Öppna jämförelser – Grundskola 2020Till toppen

Öppna jämförelser – Grundskola 2020


Sammanfattning

Årets Öppna jämförelser – Grundskola 2020 visar följande resultat för kommunala och fristående skolor:

 • Fler når behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram
  Genomsnittet för elever i kommunala skolor var 84 procent. För kommunala och fristående skolor var det närmare 86 procent av eleverna var behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram jämfört med omkring 84 procent föregående år. Statistiken visar att det finns stora skillnader mellan kommunerna och att spannet mellan kommunen med lägst respektive högst resultat ökar över tid.
 • Behörighet bland pojkar och flickor till gymnasieskolans yrkesprogram ökar
  Genomsnittet i kommunala skolor var 83 procent för pojkar och 86 procent för flickor. För kommunala och fristående har andelen pojkar som var behöriga ökat med omkring 1 procentenhet till strax över 84 procent. Bland flickorna ökade andelen behöriga med 1 procentenhet till 87 procent. Trots minskade skillnader uppnår pojkar fortfarande gymnasiebehörighet i lägre utsträckning än flickor.
 • 76 procent når kunskapskraven i alla ämnen
  76 procent av eleverna uppnådde kunskapskraven i alla ämnen, en mindre uppgång på 0,5 procentenheter. Andelen flickor respektive pojkar var 79 respektive 74 procent.
 • Modellberäknat värde
  Rapporten beskriver också hur kommunernas resultat i årskurs 9 förhåller sig till ett förväntat värde, så kallade modellberäknat värde. Det modellberäknade värdet tas fram för tre nyckeltal; meritvärde, behörighet till yrkesprogram och når kunskapskraven i alla ämnen.
 • Resultaten i årskurs 6 sjunker
  Omkring 74 procent uppnådde kunskapskraven i alla ämnen, sett från läsåret 2013/14 har andelen succesivt minskat från närmare 80 procent. Andelen flickor som uppnådde kunskapskraven i alla ämnen var 77 procent och för pojkarna 70 procent. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen sjunker över tid och andelen elever som inte uppnått kunskapskraven i ett ämne respektive två eller flera ämnen ökar över tid.
 • Kommunspecifika rapporter
  Till denna rapport finns även kommunspecifika rapporter med ett urval av nyckeltal från Öppna jämförelser Grundskola för din kommun.

Resultat i årskurs 9 läsåret 2019/2020: Behörighet till gymnasieskolan

Även om gymnasieskolan är en frivillig skolform påbörjar nästan alla elever i Sverige en gymnasieutbildning efter grundskolan.[1] För de elever som inte uppnått behörighet till nationella program finns introduktionsprogrammen.[2] I rapporten fokuseras på behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. I Kolada finns uppgifter även för övriga behörigheter. Gymnasieskolans behörighetskrav är sedan år 2011 olika för yrkes- och högskoleförberedande program. För studier på yrkesprogram ställs krav på godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik, engelska och minst fem andra ämnen, totalt minst åtta ämnen.

[1] De senaste åren, 2011-2020, återfinns omkring 98 procent av eleverna som avslutat årskurs 9 på våren i gymnasieskolan samma höst.

[2] Från och med läsåret 2019/2020 finns fyra introduktionsprogram i gymnasieskolan då preparandutbildningen avvecklats och det uppdaterade introduktionsprogrammet programinriktat val också kan inriktas mot högskoleförberedande program.

För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik, engelska och ytterligare nio ämnen, totalt minst tolv ämnen. Beroende på vilket högskoleförberedande program det gäller, ställs specifika krav på vilka några av dessa ämnen ska vara.

Antal elever i årskurs 9 totalt, kommunala och fristående skolor, var läsåret 2019/2020 115 000, varav 92 000 i kommunala skolor och 23 000 i fristående skolor.

Det är viktigt att påpeka att de kommunvisa resultaten i flera fall baseras på ett mycket litet antal elever. Detta gör att vissa uppgifter är statistiskt osäkra och att variationerna i resultat mellan åren kan bli väldigt stora, eftersom en enskild elevs studieresultat kan ha stor påverkan på uppgifterna.

Nationell nivå: Elever i kommunala och fristående skolor

Diagram 1 visar andelen elever som uppnått behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram de senaste nio läsåren. Vi kan se en svagt uppåtgående trend för perioden 2017 till 2020, avseende behörighet till yrkesprogram.

Diagram 1. Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala och fristående skolor, andel (procent)

Diagram 1. Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala och fristående skolor, andel (procent)

Källa: Skolverket

Diagram 1 beskriver utvecklingen mellan 2011 och 2020 av andelen elever i riket som är behöriga till yrkesprogram. Flickor och pojkars resultat visas med orange respektive ljusgul markör. Samtliga elever ingår i gruppen för respektive år

Våren 2020 uppnådde knappt 86 procent av samtliga elever behörighet till yrkesprogram, andelen behöriga har därmed förbättrats sedan året innan. Andelen pojkar som var behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram våren 2020 var 84 procent, en ökning med omkring 1 procentenhet från föregående år. Bland flickorna ökade också andelen behöriga med strax över 1 procentenhet till 87 procent.

Andelen elever med behörighet till yrkesprogram är högre bland barn till högskoleutbildade föräldrar än bland barn vars föräldrar har lägre utbildningsnivå. Mönstret gäller oavsett om eleven är född i Sverige eller har invandrat före eller efter skolstart. Resultaten behöver ses i ljuset av förändringar i elevsammansättning jämfört med tidigare år, till exempel om andelen elever med okänd bakgrund har ökat eller minskat.

Kommunnivå: Elever i kommunala skolor med behörighet till yrkesprogram

Beskrivningen av kommunernas resultat omfattar elever i kommunala skolor.[3] Behörigheten till yrkesprogram för dessa elever varierar från 54 till 100 procent. I diagram 2 visar vi kommunernas resultat sorterade från lägsta till högsta värde. De 25 procent kommuner (74 kommuner) med högst resultat visas med grön färg och de 25 procent kommuner med lägst resultat visas med röd färg (71 kommuner). Resterande 50 procent kommuner visas med gul färg.

[3] För uppgifter som speglar resultat för fristående skolors elever hänvisas till Kolada. Det är dock bara uppgifter som motsvarar minst två fristående skolor som visas på kommunnivå.

Diagram 2. Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

Diagram 2. Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

Källa: Kolada

I diagram 2 är antalet kommuner som utgör underlag 290. Varje stapel i diagrammet representerar värdet för de kommunala skolorna i en kommun, där det högsta värdet är 100 procent och det lägsta värdet är 54 procent. Den vågräta linjen visar riksgenomsnittet för kommunala skolor i landet (83,8 procent). Färgkoden visar de 25 procent kommuner med lägst resultat (röda staplar), de 50 procent kommuner i mitten (gula staplar) respektive de 25 procent kommuner med högst resultat (gröna staplar). .

Jämfört med det nationella resultatet, kommunala och fristående skolor, för år 2020 är det genomsnittliga resultatet för kommunala skolors elever något lägre, 84 jämfört med närmare 86 procent.

I den fjärdedel kommuner med lägst andel elever med behörighet till yrkesprogram varierar resultaten mellan 54 och 79 procent. Motsvarande intervall i fjärdedelen med högst resultat ligger mellan 88 och 100 procent. Hälften av landets kommuner har följaktligen ett resultat som är inom spannet 79 och 88 procents behörighet. Som helhet har spridningen mellan den kommun med lägst respektive högst andel behöriga till yrkesprogram ökat något jämfört med 2019.

Av rikets 290 kommuner har 163 (56 procent) en resultatförbättring om minst en procentenhet sedan 2019, medan 80 (28 procent) har en resultatförsämring i minst samma omfattning.

Dessa resultat behöver, som nämnts, ses i ljuset av förändringar i elevsammansättning jämfört med tidigare år, till exempel om andelen elever med okänd bakgrund har ökat eller minskat.

Kommunala skolors resultat i relation till elevsammansättningen

Med hjälp av modellberäknade värden synliggör vi kommunernas grundskoleresultat med hänsyn till att de har olika elevsammansättning. Kommunernas avvikelse mellan faktiska och modellberäknade värden för elever i kommunala skolor kan vara positiv, negativ eller enligt förväntat. En positiv avvikelse visar att andelen behöriga elever överstiger ett förväntat värde givet elevsammansättningen i kommunens skolor, medan en negativ avvikelse visar motsatsen.

Bland den fjärdedel kommuner som har störst positiv avvikelse, har mellan omkring 5 och 18 procentenheter fler elever än förväntat uppnått behörighet. Motsvarande andelar i den fjärdedel kommuner som presterat sämst i relation till sin elevsammansättning är istället mellan cirka 2 och 20 procentenheter lägre än förväntat. En slutsats av detta är att det är stor variation i landet. Detta är en indikation på hur svensk skola klarar det kompensatoriska uppdraget.

Skillnader i resultat mellan flickor och pojkar

Att eleverna lämnar grundskolan med behörighet till gymnasiet är en viktig förutsättning för fortsatta studier och för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Systematiska skillnader mellan pojkars och flickors resultat bör därför uppmärksammas.

Ett sätt att beskriva skillnader i skolresultat mellan könen är att visa kvoten mellan flickors och pojkars resultat. Med en kvot som ligger runt 1 förekommer små eller inga skillnader mellan flickors och pojkars resultat. En kvot över 1 visar istället att det ena könet har bättre resultat än det andra, och ju längre från 1 desto större är skillnaden. En kvot mellan flickors och pojkars resultat om 1,03 visar exempelvis att flickornas resultat ligger tre procent över pojkarnas, medan en kvot om 1,10 visar en skillnad på tio procent. Diagram 3 nedan visar könskvoter för åren 2011–2020.

Diagram 3. Könskvot (procent) för elever i årskurs 9 avseende behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram, kommunala skolor och samtliga skolor (kommunala och fristående)

Diagram 3. Könskvot (procent) för elever i årskurs 9 avseende behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram, kommunala skolor och samtliga skolor (kommunala och fristående)

Källa: Kolada

En kvot mellan flickors och pojkars resultat om 1,10 visar exempelvis att flickornas resultat ligger tio procent över pojkarnas, medan en kvot om 1,06 visar en skillnad på sex procent.

För behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram har kvoten mellan flickors och pojkars resultat varierat mellan 1,03 våren 2011 och som mest 1,11 våren 2016 när både kommunala och fristående skolors elever ingår. Pojkar har som grupp sämre resultat än flickor, men könskvoten mellan flickor och pojkar ligger på samma nivå, 1,03, som föregående år. Bland kommunala skolors elever har könskvoten mellan flickor och pojkar minskat, från 1,04 våren 2019 till 1,03.

Att kvoten fortsatt att minska, det vill säga att pojkars resultat förbättrats i relation till flickors är en positiv utveckling. I detta sammanhang bör dock hänsyn tas till att förbättringen kan hänga samman med stora förändringar i elevsammansättning. Diagram 3 visar tydligt att könskvoten var som högst åren 2016 och 2017 för att sedan successivt minska för att våren 2020 befinna sig på samma nivå som före år 2015. Detta är ett exempel på en effekt i skolan av den stora invandringen år 2016.

Studeras enbart resultaten bland kommunala skolors elever återkommer det generella mönstret att pojkar fortsatt har sämre resultat än flickor. Det omvända förhållandet, att pojkars resultat överstiger flickors, förekommer i omkring 70 kommuner. Vi noterar inget givet samband mellan dessa kommuner och deras storlek eller belägenhet.

Resultat i årskurs 9: Kunskapskraven i alla ämnen

Statistiken avseende gymnasiebehörighet speglar en viktig del av grundskolans uppdrag, men omfattar inte alla ämnen i utbildningen. Därför beskriver vi också i vilken utsträckning eleverna uppnått kunskapskraven i alla ämnen.

Nationell nivå: Elever i kommunala och fristående skolor

Diagram 4 visar för perioden 2011 till 2020 resultat vad gäller andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. För detta nyckeltal kan vi notera en svagt uppåtgående trend för perioden 2017-2020 med minskade skillnader mellan flickor och pojkar.

Diagram 4. Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala och fristående skolor, andel (procent)

Diagram 4. Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala och fristående skolor, andel (procent)

Källa: Skolverket

Diagram 4 beskriver utvecklingen mellan 2011 och 2020 av andelen elever i riket som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Flickor och pojkars resultat visas med orange respektive ljusgul markör.

Våren 2020 var andelen elever som fått godkända betyg i alla ämnen 76 procent, andelen har förbättrats något sedan föregående år. Men det innebär fortfarande att omkring var fjärde elev avslutade årskurs 9 utan godkänt betyg i ett, flera eller alla ämnen. Av dessa är det omkring 7 procent som saknar godkänt betyg i ett ämne.

Skillnad i resultat mellan flickor och pojkar har i genomsnitt legat på omkring 7 procentenheter, till flickornas fördel, under perioden 2011 till 2020. Andelen pojkar som fått godkända betyg i alla ämnen våren 2020 var närmare 74 procent. Bland flickorna var motsvarande andel omkring 79 procent. Både flickor och pojkar har för bättrat sina resultat jämfört med föregående år.

Kommunnivå: Elever i kommunala skolor som uppnått kunskapskraven i alla ämnen

I redovisningen av uppgifter på kommunnivå beskriver vi även här resultat bland elever i kommunala skolor. Diagram 5 visar resultaten med färgsättningen som markerar de 25 procent kommuner med högst resultat (73 kommuner, grön färg), respektive de 25 procent kommuner med lägst resultat (72 kommuner, röd färg). Resterande 50 procent kommuner visas med gul färg.

Precis som för behörigheten till yrkesprogram är den genomsnittliga andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen något lägre för kommunala skolor än för riket som helhet (där även fristående skolors elever ingår): omkring 74 procent jämfört med 76 procent. I diagrammet ser vi att spridningen mellan kommuners resultat är något större för andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen än vad den är för behörigheten till yrkesprogram.[4]

[4] Jämför med diagram 2.

Diagram 5. Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)

Diagram 5. Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)

Källa: Kolada

I diagram 5 är antalet kommuner som utgör underlag 290. Varje stapel i diagrammet representerar värdet för de kommunala skolorna i en kommun, där det högsta värdet är 100 procent och det lägsta värdet är 43 procent. Den vågräta linjen visar riksgenomsnittet för kommunala skolor i landet (73,8 procent). Färgkoden visar de 25 procent kommuner med lägst resultat (röda staplar), de 50 procent kommuner i mitten (gula staplar) respektive de 25 procent kommuner med högst resultat (gröna staplar).

I den fjärdedel kommuner som har lägst resultat varierar andelen mellan 43 och knappt 66 procent. Motsvarande variation i den fjärdedel kommuner som har högst resultat är mellan nästan 79 och 100 procent. Hälften av landets kommuner har följaktligen ett resultat som ligger mellan 66 och 79 procent.

Av 290 kommuner redovisar 118 (41 procent) en resultatförsämring om minst en procentenhet sedan 2019, medan omkring 130 kommuner (45 procent) istället har en resultatförbättring i minst samma omfattning. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att de kommunvisa resultaten i flera fall baseras på ett mycket litet antal elever. Nämnvärt är att resultatspridningen inom en kommun är desto större och att spridningen inom en och samma skola kan vara större än så. I det egna systematiska kvalitetsarbetet är det viktigt att analysera och dra slutsatser om spridningen inom kommunen och inom skolenheterna.

Vidare visar statistiken att det finns fyra kommuner där det har varit en kontinuerlig positiv resultatutveckling från 2017 till 2020, både vad gäller andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen och behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram.

Kommunala skolors resultat i relation till elevsammansättningen

Vi tar fram modellberäknade värden även för detta nyckeltal. Bland den fjärdedel kommuner som har högst positiv avvikelse har mellan 4 och 27 procentenheter fler elever än förväntat fått godkända betyg i alla ämnen. I den fjärdedel kommuner med sämst resultat i relation till elevsammansättningen fick mellan 3 och 26 procentenheter färre elever än förväntat godkänt i alla ämnen.

Fler nyckeltal om slutbetygen i årskurs 9

I Kolada finns fler uppgifter om slutbetygen i årskurs 9, till exempel om enskilda ämnesbetyg, genomsnittligt meritvärde och om relationen mellan slutbetyg och resultat på nationella prov.

Elevernas genomsnittliga meritvärde 2020 (kommunala och fristående skolor) ligger i nivå med föregående års resultat, närmare 231 meritvärdespoäng.[5] Bland pojkarna ser vi en liten resultatförbättring om två meritvärdespoäng i relation till våren 2019, från 217 till 218. Bland flickor ser vi en resultatförbättring om ungefär 2 meritvärdespoäng jämfört med våren 2019, från 243 till 245.

[5] Avser genomsnittligt meritvärde för 17 ämnen. Källa: Skolverket.

Resultat i årskurs 6: Terminsbetyg

När eleverna lämnar årskurs 6 ska de ges betyg i alla ämnen som de läst under årskurs 6, med undantag för moderna språk. Alla elever läser däremot inte samma eller lika många ämnen, vilket gör att antalet betyg som eleverna får kan variera mellan kommuner och mellan skolor.[6] Detta leder till att jämförelser med sammanfattande mått på kommun- och skolenhetsnivå inte är helt rättvisande.

Våren 2020 var antalet elever som avslutat årskurs 6, kommunala och fristående skolor, 120 000, varav 98 000 i kommunala skolor och 21 000 i fristående skolor.

[6] Att omfattningen av terminsbetygen i årskurs 6 kan variera beror på att elever kan få blockvisa eller ämnesvisa betyg i natur- och samhällsorienterade ämnen, att vissa ämnen inte har varit schemalagda under läsåret och att elever läser svenska eller svenska som andraspråk.

Nationell nivå: Elever i kommunala och fristående skolor

Tabell 1 nedan visar en sammanfattande bild av resultatutvecklingen i årskurs 6 under de senaste sju läsåren. Redovisningen beskriver i vilken utsträckning eleverna nått kunskapskraven i de ämnen som de läst.

Tabell 1. Elevers terminsbetyg i årskurs 6, samtliga skolor (kommunala och fristående), andel (%)

 

 

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

Elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen

79,5

80,5

79,2

77,7

77,1

73,9

73,5

Elever som inte uppnått kunskapskraven i ett ämne

7,9

7,4

7,6

8,2

8,3

9,4

9,2

Elever som inte uppnått kunskapskraven i två eller flera ämnen

12,1

11,5

12,3

13,6

14,0

16,0

16,6

Elever som inte uppnått kunskapskraven i något ämne

0,6

0,6

0,8

0,6

0,6

0,6

0,7

Källa: Skolverket

Våren 2020 fick närmare 74 procent av eleverna godkända betyg i alla ämnen som de läst.

Andelen elever som fått betyget F (icke godkänt), streck (inget betyg) eller rapporterats med anpassad studiegång i två eller flera ämnen har mellan de aktuella åren ökat till omkring 17 procent av samtliga elever. Andelen elever som fått ett icke godkänt resultat i ett ämne ligger på omkring 9 procent. Av eleverna saknar 0,7 procent godkänt betyg helt och hållet, vilket innebär att omkring en elev på tvåhundra lämnar årskurs 6 utan godkänt betyg i ett enda ämne.

Våren 2020 fick 77 procent av flickorna och 70 procent av pojkarna godkänt i alla ämnen. Ingen större förändring jämfört med föregående år.

Kommunnivå: Terminsbetyg i matematik bland elever i kommunala skolor

Öppna jämförelser omfattar på kommun- och skolenhetsnivå resultat för årskurs 6 i ämnena matematik, svenska och svenska som andraspråk. Resultaten beskrivs som andelen elever som uppnått lägst betyget E (godkänt) respektive genomsnittligt betygspoäng i respektive ämne. Här ger vi exempel på kommunala skolors resultat utifrån nyckeltalet Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik.

I genomsnitt uppnådde närmare 88 procent av de kommunala skolornas elever godkänt betyg i matematik. Bland pojkarna var denna andel 87 procent och bland flickorna omkring 89 procent. Resultaten för båda könen har förbättrats något i relation till föregående år.

Diagram 6. Elever i årskurs 6 med godkänt betyg i matematik, kommunala skolor, andel (%)

Diagram 6. Elever i årskurs 6 med godkänt betyg i matematik, kommunala skolor, andel (%)

Källa: Kolada

I diagram 6 är antalet kommuner som utgör underlag 290. Varje stapel i diagrammet representerar värdet för de kommunala skolorna i en kommun, där det högsta värdet är 100 procent och det lägsta värdet är 67 procent. Den vågräta linjen visar riksgenomsnittet för kommunala skolor i landet (87,8 procent). Färgkoden visar de 25 procent kommuner med lägst resultat (röda staplar), de 50 procent kommuner i mitten (gula staplar) respektive de 25 procent kommuner med högst resultat (gröna staplar).

I den fjärdedel kommuner med lägst resultat hade mellan 67 och 84 procent av eleverna godkänt terminsbetyg i matematik. Motsvarande andelar i fjärdedelen kommuner med högst resultat låg mellan 91 och 100 procent. I hälften av landets kommuner hade följaktligen mellan 84 och 91 procent av eleverna ett godkänt betyg.