Om Ekonomirapporten, maj 2020

Det finns en stor osäkerhet kring hur coronapandemin kommer att utvecklas. I denna Ekonomirapport utgår vi från ett tämligen positivt scenario där vi antar att pandemin kommer att klinga av under sommaren, och att vårt samhälle därefter kan börja återgå till ett normalläge.

Just nu upplever världsekonomin en exceptionellt snabb konjunkturnedgång. Ett brant fall ses i produktion, inkomster och sysselsättning. För kvartal två i år räknar vi med ett rekordartat fall för svensk BNP och det står nu klart att svensk ekonomi krymper 2020.

Påverkan på de kommunala verksamheterna är omfattande; extremt tryck och omställningskrav på vården, smittspridning i äldreomsorgen, övergång till distansundervisning i gymnasieskolan, ökat tryck på socialtjänsten och ekonomiskt bistånd, inställda sport- och kulturevenemang, minskad kollektivtrafik med mera. Personalen pressas av ökad arbetsbelastning, sjukskrivningar, hög osäkerhet och krav på omställning.

Det är dock svårt att ge en samlad bild av de ekonomiska konsekvenserna. Höjningen av de generella statsbidragen i år är historiskt stor och staten har utlovat kompensation för vissa merkostnader som följer av pandemin. Detta är välkomna och nödvändiga tillskott för att möta ett realt minskande skatteunderlag och ökade verksamhetskostnader. Kommuner och regioner upplever även stora intäktsminskningar. Kraftigt minskade kollektivtrafikintäkter riskerar leda till ett kraftigt underskott för regionerna i år. Regionerna ser också en ökande vårdskuld som uppstår när planerad vård skjuts upp.

Vi har dock ännu inte sett slutet på denna pandemi. Det kan möjligen bli något bättre än enligt vårt scenario, men det finns också risk för att det blir värre, eller betydligt värre.

På webbsidan Sektorn i siffror på skr.se finns aktuella uppgifter om bland annat kommunernas och regionernas samlade kostnader och intäkter. Sidan samlar de diagram och tabeller som presenteras i Ekonomirapportens Appendix.

Sektorn i siffror

Ekonomirapporten är en rapportserie från Sveriges Kommuner och Regioner, med två utgåvor per år. Den beskriver det ekonomiska läget och utvecklingen i kommuner och regioner. Kalkylerna i den här utgåvan sträcker sig till år 2023.