Ekonomirapporten, oktober 2020 – om kommunernas och regionernas ekonomi

Kunskaperna kring covid-19 har ökat sedan i våras, men fortfarande finns en betydande osäkerhet. Vi vet inte hur kraftig den ökade smittspridning vi nu ser kommer att bli eller konsekvenserna av den. Som ett underlag för våra beräkningar gör vi ett antagande om att effekterna på ekonomin successivt kommer att avta under loppet av detta och nästa år. Just nu ser vi en kraftig rekyl i BNP världen över, så även i Sverige. Men det kommer ändå ta lång tid innan vi kan räkna med ett normalläge. Förutom att tidigare risker finns kvar har det tillkommit stora risker för en försämring i ekonomins funktionssätt, inte minst på arbetsmarknaden.

Det har varit ett omtumlande år även när det gäller kommunernas och regionernas verksamheter. I våras framtvingades en snabb omställning i arbetssätt. Vårdens resurser styrdes om till covid-19-patienter medan gymnasieskolor, vuxenutbildning, yrkeshögskolor och universitet växlade om till distansundervisning.

Ekonomin räddas dock, åtminstone på kort sikt, av historiskt kraftiga höjningar av statsbidragen samtidigt som kostnadsökningarna har dämpats. Dessvärre ser förutsättningarna att klara den underliggande demografiska utmaningen ut att ha försämrats då pandemin har gett upphov till ökade och uppdämda välfärdsbehov. Å andra sidan har staten, kommuner och regioner visat prov på en anpassningsförmåga som lovar gott inför framtiden.

Frågan är om förstatliganden av kommuners eller regioners verksamheter eller andra centraliseringsreformer, som efterfrågas av vissa debattörer, är rätt medicin i detta läge.

På webbsidan Sektorn i siffror på www.skr.se finns aktuella uppgifter om bland annat kommunernas och regionernas samlade kostnader och intäkter. Sidan samlar de diagram och tabeller som presenteras i Ekonomirapportens Appendix.

Sektorn i siffror, SKR

Ekonomirapporten är en rapportserie från Sveriges Kommuner och Regioner, med två utgåvor per år. Den beskriver det ekonomiska läget och utvecklingen i kommuner och regioner. Kalkylerna i den här utgåvan sträcker sig till år 2024.