Nyckeltal i Kolada

I handlingsplanen för Agenda 2030 för åren 2018–2020, som beslutades av regeringen i juni 2018, ingår åtgärder som ska stödja det lokala genomförandet. En av dessa är att ta fram nyckeltal som kan vara till stöd för arbetet i kommuner och regioner.[5] Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) fick uppdraget att leda arbetet i samråd med SCB, Agenda 2030-delegationen och ett antal kommuner och regioner. Nyckeltalen publicerades 2019 och bygger till stora delar på statistik som redan fanns i databasen Kolada och på annan data som var tillgänglig hos andra statistikkällor, vilka är relevanta utifrån kommuners och regioners uppdrag och ansvarsområden.

Syftet med urvalet av nyckeltalen var att stimulera arbetet med Agenda 2030 i kommuner och regioner. En avgränsning gjordes till nyckeltal som avsåg förhållanden som utgör reella utmaningar i kommuner, län eller regioner. En annan avgränsning gällde mängden nyckeltal. För att kunna fungera som en intresseväckare för Agenda 2030:s vida helhetsperspektiv sattes en gräns på cirka 50 nyckeltal.

Dessa avgränsningar innebär att alla delmål i Agenda 2030 inte går att följa upp utifrån nyckeltalsurvalet. Urvalet syftar inte heller till att vara en fullständig genomgång av kommunens eller regionens situation eller arbete med Agenda 2030 och alla delmål, utan just en intresseväckare och ögonöppnare. Rapporten Öppna jämförelser Agenda 2030 redogör inte för samtliga nyckeltal utan ett trettiotal av dem, fördelat på kommuner och regioner.

Varje kommun och region kan gå in i Kolada och se hur man ligger till i förhållande till övriga kommuner/regioner i landet samt hur utvecklingen har sett ut över tid på nyckeltalsnivå. I denna rapport kan inte enskilda kommuners och resultat härledas utan en generell och översiktligt bild ges.

Färgsättningen som används är densamma som finns i många av SKR:s öppna jämförelser och som därför används i Kolada. Den kommun som har röd färg på ett värde hör till den fjärdedel som har ett sämre resultat än de övriga tre fjärdedelarna av alla kommuner. Med grön färg hör kommunen istället till den fjärdedel som ligger bäst till, relativt sett. För regionerna är det istället en tredjedel som ges rött, gult respektive grönt. I rapporten används dessa färger i stapeldiagram och kartor. Om en kommun eller en region har grå färg saknas data för det området av någon anledning.

Nyckeltalen för Agenda 2030 i Kolada kommer att revideras årligen för att säkerställa datatillgång och statistikkvalitet. I samband med publiceringen av ÖJ Agenda 2030 görs denna revidering i Kolada vilket innebär att vissa nyckeltal byts ut mot andra mer adekvata samt att några nyckeltal läggs till.