Förord

Öppna jämförelser för miljöarbetet i regionerna har som syfte att stimulera lärandet och förbättra verksamheterna. Jämförelsen publiceras nu för sjunde året. Indikatorerna sträcker sig över flera verksamhetsområden och har ett tydligt resultatfokus. Till exempel visar de att andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken mer än fördubblats och andelen ekologiska livsmedel mer än tredubblats sedan 2009. I sammanställningen presenteras även framgångsfaktorer och goda exempel. Årets temadel speglar regionernas gemensamma satsning på miljökrav i upphandling genom Nationella kansliet för hållbar upphandling. Därtill finns en uppdatering av hur regionerna arbetar med att beräkna klimatpåverkan från regionens verksamhet, för att kunna prioritera och följa upp insatser.

Regionerna har stora möjligheter till viktiga miljöinsatser genom sin verksamhet inom hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik, genom sina kontakter med medborgare och näringsliv och genom sina krav i upphandlingar. Ett proaktivt miljöarbete bidrar också till det hälsofrämjande arbetet. Goda resultat i miljöarbetet beror i många fall på att regionerna har tydliga politiska mål, engagerade medarbetare och drivande chefer som ser miljöhänsyn som en integrerad del av verksamheten.

De stora effekterna på regionernas verksamhet av Covid-19-pandemin märks även inom miljöarbetet, medan rapporten i huvudsak speglar insatser och resultat 2019. Omprioritering av vårdinsatser och minskning av annan smittspridning under 2020 påverkar både inköp, avfall, tjänsteresande och digitala möten etc. Behovet av åtgärder för att öka robustheten mot pandemier kan även vara motiverade för klimat­anpassning och minskad klimatpåverkan. Det gäller t.ex. ökade lager och ökad andel flergångsprodukter som hanteras lokalt.

Rapporten har tagits fram i samarbete mellan Regionernas miljöchefer (RMC) och Sveriges Kommuner och Regioner. Projektledare har varit Andreas Hagnell, SKR. I projektgruppen har medverkat Diego Cattolica Correa, Region Skåne; Oscar Kask, Region Blekinge; Susanne Keiter, Region Örebro län; Åsa Paletun, Region Jämtland Härjedalen; Karin Ramstedt, Region Östergötland och Johanna Schelin, Region Kalmar län. Jens Strömberg, Region Västmanland, har hållit ihop arbetet med klimatberäkningar.

Ett stort tack till alla regioner som rapporterat in sina uppgifter!

Stockholm i november 2020
Staffan Isling, VD

Gunilla Glasare
Direktör, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Sveriges Kommuner och Regioner