Förord

Det krävs anläggningar för att utöva idrotts- och fritidsaktiviteter. Kommunerna är centrala aktörer för dess tillkomst, ägande och drift. Kommunala drift och investeringskostnader för anläggningar utgör huvuddelen av de totala offentliga utgifterna för idrott och fritid. Därför är det bra att ha en bild av vilka anläggningar som finns, hur utvecklingen ser ut och möjliggöra jämförelser.

I Anläggningsrapporten 2019 redovisas resultaten från Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) kartläggning av de mest betydelsefulla anläggningsbestånden avseende drift och ägande.

SKR har genomfört undersökningar inom området sedan början av 1980-talet.

Anläggningsrapporten 2019 utgör en del av redovisningen av anläggningsenkäten. För ytterligare fördjupningar kan rapporten sättas i relation till årligt uppdaterade statistiska uppgifter i databasen Kolada.

Stockholm i mars 2020

Gunilla Glasare
Avdelningschef

Katrien Vanhaverbeke
Sektionschef

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Sveriges Kommuner och Regioner