Nästa steg i omställningen till Nära vårdTill toppen

Nästa steg i omställningen till Nära vård


Årsberättelse 2022 och 2023

Utgivningsdatum: 2023-06-13

Inledning

Omställningen till Nära vård har sedan 2017 gått från att vara något som engagerar enstaka personer och beslutsfattare, till att många personer och organisationer agerar för att forma den nära vården och omsorgen. Det sker på alla nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet och i andra delar av välfärden, och involverar såväl invånare och civilsamhället som den offentliga och privata sektorn.

Omställningen till Nära vård har potential att förbättra befolkningens hälsa och tillvarata samhällets resurser på ett bättre sätt än idag. Inte minst är detta högst relevant att agera på i det extraordinärt tuffa ekonomiska läge som råder. Nyckeln finns bland annat i att Nära vård bjuder in oss som invånare till så kallat samskapande. I den nära vården blir vi delaktiga i vår vård och omsorg i större utsträckning för att vi ska leva med god hälsa och ha ett gott liv utifrån det som är viktigt för oss. Det som skapar god hälsa och välmående hos den enskilda personen leder också till ett välmående samhälle. Insatser och stöd som är personanpassade ger bättre resultat och blir billigare för samhället.

Under 2022 och 2023 har nya arbetssätt för att stödja skiftet till Nära vård fortsatt att ta form. En bidragande faktor till det är de länsgemensamma målbilderna för Nära vård, framtagna av kommuner och regioner tillsammans. Kommuner och regioner går från att arbeta med vårdens och omsorgens utveckling i stuprör eller i enskilda projekt, till att ha ett bredare och mera systematiskt arbete som ofta sker i samverkan. Det har i sin tur bidragit till att vården och omsorgen i större utsträckning utgår från personens fokus, förmågor och behov, så kallad personcentrering. De digitala och hälsofrämjande arbetssätten har också fått större spridning i landet och vården har blivit tillgänglig på nya sätt.

Nu har vi kommit så pass långt i omställningsarbetet att vi kan identifiera generiska framgångsfaktorer och arbetssätt som bör spridas i hela landet, till exempel kommuners och regioners arbete med en gemensam plan för primärvård, samverkan kring särskilda målgrupper så som barn och unga eller äldre, samt stärkta relationer och samarbete mellan primärvård och specialiserad vård. För att stödja att flera använder dessa arbetssätt erbjuder SKR från hösten 2023 en coachande verksamhet tillsammans med de kommuner och regioner som redan har kommit långt. Syftet är att sänka trösklar för andra att införa likande arbetssätt.

Med denna samling berättelser och lärande från 2022 och 2023 vill SKR erbjuda en möjlighet att ta del av hur den Nära vården utvecklas. Innehållet kommer främst från kommuners och regioners rapportering till Socialstyrelsen av överenskommelsen om God och nära vård 2022 (i det följande rapporteringen/rapporterna). För att se vilka förflyttningar som skett görs vissa jämförelser med rapporteringen för 2021 där så är möjligt.

En genomgång och översiktlig analys av innehållet i rapporterna har gjorts av Kajsa Westling och Kalle Pettersson vid Hälsolabb. Analysen baseras endast på det som redovisas av kommuner och regioner, och ytterligare aktiviteter kan förkomma som inte nämns i dokumenten. Utifrån materialet går det att se om det förekommer eller inte förkommer arbete inom olika områden, men det går inte att avgöra omfattning eller kvalitet på aktiviteter och insatser. Analysen bör därför ses som ett underlag bland andra för att förstå utvecklingen av Nära vård.

När det gäller resultat eller effekter av den nära vården anger många regioner och kommuner att det är för tidigt för att se sådana. Där effekter anges är det i de flesta fall svårt att veta på vilket sätt och med vilken kvalitet mätningen är gjord. Därför bör dessa svar tolkas med försiktighet. Där det finns ett tydligt mönster kring effekter så anges detta.

Att det är svårt att säga något om effekter beror delvis på att vi i dagsläget saknar sätt att följa upp på systemnivå. Vi vet mycket om det enskilda vårdmötet, till exempel hur länge en läkare i snitt pratar med en patient, men mindre om vårdmötet faktiskt skapade någon nytta för personens hälsa och liv eller vilka vård- och omsorgsresurser personen i fråga använder på totalen. För att lära oss mera om samband mellan arbetssätt och resultat utvecklar SKR under 2023, som en del av stödet till omställningen, ett ramverk för uppföljning av Nära vård. Ramverket går att läsa mera om i denna årsberättelse och på skr.se.

Trender från årsberättelsen i korthet

 • Förbättrade relationer stärker samverkan över organisationer.
  Arbetet som startade 2021 med de länsgemensamma målbilderna och handlingsplanerna verkar ha resulterat i en mer omfattande samverkan mellan kommun och region, på flera organisatoriska nivåer. Regioner och kommuner beskriver utvecklad samverkan i form av till exempel samverkansavtal och samverkansytor, samt många konkreta exempel på arbetssätt i samverkan i verksamheterna.
 • En dubblering av antalet gemensamma handlingsplaner i länen.
  20 av 21 län har en beslutad länsgemensam målbild för Nära vård. 60 procent av länen har en beslutad länsgemensam handlingsplan, det är dubbel så många jämfört med 2021.
 • Arbetet med personcentrering och delaktighet blir mera strategiskt.
  Kommuner och regioner rapporterar om fler (jämfört med 2021) strategiska, breda och länsgemensamma satsningar som syftar till att öka personcentreringen. Arbetet med patientkontrakt blir mera konkret, dock med stora variationer mellan regionerna. Regionerna rapporterar fler aktiviteter kopplat till delaktighet och samskapande jämfört med 2021.
 • Vården blir tillgänglig på nya sätt.
  Bland annat genom digitalisering och nya arbetssätt för samverkan.
 • Arbetet med kontinuitet och fasta kontakter fortsätter utvecklas.
  En tredjedel av regionerna anger att man har skapat rutiner och riktlinjer för fasta kontakter.
  En femtedel anger att man på olika sätt använder ersättningar till vård- eller hälsocentraler för att stimulera fast läkarkontakt. Det är fortsatt svårt att registrera och följa upp arbetet med fasta kontakter och effekterna av det.
 • Större fokus på hälsofrämjande och preventiva insatser.
  Både regioner och kommuner rapporterar ett stort antal insatser kopplat till hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt, bland annat genom större spridning av Hälsosamtal samt Fysisk aktivitet på recept.

1. Utveckla vården genom personcentrering – från fokus på organisation till fokus på person och relation

Illustration som visar fokusförflyttning från organisation till person relation och relationer. På vänster sida syns ett sjukhus och på höger sida en vårdgivare och en patient eller anhörig som talar med varandra.Förstora bilden

Klicka på bilden för en större version.

Från enstaka projekt till att komma många till del

Utveckling av en personcentrerad hälso- och sjukvård och omsorg är kärnan i omställningen till Nära vård. Sammantaget ses, jämfört med 2021, fler strategiska, breda och länsgemensamma satsningar som syftar till att både styra och arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Arbetet med personcentrering sker inom många olika vårdgrenar, även inom specialistvården.

Jämfört med 2021 verkar arbetet i mindre utsträckning bedrivas isolerat i enstaka projekt i enstaka verksamheter, även om många sådan exempel fortsatt förekommer. Rapporteringen visar på flera exempel på arbete som bedrivits i projekt och som nu planeras att breddinföras under 2023, eller övergå i ordinarie verksamhet. Exempel på detta är arbetssätt för hälsofrämjande och personcentrerat förhållningssätt i alla delar av hälso- och sjukvården i Kronoberg och äldremottagningar i Uppsala.

Äldremottagningar i Östergötland

I Region Östergötlad har det blivit enklare för sköra äldre att få rätt hjälp och stöd på vårdcentralen, bland annat genom att personen får en fast vårdkontakt som känner den äldre personen. I filmen berättar chefer och medarbetare på äldremottagningarna hur de arbetar och varför.

Filmen är cirka sex minuter lång.

Regioner och kommuner arbetar med personcentrering i många olika verksamheter

I rapporteringen ses också initiativ som är kopplade till styrning och ledning.Till exempel Kalmar gör en bred översyn av vårdkedjan för sköra patientgrupper, och anger att arbetet kommer att utmynna både i lokalt utvecklingsarbete och ”frågor som behöver hanteras på systemnivå och ledningsnivå i både region och länets kommuner”. Samtidigt finns variationer mellan länen (regioner och kommuners gemensamma arbete) där vissa har kommit längre i arbetet än andra.

I regionerna finns många exempel på aktiviteter och initiativ kopplat till personcentrering inom flera olika vårdgrenar, till exempel inom: primärvård, psykiatri, specialistvård på sjukhus, hemsjukvård, familjecentraler med flera. Arbetet är således inte bara fokuserat på primärvård.

Flera regioner anger att det personcentrerade förhållningssättet är en utgångspunkt för allt utvecklingsarbete. Många regioner fokuserar på vissa prioriterade målgrupper: äldre, barn och unga, personer med komplexa behov eller skörhet och personer med psykisk ohälsa.

Teman som återkommer i rapporteringen kopplat till insatser för att öka personcentreringen i regionerna:

 • Sammanhållna vårdkedjor
 • Övergångar och utskrivning från slutenvård
 • Samarbete kring hemsjukvård
 • Mobila arbetssätt
 • Teamarbetet
 • Digitala verktyg

De vanligaste effekterna som regionerna rapporterar kopplat till arbetet är:

 • att undvika att patienter behöver läggas in i slutenvård
 • ökad trygghet för patienter
 • minskade resor eller transporter
 • ökad tillgänglighet
 • minskat antal vårdkontakter.

Inom kommunerna rapporteras om många olika typer av utvecklingsarbeten och aktiviteter som syftar till att öka personcentreringen, och även om insatser på en strategisk nivå. Ett exempel är Flen kommun i Sörmlands län där man arbetar utifrån ett personcentrerat arbetssätt i alla led, både i planering och bemanning. Samtliga chefer och samordnare har deltagit i utbildningar och kvalitetsledningssystemet har utvecklats, och de som arbetar i verksamheten har deltagit i utbildning i personcentrerat bemötande.

I de flesta kommuner har man fokuserat på vissa prioriterade grupper. Dessa är äldre, och i vissa projekt äldre med demenssjukdomar eller psykisk ohälsa, barn och unga, personer med psykisk ohälsa och samsjuklighet och personer med funktionsvariationer.

Några av de vanligaste teman för utvecklingsarbete kopplat till personcentrering i kommunerna är:

 • förebyggande av inläggningar i slutenvård, i synnerhet för äldre
 • utbildning och utveckling kring SIP
 • multiprofessionella team
 • gemensamma satsningar kring barns hälsa, till exempel samarbete mellan skola, BVC, elevhälsa och socialtjänst.

De vanligaste effekter som kommunerna rapporterar kopplat till arbetet är:

 • förbättrat samarbete mellan olika aktörer
 • högre kompetens hos personal
 • ökad känsla av trygghet hos både personal och invånare
 • stärkt självständighet hos invånare.

Detta är personcentrering

Personcentrering innebär att utgå från den unika personens förmågor, behov och förutsättningar i alla delar av vård- och omsorgsprocess. Det gäller både innan, under, mellan och efter ett vårdmöte eller kontakt. Personcentrering handlar också om att ta tillvara patienter och närståendes erfarenheter och kunskaper i vårdmötet och i utformningen av hälso- och sjukvården och omsorgen.

Inom personcentrering strävar en efter ett partnerskap mellan vårdpersonalen och patienten. Det innebär att vård och omsorg ska ske i överenskommelse mellan personen och vårdpersonalen. Patientkontrakt är ett verktyg som stöder det.

Mer information om personcentrering

Arbetet med fasta kontakter utvecklas vidare

Arbetet med fast vårdkontakt och fast läkarkontakt är viktiga delar för att skapa kontinuitet och trygghet. Sammantaget visar rapporteringen att arbetet med kontinuitet och fasta kontakter fortsätter utvecklas, även om variationerna är stora.

 • En tredjedel av regionerna rapporterar att de har skapat rutiner och riktlinjer för fasta kontakter, till exempel gällande dokumentation.
 • En femtedel anger att de på olika sätt använder ersättningar till vård- eller hälsocentraler för att stimulera fast läkarkontakt.
 • Åtta regioner har beslut om riktvärde för antalet listade patienter per läkare på vårdcentral.

Ett exempel på hur arbetet utvecklas är att Region Värmland har en samordnande sjuksköterska på varje vårdcentral som ersätts inom vårdvalet, och hen kan utgöra fast vårdkontakt för till exempel mångbesökare.

Rekrytering av ST-läkare

 • Regionerna arbetar aktivt med frågan om bemanning av specialister i allmänmedicin. Flera regioner erbjuder nyblivna specialister i allmänmedicin att vara fast läkarkontakt för ett begränsat antal patienter (1 100–1 500 patienter per läkare).
 • Några regioner har under året haft en primärvårdsgemensam satsning på kompetensutveckling avseende kontinuitet. Ett exempel är Region Sörmland där man från hälsovalet bjudit in samtliga vårdcentraler (både i regionens regi samt vårdcentraler i privat regi) till dialoger om kontinuitet.
 • I några av de regioner där frågan kring rekrytering av nya ST-läkare fått en extra hög prioritet ser man att det gett effekt med en procentuellt stor ökning av antalet ST-läkare mellan 2019–2023. En femtedel har ökningar på dryga 20 procent.

Patientkontrakt en viktig del i människors delaktighet i hälsa och vård

Att invånare är delaktiga i vård och behandling och får stöd i hur de själva kan bidra till sin hälsa, är en viktig del i omställningen till Nära vård. Ett sätt att öka delaktigheten är att utveckla patientkontrakt. Ett patientkontrakt är en överenskommelse mellan patienten och vården om hur båda parter ska hjälpas åt för att främja hälsa och behandla eventuell sjukdom i patientens liv. I detta ingår bland annat att ha en dialog om vad som är viktigt för patienten i dess liv och hur vården kan stödja det, vem som är patientens fasta vårdkontakt samt vad som är nästa steg i personens vård.

Sammantaget verkar arbetet med patientkontrakt utvecklas vidare och rapporteringen visar på försök att bli mera konkret i hur patientkontrakt används i verksamheterna. Det är dock fortfarande stora variationer mellan regionerna. Några regioner har kommit långt och har ett strukturerat arbete med handlingsplaner eller riktlinjer och utsedda samordnare. Västra Götalandsregionen har till exempel från 2022 beskrivet i villkoren för leverantörer inom vårdvalen att utföra uppdraget kring patientkontrakt, utifrån regionens riktlinje om patientkontrakt.

Flera regioner arbetar med att sprida information om patientkontrakt i länet på olika sätt, till exempel genom film, som i Region Dalarna. Andra regioner nämner att de deltar i utvecklingsarbete med 1177.se för att patienterna enklare ska kunna hitta information om överenskommelser och planering för sin vård.

2. Invånare som samskapar sin vård och omsorg - från passiv mottagare till aktiv medskapare

Illustration som visar fokusförflyttning från invånare och patienter som passiva mottagare till aktiva medskapare. På bilden syns en kvinna som först läser en journal själv och sedan läser en journal tillsammans med en vårdgivare.Förstora bilden

Klicka på bilden för en större version.

Jämfört med helårsredovisningen 2021 rapporterar regionerna, men även i viss grad kommunerna, flera aktiviteter kopplat till delaktighet och medskapande i utvecklingsarbete. Fler regioner ger exempel på ett systematiskt arbete jämfört med 2021, till exempel Levande bibliotek eller patientrepresentanter i styrning och ledning.

Invånare som aktiva samskapare i utvecklingsarbetet

Alla regioner utom två anger att man har en strukturerad samverkan med patienter eller deras representanter, samtidigt visar svaren att det finns stor variation i hur långt de har kommit. En tredjedel av regionerna anger att de har en strategi eller riktlinjer för hur arbetet med patientdelaktighet ska ske, medan andra rapporterar enstaka projekt där patient- och anhöriginvolvering förekommit. En tredjedel har eller håller på att starta upp Levande bibliotek eller motsvarande.

Patient- eller anhörigrepresentanter finns i flera fall med i styrnings- och ledningsfunktioner eller på strategisk nivå, till exempel i:

 • operativ ledning för omställningsarbetet i Kronoberg
 • Västerbotten i beredningen för vuxna och äldre i systemledning för Nära vård.

Flera regioner nämner också att de genomfört medborgadialoger eller att invånare deltagit i framtagning av målbilder eller strategier för omställningen.

Exempel på arbete när det gäller delaktighet i den egna vården är:

 • egenprovtagning och egenmonitoriering
 • olika typer av e-tjänster som mobil självincheckning och patientutbildningar
 • patientkontrakt.

Andra exempel som gäller invånarens medverkan på systemnivå eller i utvecklingsarbete är samverkan med patient- och brukarföreningar och olika typer av patient- och brukarråd. I Region Gotland har till exempel ett barn- och ungdomsråd kopplat till barn- och ungdomsmedicinsk verksamhet på lasarettet startats upp under 2022.

Flera regioner nämner att de arbetar med tjänstedesign som ett sätt att fånga in patienters erfarenheter och göra dem delaktiga i utvecklingsarbetet. Ett antal regioner anger att insatserna lett till resultat så som ökad kontinuitet, delaktighet, trygghet och ökat ansvarstagande hos invånaren.

Det är färre kommuner än regioner som rapporterar en strukturerad samverkan med invånare. Dock rapporterar samtliga RSS-organisationer in exempel på typer av insatser och aktiviteter. En majoritet av länen anger att man arbetar med olika typer av fasta kontakter, till exempel fast omvårdnadskontakt eller fast vårdkontakt. En tredjedel av länen anger att kommunerna arbetar med att utveckla sina vårdplaner, till exempel att de involverar invånaren i arbetet eller samordnar dessa mellan huvudmännen. Drygt hälften av länen anger att de arbetar med SIP – samordnad individuell plan. och brukarens delaktighet.

3. Samordning som främjar att leva i livet och inte i vården – från isolerade vård- och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus

Illustration som visar fokusförflyttning från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande. På bilden syns ett barn som först ligger i en sjukhussäng och sedan spelar fotboll och cyklar.Förstora bilden

Klicka på bilden för en större version.

De målgrupper som kommer att gynnas mest av en Nära vård är i många fall de med behov av flera olika kontakter i vård och omsorg. Analysen visar att det som initierades i omställningsarbetet 2021 med gemensamma målbilder och handlingsplaner verkar ha resulterat i en mer omfattande samverkan mellan kommun och region, på flera organisatoriska nivåer.

Regioner och kommuner (genom de gemensamma RSS-organisationerna) rapporterar om gemensamma mötesforum och fler interaktioner mellan anställda i de respektive organisationerna. Detta verkar även ha inneburit att organisationerna närmat sig varandra på ett personligt och relationellt plan och att de har fått bättre kunskap om och förståelse för varandras uppdrag och verksamheter. Det har bland annat gjort det enklare att testa nya organisationsöverskridande arbetssätt.

Regioner och kommuner beskriver utvecklad samverkan i form av samverkansavtal, överenskommelser, rutinbeskrivningar och ansvarsfördelningar. De beskriver även olika former av samverkansytor med representanter från de olika huvudmännen. Rapporteringen visar även på, till skillnad från 2021 års rapportering, en rad konkreta exempel på samverkan i verksamheterna mellan kommun och region för att nå en Nära vård för invånaren. I till exempel Västerbotten pågår ett gemensamt arbete med behoven av vård- och omsorg för de allra svårast sjuka barnen. Skola, socialtjänst, BUP, habilitering och slutenvård samverkar för att finna arbetssätt i komplexa frågor runt barnet. Ett annat exempel rapporteras från Dalarnas län där en person arbetar 50 procent som verksamhetschef inom primärvården och 50 procent inom äldreomsorgen för att få till stånd en förbättrad samverkan.

Örebro län är ett exempel där man stärkt förutsättningarna för en ökad samverkan på äldreområdet. En äldrevårdsöverläkare har tillsatts under hösten med uppdrag att säkra medicinsk, etisk och juridisk kompetens inom äldreområdet hos läkare med uppdrag i kommunal hälso- och sjukvård, samt ge stöd till ledning och läkare på länets vårdcentraler. Funktionen bidrar också till kvalitetsutveckling och uppföljning, samt ökad samverkan mellan olika vårdnivåer och specialiteter för att möjliggöra att individens vårdkedja blir sammanhållen.

Samordning utifrån barnets fokus

Kronobarnsmodellen i Kronobergs län, visar att det går att skapa ett länsgemensamt språk, strukturer och verktyg för att möta varje barns behov.

Filmen är fem minuter lång.

4. Att förebygga sjukdom och främja hälsa – från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande

Illustration som visar fokusförflyttning från isolerade vård- och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus. Först syns en kvinna själv med pilar åt olika håll, sedan syns hon tillsammans med flera olika vård- och omsorgsprofessioner som stödjer henne sammanhållet.Förstora bilden

Klicka på bilden för en större version.

Samtliga regioner och kommuner rapporterar många olika aktiviteter och insatser inom området. Jämfört med 2021 har insatserna Hälsosamtal samt Fysisk aktivitet på recept (FaR), som föregående år nämndes i ett par av regionernas återrapporteringar, fått en betydligt större spridning och verkar erbjudas i en majoritet av regionerna. Dock verkar aktiviteterna i hög utsträckning ske inom den egna organisationen, snarare än i samverkan.

Från att hälsosamtalen, i 2021 års helårsrapportering, riktade sig främst till invånare 40 och 50 år har målgruppen breddats och inkluderar nu även såväl 60- som 70-åringar samt även andra målgrupper såsom gravida, personer i LSS-boende eller personer med psykisk ohälsa. Innehållet i hälsosamtalen varierar, till exempel en screeningenkät eller provtagningar eller en hälsoundersökning. Flera regioner nämner att dessa hälsosamtal är välinvesterade resurser eftersom många sjukdomar och annan ohälsa fångas upp i ett tidigare stadie än det annars skulle ha gjorts.

Tolv av 21 regioner erbjöd riktade hälsosamtal 2022, och ytterligare fem regioner har tagit beslut om införande.[1]

Fysisk aktivitet på recept är det vanligaste exemplet på hälsofrämjande insats i regionernas rapportering, vilket följs på regionnivå och där antalet recept i vissa fall kopplas till budgetfördelningen. Andra insatser är olika satsningar riktade till barn och ungdomar som dels handlar om att i ett tidigt stadie upptäcka risk för obesitas och dels om risk för dålig munhälsa.

Kommunerna (RSS-organisationerna) rapporterar även de ett stort antal insatser kopplade till hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande/habiliterande arbetssätt. Stort fokus ligger på att utöka pågående insatser riktade till äldre i sina hem såsom fallprevention, hemrehabilitering, trygg hemgång, olika former av ökad fysisk aktivitet, kostval med mera. Det är även flera kommuner som bedriver insatser riktade till framför allt skolbarn/skolungdomar som handlar om ökad skolnärvaro, bra kostval och ökad fysisk aktivitet.

Exempel på insatser är Levnadsvanemottagning Angered (LeVa) samt Hitta Hälsan i Alingsås och Lerum i Västra Götalandsregionen. Insatserna består av samverkan med andra vårdaktörer, det civila samhället och näringsliv samt av individuella hälsosamtal. LeVa:s upptagningsområde inkluderar fyra av de fem områden i staden som betecknas som ”särskilt utsatta”. Mottagningen inriktar sig på att sänka trösklarna för att söka stöd för förändring av levnadsvanor. Den brobyggande förmågan hos hälsoguider har visat sig vara effektiv.

5. Vården och omsorgen blir tillgänglig på nya sätt

Att öka tillgängligheten till vård och omsorg är centralt i arbetet med att utveckla en Nära vård. Regioner och kommuner rapporterar många olika insatser och strategier för att öka tillgängligheten, och att använda digitala arbetssätt verkar spela en allt större roll. Invånarna i flera regioner verkar ha fått utökade valmöjligheter gällande sätt att komma i kontakt med vården, till exempel via chatt och digitala besök, och på flera ställen lättare att nå vården på kvällstid och helger via digitala tjänster. Ett annat sätt att underlätta tillgången till vårdens olika kompetenser är specialistkonsultation.

Specialistkonsultation i Region Jönköpings län

Nya, enkla kommunikationsvägar mellan primärvård och specialiserad vård i Region Jönköpings län, har ökat samverkan utifrån patienternas behov, förmågor och förutsättningar.

Filmen är fem minuter lång.

Digitalisering ett viktigt verktyg för ökad tillgänglighet

Arbetet med digitalisering har blivit mer strategiskt i flera regioner och kommuner och här ses en hög innovationshöjd. Det vanligaste arbetssättet för att öka tillgängligheten är att utveckla olika typer av digifysisk vård. Vanligt förekommande är att utveckla en digital ingång till primärvården med möjlighet till digitala videmöten, chatt eller egenvårdsråd. Alla regioner och privata utförare erbjuder idag digitala kontaktvägar till primärvården. Flertalet har eller är på väg att införa automatiserad anamnesupptagning, symptombedömning och triagering via sina digitala kanaler. Som exempel är elva regioner våren 2023 anslutna till tjänsten 1177 direkt som erbjuder detta nya sätt att kontakta vården. Du loggar in i 1177 direkt med Bank-id och svarar på några frågor om dina symtom. Då får du råd om vad du kan göra själv eller en tid för kontakt via chatt eller videosamtal med vårdpersonal.

Ett exempel på detta återfinns i Sörmland, där man utvecklat en tjänst för dem som inte kommer fram på telefon till primärvården. Patienten får då en länk till den digital tjänsten Vårdkontakt Direkt. Denna tjänst har i princip 100 procent tillgänglighet och kan erbjuda både chatt, video- eller ljudsamtal. I Värmland är en digital mottagning utvecklad för sjuka barn 0-17 år med öppettider under kvällstid vardagar och helger. Här kan barnsjuksköterskor och distriktssköterskor sortera bland de barn som behöver en snabb läkartid och de som kan stanna hemma med hjälp av egenvårdsråd.

Alla regioner förutom en anger dessutom att det finns eller planeras aktiviteter kopplat till egenmonitoriering, till exempel för patienter med högt blodtryck.

Regionerna arbetar även på andra sätt för att öka tillgängligheten. Exempel på rapporterade insatser är:

 • Utökade öppettider kvällar och helger
 • Nya arbetssätt för triagering
 • Satsningar i glesbygd som servicepunkter och hälso- eller samhällsrum
 • Förbättringsarbete med telefontjänsten Tele Q
 • Ökad ersättning för att stimulera tillgänglighet
 • Äldremottagningar med direktnummer.

Inom kommunerna är arbetet med digitalisering inriktat på flera aspekter av personcentrering så som tillgänglighet, ökad trygghet och självständighet för invånare. En lång rad olika insatser kring digitalisering och välfärdsteknik rapporteras, till exempel rapporterar:

 • kommunerna i alla län arbete med läkemedelsrobotar eller läkemedelsskåp
 • knappt hälften av kommunerna i länen insatser kring:
  • digitala lås eller larm/trygghetslarm
  • fjärrtillsyn, nattkameror eller sensorer
  • digitala hjälpmedel för att stödja människor att bli mer aktiva, till exempel personer som har demenssjukdom och bor på särskilt boende.

Mobila team förbättrar vården för flera olika patientgrupper

En annan insats för att öka tillgängligheten är mobila team. I stort sett alla regioner rapporterar att de har mobila team. En del har många olika team och verkar satsa på dessa strategiskt, medan andra bara har några enstaka. Tre regioner anger att de har eller är på väg att kartlägga och göra en översyn av de mobila teamen. Region Gävleborg har utvecklat arbetssätten för mobil vård och mobila team i hela hälso- och sjukvården och gjort en inventering av all mobil vård inom den specialiserade sjukhusvården. Under 2023 fortsätter regionen att utveckla både Nära vård och avancerad sjukvård i hemmet samt utvecklad samverkan med kommunal primärvård och omsorg.

Vanligaste förekommande team är olika typer av mobila närsjukvårdsteam, ofta i samverkan mellan vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård. Vissa mobila närsjukvårdsteam utgår från sjukhusen. Andra typer av mobila team som anges är:

 • palliativ vård
 • vaccination
 • vuxenpsykiatri
 • akutpsykiatri
 • specialiserad vård till exempel
  • onkologi
  • barnhälsovård
  • specialistvård barn
  • akut sjukhusvård
  • mobila hemsjukvårdsläkare eller familjeläkare
  • stroke
  • rehabilitering.

6. Att styra och leda för Nära vård

Målbilder, ofta gemensamma för kommun och region, och handlings- eller färdplaner är viktiga moment i att styra och leda för Nära vård. Alla län utom ett har en beslutad länsgemensam målbild. 60 procent av alla län har en länsgemensam handlingsplan, en dubblering gentemot 2021. En stor andel av de som inte har en handlingsplan håller på att ta fram en sådan.

Hälften av regionerna har en regionspecifik handlingsplan. Majoriteten av de som inte har en regionspecifik handlingsplan rapporterat att strategier eller aktiviteter som liknar en handlingsplan finns i andra typer av planeringsdokument. Betydligt färre kommuner har en kommunspecifik handlingsplan.

Gemensam plan för primärvård

Primärvården ska vara navet i hälso- och sjukvården och har en viktig roll för människors hälsa och trygghet. En gemensam plan för primärvård mellan kommun och region ska underlätta att arbeta och ta ansvar över organisatoriska gränser för att skapa en sammanhållen och tillgänglig vård för invånarna.

I arbetet med Nära vård har SKR tagit fram ett stöd för hur kommuner och regioner kan arbeta tillsammans med att planera för den gemensamma primärvården, en vård som är både sammanhållen och personcentrerad. Stödet består av presentationsmaterial, digitalt dialogstöd och filmer som beskriver erfarenheter från framgångsrik samverkan mellan region och kommun.

Gemensam plan för primärvården, SKR

Gemensam plan primärvård – Erfarenheter från systemledningen i Jönköpings län

Runt om i landet har länen kommit olika långt i att utveckla samverksstrukturer, gemensamma arbetssätt och planer för primärvård. Till exempel i Region Jönköpings län arbetar region och kommuner tillsammans med planen utifrån tre principer:

 1. Vad blir bäst för invånaren?
 2. Jag tar ansvar för mitt steg, ger återkoppling till personen i steget före och underlättar för personen i steget efter
 3. Vi gör det tillsammans.

I denna film berättar Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i region Jönköpings län, och Ola Götesson, chef för kommunal utveckling Region Jönköpings län, om det gemensamma arbetet med primärvård i länet.

Filmen är åtta minuter lång.

Ett utvecklat ledarskap och medarbetarskap

Alla regioner anger att de genomfört utbildningsinsatser för att stödja omställningen. Många olika aktiviteter rapporteras från regionerna och det finns en stor bredd i dessa. Vanligt förekommande insatser är:

 • SKR ledarskapsutbildning och att många medarbetare har gått utbildningen
 • Inslag av Nära vård eller teman kopplade till Nära vård integrerade i etablerade chefsutbildningar eller program
 • Temakonferenser, workshoppar, chefsdagar och dialogforum kopplade till omställningen.

Många regioner rapporterar att de arbetar med kompetensutveckling och utbildningar i personcentrerade förhållnings- och arbetssätt. Ett antal kommuner och regioner rapporterar att de använder tjänstedesign som metod för att skapa mer personcentrerade tjänster och arbetssätt.

SKR:s ledarskapsprogram i Nära vård

Från start 2018 till våren 2023 har 6 500 personers deltagit i ledarskapsprogrammet. Syftet är att rusta personer att leda utvecklingen av vården och omsorgen i det som kallas för komplexa sammanhang där många verksamheter och personer med olika uppdrag ska jobba i en gemensam riktning och tillsammans över organisatoriska gränser. Deltagarna är till exempel personer med olika professioner inom hälso- och sjukvård och omsorg, politiker, patient- och brukarrepresentanter och tjänstepersoner inom kommuner och regioner.

Sedan våren 2022 erbjuder också SKR högsta tjänsteledningar i regioner och kommuner ett eget ledarskapsprogram i Nära vård i vilket de deltar tillsammans som systemledning för vården och omsorgen i ett län. I programmet utvecklar de kunskap, förståelse och samverkan i frågor om att leda i gemensamma system och att skapa förutsättningar för Nära vård inom och mellan organisationer. Hittills har personer nio län med dess systemledningar från kommun och region deltagit.

Att följa upp ur ett systemperspektiv

Skiftet till Nära vård innebär att även uppföljningen av vården och omsorgen behöver ställas om. När vi följer upp behöver vi:

 • utgå från patientens och brukarens perspektiv
 • fånga resultat på systemnivå
 • ha fokus på lärande, utveckling och dialog över gränser

SKR arbetar därför med att utveckla ett ramverk för uppföljning av Nära vård. Ramverket ska fungera som ett komplement till den traditionella uppföljningen och ge stöd till systemledningar, utförarverksamheter och andra i den pågående omställningen.

Vad är skillnaden mot dagens uppföljning?

Idag domineras uppföljningen av vården och omsorgen av att följa upp enskilda insatser i enskilda verksamheter. Tyngdpunkten ligger på resultatmått och ett produktionsperspektiv (till exempel antal besök, diagnoser och insatser) och mindre på vad som är viktiga utgångspunkter för att uppnå goda resultat. De resultat som följs upp utgår ofta från organisationens ”produktion” snarare än patienternas och brukarnas perspektiv.

Dagens uppföljning används inte i tillräckligt stor utsträckning till lärande utan är snarare inriktad på rapportering. För att förbättra vård och omsorg är det viktigt att förstå mer om vilka arbetssätt som leder till vilka resultat, samt att skapa ett gemensamt lärande mellan alla intressenter i utvecklingen så som patienter, brukare och närstående, professionsgrupper, förtroendevalda och tjänstepersoner.

Ramverket för uppföljning av Nära vård möjliggör lärande, utveckling och gränsöverskridande dialoger och blir på så sätt en utvecklingsmotor i omställningsarbetet.

Under 2022–2023 pågår piloter i Jönköpings län, Uppsala län och Södra Lapplands länsdel i Västerbotten. Lärdomarna från piloterna ska användas till att göra ramverket anpassningsbart för olika sammanhang inom vård och omsorg, till exempel i storstad, tätort och glesbygd. Planen är att regioner och kommuner ska kunna börja använda ramverket i slutet av 2023.

Ramverk för uppföljning av Nära vård, SKR