upp, analysera och bidra till utveckling inom sitt område.

En ambition är att respektive programområde beskrivs och resultat presenteras i så kallade områdesrapporter på Vården i siffror. Områdesrapporterna kan uppdateras löpande men även ligga till grund för olika typer av sammanställningar, som i denna, årligen återkommande rapport.

Stockholm, juni 2019

Fredrik Lennartsson

Direktör, Avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting