Förord

Ekonomirapporten belyser regionernas och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt. Den ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) två gånger per år. Kalkylerna i denna utgåva avslutades den 23 april. Vissa uppdateringar har emellertid gjorts därefter, till exempel har det statliga stödet till företagen på 39 miljarder beaktats.

Coronapandemin har på bara några månader fått globalt omfattande effekter på hälsa, levnadsförhållanden, utbildning och ekonomi.

Osäkerheten om den fortsatta utvecklingen är stor och pandemins slutliga effekter kommer ta lång tid att överblicka. Att i ett sådant läge försöka göra bedömningar av den kommunala ekonomin är minst sagt en utmaning. Kalkylhorisonten sträcker sig därför bara till och med 2021 denna gång, men en kalkylmässig skatteunderlagsprognos görs till och med 2023.

Det är inte heller lätt att bedöma det aktuella läget. Den statistik som finns i dagsläget är långtifrån heltäckande och kan samtidigt vara svårtolkad. Det speciella läget gör också att kommuner och regioner har svårt att göra bedömningar av sin ekonomi. Klart är dock att den svenska ekonomin krymper i år, med realt sett minskat skatteunderlag som följd. Effekterna på kommunernas och regionernas verksamheter är omfattande och såväl kostnader som intäkter påverkas.

Nivån på höjningen av de generella statsbidragen innevarande år är historisk och staten har även utlovat kompensation för vissa merkostnader på grund av pandemin. Detta är välkomna och nödvändiga tillskott. Ändå beräknas många regioner gå med stora underskott i år.

Coronakrisen är det genomgående temat i denna utgåva av Ekonomirapporten. Vi försöker i första hand ge en nulägesbeskrivning av hur kommunsektorn och dess ekonomi har påverkats, men också en bedömning av den närmaste framtiden utifrån ett förhållandevis positivt scenario. Osäkerhet, när det gäller framtiden, är dock nyckelordet.

På vår webbplats skr.se kan du hitta ett urval underlag från våra rapporter på sidan Sektorn i siffror. Presentationer med diagram över kostnader och intäkter finns att ladda ned.

Sektorn i siffror

Rapporten är utarbetad av tjänstemän inom förbundets sektion för ekonomisk analys. Rapporten har inte varit föremål för politiskt ställningstagande. De som har deltagit i arbetet och som kan svara på frågor framgår av förteckningen på sidan 2. Även andra medarbetare inom SKR har bidragit med fakta och värdefulla synpunkter. Därutöver får vi stor hjälp av engagerade ekonomer och andra medarbetare i kommuner och regioner via våra olika nätverk, dagliga kontakter och enkäter.
Jag vill rikta ett varmt tack till alla er som deltagit i framtagandet av denna rapport !

Stockholm i maj 2020

Niclas Johansson
Sektionschef,
Avdelningen för ekonomi och styrning

Sveriges Kommuner och Regioner