Förord

Hur ska en kommun kunna klara av att erbjuda service och tjänster med hög kvalitet, trots begränsade resurser och en åldrande befolkning? En del av svaret på dessa utmaningar handlar om att tänka och göra nytt, om att möta behov och skapa värde för medborgare, brukare, företag, användare på nya sätt. Det handlar om att arbeta med innovation som bidrar till nya bättre lösningar för verksamhet och medborgare.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har under en längre tid samarbetat för att stärka kommuner och regioners innovations­förmåga. Som ett led i arbetet finansierade Vinnova år 2016-2020 tolv så kallade idéslussar i kommuner. Idéslussarna drevs i enskilda kommuner eller genom kommuner i samverkan och involverade totalt ett 50-tal organisationer.

När projekten avslutades 2020 så var vi många som var nyfikna på vad insatserna lett fram till. Har man kunnat stärka sin innovationsförmåga, vilka arbetssätt och processer har fungerat och finns det gemensamma lärdomar som är värdefulla att dela till andra?

Dessa frågeställningar utgör grunden för projektet Innovationsförmåga i kommuner (IFK) som SKR driver tillsammans med Sundsvalls kommun, Karlstads kommun, Uppsala kommun, Stockholms stad, Uddevalla kommun, Lerums kommun, Kungsbacka kommun och Helsingborgs stad med finansiering från Vinnova. Skriften utgör en viktigt pusselbit i arbetet med att dela och sprida erfarenheter om innovationsarbete i kommuner.

Studien har genomförts under våren 2021 och baseras dels på intervjuer med projektledare, dels på dokumentation så som slutrapporter till Vinnova mm. Studien har genomförts av Karin Hovlin och Kristin Nygren, Governo AB under ledning av Klas Danerlöv vid SKR i nära dialog med representanter för de studerade slussarna.

Skriften riktar sig till dig som är ledare eller medarbetare i kommunal verksamhet med ansvar för att utveckla och förnya verksamheten.

Stockholm, september 2021

Jonatan Alamo Block
Avdelningen för ekonomi och styrning

Sveriges Kommuner och Regioner