Förord

Ekonomirapporten belyser kommunernas och regionernas ekonomiska situation och förutsättningar på några års sikt. Den ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) två gånger per år.

När arbetet med denna Ekonomirapport nu avslutas har flyktingmottagandet från Ukraina avstannat. Pandemin har gått över i en fas då sjukdomen inte längre klassas som samhällsfarlig och trycket har minskat på sjukvården, även om pandemin fortfarande inte är över.

Återhämtningen efter pandemin fortgår i år men BNP-tillväxten i Sverige dämpas till följd av situationen i vår omvärld. Sysselsättningen är på rekordnivåer men arbetsmarknaden släpar efter och arbetslösheten för utsatta grupper förblir hög.

Skatteunderlaget fortsätter att öka i relativt snabb takt under 2022. I år väntas resultaten för kommuner och regioner sammantaget minska och landa på 39 miljarder kronor. År 2023 påverkas kommunsektorns kostnader av prisökningar på till exempel drivmedel och energi, men även kraftigt ökade pensionskostnader. När det gäller att beskriva utvecklingen och utsikterna framöver har våra enkäter till ekonomer i sektorn varit till stor hjälp.

På vår webbplats www.skr.se finns uppgifter om intäkter och kostnader för kommuner och regioner på sidan Sektorn i siffror. Den senaste rapportens alla tabeller och diagram når man via sidan Ekonomirapporten.

Rapporten är utarbetad av tjänstemän inom SKR:s sektion för ekonomisk analys. Rapporten har inte varit föremål för politiskt ställningstagande.

De som har deltagit i arbetet och som kan svara på frågor framgår av förteckningen på sidan 2. Även andra medarbetare inom SKR har bidragit med fakta och värdefulla synpunkter. Därutöver har vi fått stor hjälp av engagerade ekonomer och andra medarbetare ute i kommuner och regioner via våra olika nätverk och dagliga kontakter.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla er som deltagit i framtagandet av denna rapport!

Stockholm i maj 2022
Niclas Johansson

Sektionschef,
Avdelningen för ekonomi och styrning
Sveriges Kommuner och Regione