Ekonomirapporten, december 2018

Om kommunernas och landstingens ekonomi

Allt tyder nu på att den svenska konjunkturen har passerat sin topp och att en svagare tillväxt väntar framöver. En inbromsning nästa år är högst trolig i några betydelsefulla ekonomier i vår omvärld, såsom USA, Kina och Tyskland, vilket kommer att sätta avtryck i global tillväxt och utrikeshandel. På hemmaplan tycks byggboomen vara över; vi räknar med att bostadsbyggandet minskar under hela 2019. Detta är två huvudförklaringar till en nedväxling av svensk tillväxt. En svagare utveckling av sysselsättningen medför en påtaglig dämpning av den kommunala skatteunderlagstillväxten.

Under lång tid har ekonomer varnat för en kommande period med besvärlig demografisk utveckling. Vi ser nu allt tydligare tecken på att denna period har inletts, särskilt när det gäller kostnadsutvecklingen i kommunsektorn och möjligheterna att rekrytera nyckelpersonal. Främst har landstingen påverkats; ett flertal har höjt skatten och klarar ändå inte att upprätthålla en långsiktigt hållbar resultatnivå. För kommunernas del har den gynnsamma samhällsekonomiska utvecklingen inneburit att resultatförsämringar och skattehöjningar i stort kunnat undvikas. När nu denna period av stark tillväxt i svensk ekonomi går mot sitt slut väntar svårare tider.

I ett separat kapitel diskuteras hur kommande utmaningar kan hanteras genom olika åtgärder. Kan verksamheterna effektiviseras genom användande av ny teknik? Kan samarbetet med staten förbättras? Behövs nya intäktskällor? Behöver vi arbeta längre?