Förord

Öppna jämförelser (ÖJ) Agenda 2030 vill främja jämförelser och analyser av omställningen till en hållbar framtid i kommuner och regioner. Målet är att öka lärandet och inspirera kommuner och regioner att ännu mer kraftfullt arbeta med Agenda 2030.

I denna ÖJ-rapport presenteras några av de nyckeltal som finns för Agenda 2030;s 17 -mål i databasen Kolada. Resultatet för varje enskild kommun och region finns i Kolada. Rapporten visar hur målen i Agenda 2030 berör kommuner och regioner samt vad de kan göra för att närma sig målen utifrån sina olika förutsättningar. I rapporten presenteras också hur några kommuner och regioner har tagit sig an Agenda 2030 i sin styrning och ledning.

ÖJ-rapporten och nyckeltalssammanställningen i Kolada ger kommuner och regioner möjligheten att identifiera vilka nyckeltal som är mest utmanande och som bör påverka styrning av den egna organisationen framöver.

Kommuner och regioner har flera viktiga roller i omställningen till ett hållbart samhälle samtidigt som resurserna väntas vara ansträngda under de närmaste decennierna. I spåren av coronakrisen följer stora behov att bygga upp och omforma samhälle och näringsliv vilket också ger möjligheter att jobba in Agenda 2030-perspektivet.

Vi hoppas att rapporten ska vara ett stöd för ledande politiker att styra med Agenda 2030 mot ett hållbart välfärdssamhälle.

Stockholm i september 2020


Staffan Isling
vd, Sveriges Kommuner och Regioner