Förord

Ekonomirapporten belyser kommunernas och regionernas ekonomiska situation och förutsättningar, i normalfallet på några års sikt. Den ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, två gånger per år. Kalkylerna i denna utgåva avslutades den 1 oktober.

När arbetet med denna Ekonomirapport nu avslutas har de flesta av de restriktioner som följde av pandemin dragits tillbaka. En växande vaccinationstäckning har minskat trycket på sjukvården, även om pandemin fortfarande inte är helt över.

I rapporten gör vi bedömningen att ekonomin nu återhämtar sig i snabb takt, både globalt och i Sverige. Men arbetsmarknaden släpar efter och arbetslösheten för utsatta grupper förblir hög.

Kommunsektorn redovisade ett rekordresultat pandemiåret 2020. Även i år och nästa år är sektorns ekonomiska förutsättningar relativt goda. När det gäller att beskriva utvecklingen och utsikterna framöver har våra enkäter till ekonomer i sektorn varit till stor hjälp. På vår webbplats skr.se finns uppgifter om intäkter och kostnader för kommuner och regioner på sidan Sektorn i siffror. Den senaste rapportens alla tabeller och diagram når man via sidan Ekonomirapporten.

Sektorn i siffror

Ekonomirapporten

Rapporten är utarbetad av tjänstemän inom SKR:s sektion för ekonomisk analys. Rapporten har inte varit föremål för politiskt ställningstagande.

De som har deltagit i arbetet och som kan svara på frågor framgår av förteckningen på sidan "Redaktörer". Även andra medarbetare inom skr har bidragit med fakta och värdefulla synpunkter. Därutöver har vi fått stor hjälp av engagerade ekonomer och andra medarbetare ute i kommuner och regioner via våra olika nätverk och dagliga kontakter.

Redaktörer

Jag vill rikta ett varmt tack till alla er som deltagit framtagandet av denna
rapport.

Stockholm i oktober 2021

Niclas Johansson
Sektionschef,
Avdelningen för ekonomi och styrning