Förord

Ekonomirapporten belyser regionernas och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt. Den ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) två gånger per år. Kalkylerna i denna utgåva avslutades den 25 september. De sträcker sig fram till år 2023.

Vi befinner oss nu i början av en period där behoven av att bygga ut välfärdssektorn kommer att vara större än möjligheten att finansiera eller bemanna den, om inget förändras. Att denna period skulle komma har varit känt sedan länge men effekterna har på senare år till stor del motverkats av en gynnsam samhällsekonomisk utveckling. Men när nu konjunkturen är på väg att vika blir det ett dramatiskt omslag för kommuner och regioner. Den utbyggnad av välfärden vi sett på senare tid kommer inte att kunna fortsätta på samma sätt.

En allmän uppfattning tycks emellertid vara att utvecklingen gått i motsatt riktning, och att det skulle behövas en återställare. I själva verket är det nu som vi har den tuffa perioden framför oss. Denna bild bekräftas av svaren i en nyligen genomförd enkät till ekonomer i sektorn. Kommuner och regioner arbetar med effektiviseringar och besparingar inför 2020.

Denna rapport handlar till stor del om att beskriva den situation kommunsektorn nu befinner sig i och dess orsaker. I rapporten diskuteras även möjligheterna till effektiviseringar i sektorn.

På vår webbplats skl.se kan du hitta ett urval underlag från våra rapporter på sidan Sektorn i siffror. Presentationer med diagram över kostnader och intäkter finns att ladda ned.

Sektorn i siffror, SKL

Rapporten är utarbetad av tjänstemän inom förbundets sektion för ekonomisk analys. Rapporten har inte varit föremål för politiskt ställningstagande.

De som har deltagit i arbetet och som kan svara på frågor framgår av förteckningen på sidan "Redaktörer". Även andra medarbetare inom SKL har bidragit med fakta och värdefulla synpunkter. Därutöver får vi stor hjälp av engagerade ekonomer och andra medarbetare i kommuner och regioner via våra olika nätverk, dagliga kontakter och enkäter.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla er som deltagit i framtagandet av denna rapport!

Stockholm i oktober 2019
Niclas Johansson
Sektionschef, Avdelningen för ekonomi och styrning
Sveriges Kommuner och Landsting