Om skolenkäten

Skolenkäten genomförs som en del av Skolinspektionens regelbundna tillsyn. Under en tvåårsperiod omfattas landets samtliga huvudmän av enkäten. Undersökningen riktar sig till såväl vårdnadshavare och pedagogisk personal, som till elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt gymnasieskolans år 2. Denna sammanställning omfattar resultat från elevenkäterna. Enkäten till eleverna i grundskolan består av 24 frågor till årskurs 5 och 44 frågor till årskurs 9 inom ett antal områden. Resultaten som redovisas här och i Kolada omfattar ett urval; tio för årskurs 5 och elva för årskurs 9 samt elva för gymnasieskolans år 2. Dessa är valda så att de ska täcka in ett flertal av Skolinspektionens frågeområden och därmed ge en övergripande bild av hur eleverna upplever skolan.

Enkätens frågor är utformade som påståenden som besvaras med hjälp av en fyrgradig skala samt ett ”vet-ej” alternativ. I Kolada och i resultatsammanställningen redovisas andelen positiva svar, det vill säga antalet elever som angivit något av alternativen ”stämmer helt och hållet” eller ”stämmer ganska bra” dividerat med totala antalet elever som besvarat frågan.

Svarsalternativ:

  • Stämmer helt och hållet
  • Stämmer ganska bra
  • Stämmer ganska dåligt
  • Stämmer inte alls
  • Vet ej

I Kolada presenteras uppgifter både på kommunnivå och skolenhetsnivå. För data på kommunnivå avser uppgifterna enbart elever i kommunala skolor belägna i respektive kommun, medan uppgifterna på enhetsnivå och för riket även inkluderar skolor med annan huvudman. Resultatredovisningen innefattar två hela insamlingscykler. En insamlingscykel motsvarar två år. För att möjliggöra jämförelser redovisas uppgifterna för tvåårsperioden 2015 och 2016 i Kolada som resultat för år 2016, och uppgifterna för 2017 och 2018 som resultat för 2018. Könsuppdelad statistik finns tillgänglig på nationell nivå (kommunala och fristående) i Kolada.