Bilaga Resultattablåer

Metodbeskrivning för resultattablåer

Resultattablåerna består av färglagda tabeller med resultat för riket och samtliga regioner för de indi­katorer och mått som ingår. Värden avser senaste tillgängliga mätperiod, i många fall år 2018. Även halvårs-, månads- eller flerårsdata har använts. Data har hämtats från Vården i siffror under april månad. Vissa datakällor som uppdateras automatiskt kan ha fått in kompletterande data i ett senare skede. Uppgifterna kan alltså skilja sig åt i några fall.

Färgläggningen syftar till att synliggöra respektive regions utfall samt olika mönster av variation mellan regionerna. Se exempel nedan. Skillnaderna i färger baseras på avståndet till medianvärdet för samtliga regioners utfall.

Cellerna är färglagda med färger i flera olika nyanser av gult, grönt, rött och blått. Om uppgifter saknas eller om en region har för få fall för att redovisas är cellen vit.

Tre olika modeller för färgläggning har använts.

Grönt-gult-rött i maximalt sex nyanser: Används när det i princip är möjligt att beskriva resultatet i termer av bättre eller sämre. Färgtilldelningen baseras på avståndet till medianvärdet för samtliga regioner för respektive indikator. Man tar inte hänsyn till rikets värde. Om variationen mellan regioner är mindre är flera värden/celler gultonade. Om värdet ligger inom eller nära den 10:e eller 90:e percentilen, dvs. bland det tio procent som avviker mest mot medianvärdet desto starkare röda eller gröna nyanser. Antalet röda, gröna och gula celler varierar för indikatorerna, beroende på spridningen av värden.

En förenkling är att ingen hänsyn tas till statistisk säkerhet. Ett alternativ till att visa sex färgnyanser hade varit att använda grönt och rött för resultat som är statistiskt säkerställt skilt från rikets värde. En sådan modell kan övervägas. I Excelbilagan finns även respektive regioners procentuella avvikelse från rikets värde inlagt.

Blå skala i maximalt sex nyanser: När det inte är självklart bra eller dåligt att ha ett visst resultat, exempelvis antal läkare eller kostnader per invånare, används en neutral, blå färgskala i sex nyanser. Högre värden tilldelas en mörkare blå färg och lägre värden en ljusare blå färg. Färgtilldelningen baseras på avståndet till medianvärdet för samtliga regioner för respektive indikator. Man tar inte hänsyn till rikets värde. Om värdet ligger inom eller nära den 10:e percentilen dvs. bland det tio procent som avviker mest mot medianvärdet desto svagare färg. För värden inom eller nära den 90:e percentilen desto mörkare färg.

Grönt-gult-rött baserat på måluppfyllelse: Används i kapitlet Kunskapsbaserad vård där färgläggningen även baseras på målnivåer, satta av Socialstyrelsen eller av nationella kvalitetsregister. För vissa indikatorer finns bara en målnivå, som kan vara från Socialstyrelsens nationella riktlinjer eller från kvalitetsregister. Har man upp-fyllt målnivån i dessa fall så får man grön färg, annars röd.

Nationella kvalitetsregister anger ofta två målnivåer för en indikator, låg respektive hög målnivå. Då får man grön färg om hög målnivå har uppfyllts och gul färg om man nått den lägre målnivån. Har ingen av målnivåerna uppnåtts markeras cellen med röd färg.

Om Socialstyrelsen också har satt målnivå för samma indikator så är det oftast samma målnivå som den högre målnivån för kvalitetsregistret. I enstaka fall förekommer skillnad i målnivå mellan Socialstyrelsen och hög målnivå för kvalitetsregister. Då sätts grön färg om hög målnivå för kvalitetsregister har uppnåtts, även om målnivån från Socialstyrelsen är högre.

Att tänka på vid tolkning

Resultattablåerna består av ett urval av indikatorer – ett annat urval hade kunnat göras. Tillgången på data styr ofta urvalet.

Skillnader i patienternas sjukdomsgrad i de olika regionerna (så kallad casemix) kan påverka resultaten.

Datakvaliteten varierar, liksom indikatorernas validitet, i vilken grad de verkligen mäter det de avser att mäta.

Indikatorerna speglar kvalitetsaspekter som är olika viktiga, vilket gör att det är svårt att väga samman flera olika resultat.

Ingen hänsyn tas till statistisk säkerhet eller hur nära ett resultat är en gräns för måluppfyllelse.

Tablåerna belyser variation mellan regionerna, men det kan även finnas påtaglig variation inom en region, mellan befolkningar, olika socioekonomiska grupper eller olika vårdgivare.