Bilaga: personalgruppernas utveckling under 2009-2019

Antalet anställda i kommuner och regioner har ökat med drygt 100 000 anställda sedan 2009, men alla personalgrupper har inte ökat i samma utsträckning. I denna bilaga visas utvecklingen av antal och andel anställda inom respektive personalgrupp under perioden 2009–2019. I vissa fall anges förklaringar till förändringar men det görs ingen heltäckande analys av bakomliggande orsaker och tänkbara förklaringar till de förändringar som skett.

Underlaget är framtaget och sammanställt av Sophia Olofsson, Johanna Öqvist, Somia Frej och Bodil Umegård på Avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Kort om statistiken

Statistiken som presenteras här kommer från SKR:s personalstatistik som samlas in i november varje år. SKR:s personalstatistik klassificeras enligt Arbetsidentifikation kommuner och regioner (AID) utifrån arbetsområde. AID består av drygt 200 arbetsområden, så kallade etiketter. Etiketterna är i sin tur indelade i 30 personalgrupper vardera för kommuner respektive regioner.

I denna bilaga redovisas antalet och andelen månadsavlönade anställda för respektive personalgrupp i kommuner och regioner. I några fall kommenteras även antalet timavlönade anställda samt hur många de motsvarar i antal faktiska årsarbetare.[1] Statistiken redovisar endast anställda på Huvudöverenskommelse (HÖK). Personalgrupperna har delats in i ett antal personalområden för såväl kommuner och regioner.

[1] Årsarbetare: Antal anställda omräknat till heltidstjänster baserat på faktisk sysselsättningsgrad.

Under perioden 2009–2019 har ett par förändringar skett som påverkat redovisningen av statistiken: dels redovisas Gotlands hälso- och sjukvård inkl. tandvård med regionerna från och med 2017, tidigare ingick de i redovisningen av kommunanställda, dels reviderades AID 2018 vilket påverkade både etikett- och personalgrupper. Statistiken som presenteras här har därför justerats för att minska effekterna av detta: dels genom att Gotlands hälso- och sjukvård inkl. tandvård redovisas med regioner för samtliga år, dels genom att personalgrupperna återskapats bakåt för att motsvara ungefär den indelning som gäller efter reviderad AID. Uppgifterna kan därför skilja sig åt från tidigare publicerade uppgifter.

Antal anställda i kommun och regioner påverkas av hur stor del av verksamheterna bedrivs i privat regi. Andelen har ökat över tid och personalgrupper i kommuner och regioner påverkas i olika utsträckning.[2] Denna sammanställning redovisar anställda i kommuner och regioner samt kommunalförbund och regionägda bolag.

[2] Läs mer: Köp av verksamhet.

Kommun

Sett över tid finns en långsiktig ökning av antalet anställda månadsavlönade i kommuner. Under perioden 2009–2019 har antalet månadsavlönade ökat från cirka 694 000 anställda 2009 till omkring 772 000 anställda 2019. Det motsvarar en ökning med omkring 11,3 % (drygt 78 000 anställda).

Diagram 1. Antal anställda i kommuner 2009-2019

Diagram visar Antal anställda i kommuner 2009-2019

Den största ökningen skedde 2013–2017. Sedan 2018 har antalet anställda i stället minskat marginellt. Likaså minskade antalet anställda i början av perioden, vilket sammanfaller med åren efter finanskrisen 2008.

Ledning, utveckling och stöd

Diagram 2. Utveckling inom personalområdet ledning, utveckling och stöd, kommuner 2009-2019

Antal anställda per personalgrupp inom personalområdet respektive andel av samtliga anställda i kommuner.

Diagram 2 Antal anställda per personalgrupp inom personalområdet ledning, utveckling och stöd samt andel av samtliga anställda i kommuner 2009-2019

Diagrammet visar hur antal och andel anställda i personalgrupperna: ledningsarbete, handläggare och administratörer utvecklats under perioden 2009 till 2019. Källa: SKR:s personalstatistik

En personalgrupp som ökat betydligt under senaste tio åren är handläggare – både sett till antal och andel anställda månadsavlönade. Sedan 2009 har antalet handläggare ökat med nästan 65 % – från omkring 22 000 personer till 36 000 personer. Gruppen handläggare är dock inte en homogen grupp utan består av controllers, planerare, verksamhetsutvecklare, strateger m.fl.[3]

[3] Vid revideringen av AID 2018 infördes ett flertal nya handläggaretiketter. Ökningen av personalgruppen handläggare de senaste två åren förklaras till del av byten från övriga etiketter till handläggaretiketter. Läs mer om revideringen på www.skr.se.

Personalgruppen ledningsarbete är en annan grupp som ökat kraftigt under perioden 2009–2019. 2009 fanns nära 30 000 anställda månadsavlönade och 2019 var antalet omkring
38 500, vilket är en ökning med omkring 28 %. Gruppen har också ökat sett till andel anställda i kommunerna under samma period.

Antalet administratörer är i princip oförändrad sett över en tioårsperiod. Gruppen minskade däremot i antal 2009–2013 för att sedan öka 2014–2017. I andel av samtliga anställda i kommunerna har personalgruppen dock minskat en aning 2009–2019.[4]

[4] I 2018 års revidering gjordes bland annat ett förtydligande av skillnaden mellan etiketter för handläggare och administratörer, nämligen: ”Administratörers arbete utförs vanligen utifrån flera kända handlingsalternativ. Handläggare utför arbetet självständigt utifrån ett eller flera verksamhetsmål och har ett stort handlingsutrymme i hur målet uppnås.” Syftet är att underlätta kodning där det finns gränsdragningsproblematik.

Vård och omsorg

Diagram 3. Utveckling inom personalområdet vård och omsorg, kommuner 2009-2019.

Antal anställda per personalgrupp inom personalområdet respektive andel av samtliga anställda i kommuner.

Diagram 3 Antal anställda per personalgrupp inom personalområdet vård och omsorg samt andel av samtliga anställda i kommuner 2009-2019

Diagrammet visar hur antal och andel anställda i personalgrupperna: undersköterska, skötare, vårdbiträden, personliga assistenter, stödassistenter och stödpedagoger m fl., sjuksköterskor samt övrig vård och omsorg utvecklats under perioden 2009 till 2019. Källa: SKR:s personalstatistik

Undersköterskor, skötare, som 2019 är den största personalgruppen i kommuner med
107 000 anställda månadsavlönade, har ökat under en tioårsperiod. Sedan 2009 har antalet anställda ökat med nästan 12 200 månadsavlönade (+13 %) där den största ökningen skedde 2010–2016. Sedan 2016 har antalet minskat något och särskilt skedde en minskning 2018–2019.[5] Sett till andel anställda i kommunerna ökade gruppen kraftigt fram till 2015 för att sedan minska. 2019 utgör gruppen omkring 14 % av totala antalet anställda i kommunerna. Utöver månadsavlönade finns ytterligare omkring 12 400 timavlönade undersköterskor, skötare (utgör cirka 10 % av det totala antalet anställda i personalgruppen). Av cirka 90 000 årsarbetare utgör de timavlönade cirka 5 900 personer (7 %).

[5] 2018 reviderades flera etiketter inom socialpsykiatri, äldreomsorg och funktionsnedsättning, vilket kan förklara en mindre del av minskningen 2018-2019. Läs mer: https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/personalstatistik/personalenisiffror/tabellerkommunalpersonal2019.27836.html

En personalgrupp som minskat över tid både sett till antal och andel anställda månadsavlönade är vårdbiträden. Den största minskningen skedde 2009–2014 från drygt
42 200 till 29 900 månadsavlönade – en minskning med drygt 12 300 månadsavlönade (–29 %). 2015–2019 har antalet anställda varit relativt oförändrat, antalet månadsavlönade 2019 var 30 600. I personalgruppen finns ett stort antal timavlönade anställda – 2019 fanns drygt
30 000, vilket alltså är nästan lika många som antalet månadsavlönade. Andelen timavlönade har ökat sedan 2009 då timavlönade utgjorde 35 % av det totala antalet anställda i personalgruppen. I årsarbetare utgorde de timavlönade 2019 omkring 36 % av gruppen som helhet, vilket motsvarar omkring 13 000 av totalt 36 300 årsarbetare.

Partsgemensamma arbeten

Kommunal och SKR har tillsammans tagit fram en rapport som beskriver utvecklingen av tidsbegränsade anställningar. I rapporten redogörs för en del möjliga förklaringar till att andelen timavlönade bland vårdbiträden är hög jämfört med andra personalgrupper. Bland annat att det under perioden funnits en önskan bland arbetsgivarna att rekrytera fler undersköterskor, vilka också ökat 2010–2017. Under samma period har antalet tillsvidareanställda vårdbiträden minskat. En möjlig förklaring till denna utveckling är den undersköterskesatsning i HÖK 16 som ledde till en översyn av yrkeskategorierna inom dessa två grupper hos många arbetsgivare.[6] Dessutom har SKR och Kommunal sedan 2017 arbetat för att tydliggöra vilka utbildningskrav som gäller för undersköterska respektive vårdbiträde, vilket också kan ha påverkat kodningen av dessa två grupper.

[6] Partsgemensam rapport Tidsbegränsade anställningar på Kommunals avtalsområde, Kommunal och SKR.

Stödassistenter och stödpedagoger m.fl. arbetar inom funktionsnedsättningsområdet.[7] 2009–2019 ökade antalet med cirka 9 800 anställda månadsavlönade (+22 %). Den största ökningen skedde 2013–2019. 2019 fanns därutöver ytterligare omkring 12 300 timavlönade (motsvarar cirka 19 % av det totala antalet anställda i personalgruppen). I arbetad tid utgjorde de timavlönade cirka 11 % 2019 (5 300 årsarbetare av totalt 49 500 årsarbetare).

[7] Personalgruppen Stödassistenter och stödpedagoger m.fl. är en ny grupp sedan 2018. Före revideringen av AID benämndes exempelvis stödassistenter som vårdare och ingick i personalgruppen vårdbiträde, vårdare. Personalgrupperna har därför justerats för åren 2009-2017.

Personalgruppen sjuksköterskor är en relativt liten grupp i kommunerna men som ökat något för varje år under perioden. 2009–2019 ökade antalet anställda månadsavlönade från omkring 14 400 till 16 000 månadsavlönade (+12 %). Sett till andel anställda i kommunerna är personalgruppen dock oförändrad under samma period. Utöver månadsavlönade fanns 2019 omkring 2 000 timavlönade sjuksköterskor. De motsvarar omkring 11 % av det totala antalet anställda i personalgruppen och 5 % av antalet årsarbetare.

Personalgruppen personliga assistenter[8] har minskat över tid vad gäller både antal och andel anställda månadsavlönade. Sedan 2009 har gruppen minskat från knappt 21 700 anställda till 12 600 anställda 2019 (-42 %). Ytterligare 4 800 personer var 2019 timavlönade anställda (motsvarar 28 % av totala antalet personliga assistenter). I årsarbetare (arbetad tid) utgör timavlönade drygt 15 % (1 700 årsarbetare av totalt 11 700 årsarbetare 2019). En förklaring till minskningen av personliga assistenter är sannolikt den snabba ökningen av anställningar hos privata utförare som skett inom området stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättning under det senaste decenniet (Köp av verksamhet 2019, SKR).

[8] Avser de som går på Huvudöverenskommelse (HÖK). 2019 fanns ytterligare drygt 5 600 timavlönade inom personalgruppen på avtalet PAN (Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare). Avtalet omfattar personliga assistenter och anhörigvårdare som anställs på anmodan av brukaren.

Personalgruppen Övrig vård och omsorg, som huvudsakligen består av psykologer och skolläkare, är en liten grupp i kommunerna. 2019 fanns omkring 1 500 anställda och utvecklingen har varit i princip oförändrad under det senaste decenniet.

Individ- och familjeomsorg samt rehabilitering

Diagram 4. Utveckling inom personalområdena individ- och familjeomsorg samt rehabilitering, kommuner 2009-2019

Antal anställda per personalgrupp inom personalområdet respektive andel av samtliga anställda i kommuner.

Diagram 4. Antal anställda per personalgrupp inom personalområdena individ- och familjeomsorg samt rehabilitering samt andel av samtliga anställda i kommuner 2009-2019

Diagrammet visar hur antal och andel anställda i personalgrupperna: socialsekreterare, rehabilitering och förebyggande, övrigt socialt och kurativt arbete samt behandlingsassistenter/socialpedagoger utvecklats under perioden 2009 till 2019. Källa: SKR:s personalstatistik

Socialsekreterare är en personalgrupp som ökat kraftigt över tid – både i antal och andel anställda månadsavlönade. 2009–2019 ökade antalet från omkring 16 600 till 25 700 månadsavlönade, vilket är en ökning på omkring 55 %. Likaså har personalgruppen ökat i andel av samtliga anställda i kommunerna under perioden.

Personalgruppen behandlingsassistent/socialpedagog ökade kraftigt under perioden 2014-2017, vilket sammanfaller med insatserna för att hantera det höga flyktingmottagandet under 2015 och 2016. Efter 2017 minskade gruppen i antal till ungefär samma nivå som år 2014. 2019 fanns 6 600 månadsavlönade anställda, vilket är betydligt lägre än den högsta nivån, 11 800 anställda, under 2016 och 2017.

Även andelen anställda månadsavlönade i personalgruppen övrigt socialt och kurativt arbete har ökat 2009–2019. Från cirka 7 500 anställda 2009 till 11 500 anställda 2019 (+53 %). I personalgruppen ingår bland annat kurator och arbetsmarknadskonsulent. Denna grupp ökade också mer än tidigare under 2015- 2016.

Antal anställda månadsavlönade i personalgruppen rehabilitering och förebyggande har förändrats en aning under senaste decenniet men var 2019 på samma nivå som 2009 –
7 700 anställda. Gruppen utgörs främst av arbetsterapeuter (44 %) och fysioterapeuter (28 %). 2019 fanns drygt 3 400 anställda arbetsterapeuter, vilka ökat med 14 % sedan 2009. Den största ökningen skedde mellan 2011 och 2015 och sedan dess har antalet varit stabilt. Antalet Fysioterapeuter var 2019 2 200 månadsavlönade och gruppen ökade med 25 % under perioden 2009–2019.

Skola

Diagram 5. Utveckling inom personalområdet skola, kommuner 2009-2019

Antal anställda per personalgrupp inom personalområdet respektive andel av samtliga anställda i kommuner.

Diagram 5. Antal anställda per personalgrupp inom personalområdet skola samt andel av samtliga anställda i kommuner 2009-2019

Diagrammet visar hur antal och andel anställda i personalgrupperna: grundskollärare, elevassistenter, övrigt lärararbete, lärare i fritidshem, gymnasielärare samt övrigt skol- och förskolearbete under perioden 2009 till 2019. Källa. SKR:s personalstatistik

Grundskollärare utgör strax över 9,5% av de anställda månadsavlönade i kommunerna och är därmed den näst största personalgruppen. Sedan 2012 har gruppen ökat, för att 2017 vara som allra flest, 76 000 månadsavlönade. Sedan dess har gruppen minskat något, 2019 var antalet grundskollärare 74 600. Medan antalet lärare har varierat över tid, har andelen lärare av samtliga anställda i kommunerna varit ganska stabil, mellan 9,5 och 9,9 %. I årsarbeten har antalet grundskollärare ökat med drygt 11 000 under perioden 2009 till 2019.

Antalet lärare i fritidshem var 2019 på ungefär samma nivå som 2009, omkring 13 600 anställda månadsavlönade. Under perioden 2009–2016 så ökade lärare i fritidshem, flest var det år 2016. 2019 fanns utöver dessa 1 200 timavlönade.

Antalet anställda månadsavlönade gymnasielärare är 2019 omkring 25 800 och har följt motsvarande mönster som grundskollärarna under perioden 2009–2019. Antalet gymnasielärare minskade något fram till 2014 – från 28 900 personer 2009 till 24 500 personer 2014. Under åren 2016–2017 ökade antalet gymnasielärare, vilket kan vara en effekt av flyktingmottagandet 2015–2016. De senaste åren har antalet minskat något. Andelen gymnasielärare i kommunerna har minskat årligen, från omkring 4,2 % 2009 till omkring 3,3 % 2019.

Övrigt lärararbete består av lärare i praktiska/estetiska ämnen, speciallärare, specialpedagoger, lärare i svenska för invandrare i kommunal vuxenutbildning och lärare i modersmål. Gruppen minskade i antal mellan 2009 och 2014 från knappt 31 000 till omkring 28 000, för att därefter öka igen. 2019 bestod gruppen av omkring 33 400 anställda månadsavlönade.

Övrigt skol- och förskolearbete är en personalgrupp som bland annat består av lärarassistenter, studie- och yrkesvägledare, instruktör/handledare såsom studiehandledare samt modersmålstränare i förskola. Gruppen har ökat stort mellan 2009 och 2019, från något färre än 6 200 till 11 500. Antal lärarassistenter har ökat mellan 2009 och 2019, från 700 anställda till 3 400 anställda.

Förskola

Diagram 6. Utveckling inom personalområdet förskola, kommuner 2009-2019

Antal anställda per personalgrupp inom personalområdet respektive andel av samtliga anställda i kommuner.

Diagram 6. Antal anställda per personalgrupp inom personalområdet förskola samt andel av samtliga anställda i kommuner 2009-2019

Diagrammet visar hur antal och andel anställda i personalgrupperna: barnskötare, förskollärare samt dagbarnvårdare utvecklats under perioden 2009 till 2019. Källa: SKR:s personalstatistik

Personalgrupperna förskollärare och barnskötare är ungefär lika stora – de största grupperna efter undersköterskor, skötare och grundskollärare i kommunerna. 2019 var antalet anställda månadsavlönade förskollärare 56 000 och 56 300 barnskötare, vilket motsvarar 7,3 % av samtliga anställda för respektive personalgrupp. Under den största delen av perioden 2009–2019 har förskollärarna varit fler än barnskötarna, emellanåt betydligt fler. Sedan 2014 har det skett en förändring, med minskat antal förskollärare och ökat antal barnskötare. 2019 är det första året under mätperioden, som antalet barnskötare är fler än förskollärarna.

Antalet timavlönade i gruppen förskollärare var 4 900 år 2019, motsvarande 1 900 årsarbeten av totalt 48 800. Samma år fanns det knappt 17 000 timavlönade barnskötare, vilket motsvarar 23 procent av samtliga anställda. Mätt i antalet årsarbetare utgjorde de månads- och timavlönade barnskötarna 54 200 årsarbetare 2019. Detta är en ökning från 2009 då antalet årsarbetare för gruppen var knappt 40 000.

Pedagogisk omsorg bedrivs av en eller flera personer, så kallade dagbarnvårdare. Pedagogisk omsorg är en verksamhet som kraftigt minskat från 2009 till idag, från att vara drygt 4 000 dagbarnvårdare till att idag vara under 1 000 personer.

Kultur och fritid

Diagram 7. Utveckling inom personalområdet kultur och fritid, kommuner 2009-2019

Antal anställda per personalgrupp inom personalområdet respektive andel av samtliga anställda i kommuner.

Diagram 7. Antal anställda per personalgrupp inom personalområdet kultur och fritid samt andel av samtliga anställda i kommuner 2009-2019

Diagrammet visar hur antal och andel anställda i personalgrupperna: övrig kultur, turism och friluftsliv, fritidsledare samt bibliotekarier, biblioteksassistenter utvecklats under perioden 2009 till 2019. Källa: SKR:s personalstatistik

Fritidsledare är en grupp som ökat mycket under perioden – från 4 800 anställda månadsavlönade 2009 till 7 000 personer 2019, vilket är en ökning med 47 %. Gruppen ökade främst mellan 2013–2019, där den största ökningen ägde rum mellan 2018 och 2019. Utöver månadsavlönade fanns 2019 omkring 1 800 timavlönade, vilket motsvarar omkring 21 % av totala antalet anställda i gruppen och 9% av det totala antalet årsarbetare.

Bibliotekarier, biblioteksassistenter har minskat under perioden. 2009 var antalet anställda månadsavlönade 6 000 och 2019 hade antalet minskat till omkring 5 800 månadsavlönade (–5 %).

Personalgruppen övrig kultur, turism och friluftsliv har ökat från drygt 8 200 anställda månadsavlönade 2009 till omkring 9 300 anställda 2019 (+12 %). Personalgruppen utgjorde drygt 1,2 % av det totala antalet anställda i kommunerna. Lärare, kulturskola står för drygt halva personalgruppen, därefter följer av bland annat friskvårdsarbetare, badpersonal och badmästare. I personalgruppen fanns 2019 drygt 2 300 timavlönade, motsvarande 630 årsarbetare.

Teknik

Diagram 8. Utveckling inom personalområdet teknik, kommuner 2009-2019

Antal anställda per personalgrupp inom personalområdet respektive andel av samtliga anställda i kommuner.

Diagram 8 Antal anställda per personalgrupp inom personalområdet teknik samt andel av samtliga anställda i kommuner 2009-2019

Diagrammet visar hur antal och andel anställda i personalgrupperna: ingenjör, tekniker samt tekniska handläggare utvecklats under perioden 2009 till 2019. Källa: SKR:s personalstatistik

Personalområdet teknik omfattar personalgrupperna tekniska handläggare, ingenjörer och tekniker. De tekniska handläggarna, som bland annat utgörs av miljö- och hälsoskyddsinspektörer, fysiska samhällsplanerare och bygglovshandläggare, har ökat från 4 400 till 6 900 anställda månadsavlönade under perioden 2009- 2019 (+55 %). Bygglovshandläggare är en relativt liten grupp som 2019 var omkring 1 000 månadsavlönade. Antalet anställda har dock ökat med drygt 200 % sedan 2009. Även fysiska samhällsplanerare har ökat med mycket under perioden (+56 %).

Personalgruppen ingenjörer har också ökat, från 5 500 månadsavlönade 2009 till 7 700 månadsavlönade 2019 (+40 %).

Personalgruppen tekniker består till stor del av drifttekniker, samt IT-tekniker. Gruppen har minskat något över tid både i antal och i andel anställda. 2009 fanns omkring 7 700 anställda månadsavlönade och 2019 hade gruppen minskat något till 7 300 månadsavlönade (–4 %).

Personer som arbetar med IT finns både inom gruppen ingenjörer (systemutvecklare) och inom gruppen tekniker (IT-tekniker) men även inom personalgruppen handläggare (IT-samordnare och IT-strateger). Vid revideringen 2018 förtydligades gränsdragningen mellan dessa tre grupper.

Räddningstjänst samt service

Diagram 9. Utveckling inom personalområdena räddningstjänst samt service, kommuner 2009-2019

Antal anställda per personalgrupp inom personalområdet respektive andel av samtliga anställda i kommuner.

Diagram 9. Antal anställda per personalgrupp inom personalområdena räddningstjänst samt service samt andel av samtliga anställda i kommuner 2009-2019

Diagrammet visar hur antal och andel anställda i personalgrupperna: köks- och måltidsarbete, städ, tvätt, renhållningsarbete, vaktmästeri, trädgård, anläggning m.m. samt räddningstjänst utvecklats under perioden 2009 till 2019. Källa: SKR:s personalstatistik

2019 fanns 5 500 månadsavlönade anställda i personalgruppen räddningstjänst[9] Antal och andel anställda har varit ungefär oförändrade sedan 2009. Därutöver finns det även omkring 10 000 deltidsanställda beredskapsbrandmän.[10]

[9] Omfattar de som går på Huvudöverenskommelse (HÖK).

[10] Dessa omfattas av avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

Inom området service finns tre personalgrupper: köks- och måltidsarbete; vaktmästeri, trädgård, anläggning m.m. samt städ, tvätt, renhållningsarbete. Detta är områden som i större utsträckning har lagts ut på privata utförare.

Antalet anställda månadsavlönade i personalgruppen köks- och måltidsarbete i kommuner är mer eller mindre oförändrad 2019 jämfört med 2009. Gruppen består främst av kockar samt måltidspersonal. 2019 fanns omkring 25 800 månadsavlönade och ytterligare omkring 4 100 timavlönade. Uttryckt i årsarbetare utgör de timavlönade cirka 1 800 av 23 600. Som andel anställda i kommunerna har gruppen minskat över tid, från 3,6 % 2009 till 3,3 % 2019.

Personalgruppen vaktmästeri, trädgård, anläggning m.m. har minskat i antal och andel anställda månadsavlönade sedan 2009 – från omkring 18 300 personer 2009 till 16 600 personer 2019 (–9 %). Därutöver fanns 2019 1 200 timavlönade, cirka 500 årsarbetare.

Även gruppen städ, tvätt, renhållningsarbete har minskat – från 14 600 anställda månadsavlönade till 13 200 under samma period (-10 %). 2019 fanns ytterligare drygt 2 000 personer timavlönade (13 %) motsvarande omkring 1 100 årsarbetare.

Region

Precis som i kommunerna har antalet anställda månadsavlönade ökat mellan 2009 och 2019 även i regionerna. 2009 fanns omkring 249 000 anställda och 2019 hade antalet ökat till 275 000 anställda. Det motsvarar en ökning med cirka 10,4 % (+26 000 anställda).

Diagram 10. Antal anställda i regioner 2009-2019

Diagram 10. Antal anställda i regioner 2009-2019

Ökningen av antal anställda i skedde framförallt under åren efter 2012. Precis som i kommunerna minskade antalet anställda något åren efter finanskrisen 2008.

Ledning, utveckling och stöd

Diagram 11.Utveckling inom personalområdet ledning, utveckling och stöd, regioner 2009-2019

Antal anställda per personalgrupp inom personalområdet respektive andel av samtliga anställda i regioner.

Diagram 11. Antal anställda per personalgrupp inom personalområdet ledning, utveckling och stöd samt andel av samtliga anställda i regioner 2009-2019

Diagrammet visar hur antal och andel anställda i personalgrupperna: handläggare, ledningsarbete, administratörer samt administratörer, vård utvecklats under perioden 2009 till 2019. Källa: SKR:s personalstatistik

Personalgruppen handläggare har ökat betydligt både sett till antal och andel månadsavlönade under perioden. Precis som i kommunerna är gruppen handläggare bred och består av både ekonomicontrollers, strateger och verksamhetsutvecklare inom olika områden. Sedan 2009 har antalet anställda månadsavlönade ökat från drygt 9 700 månadsavlönade till 16 700 månadsavlönade 2019, vilket motsvarar en ökning på omkring 71 %. Personalgruppen har också ökat i relation till det totala antalet anställda i regionerna. Ökningen av antal och andel månadsavlönade skedde framförallt från 2012 och framåt.[11]

[11] Vid revideringen av AID 2018 infördes ett flertal nya handläggaretiketter. Ökningen av personalgruppen handläggare de senaste två åren förklaras till del av byten från övriga etiketter till handläggaretiketter. Läs mer om revideringen på www.skr.se.

En annan grupp som ökat i såväl antal som andel anställda månadsavlönade över tid är ledningsarbete. Från drygt 9 200 personer 2009 till omkring 12 400 personer 2019 (+34 %). Ökningen av såväl antal som andel anställda i regionerna började 2011 och har sedan dess rört sig uppåt årligen.

Antalet administratörer har inte ökat i samma utsträckning under tioårsperioden. 2019 fanns omkring 9 100 anställda jämfört med 7 800 år 2009 (+16 %).

[12] I 2018 års revidering gjordes bland annat ett förtydligande av skillnaden mellan etiketter för handläggare och administratörer, nämligen: ”Administratörers arbete utförs vanligen utifrån flera kända handlingsalternativ. Handläggare utför arbetet självständigt utifrån ett eller flera verksamhetsmål och har ett stort handlingsutrymme i hur målet uppnås.” Syftet är att underlätta kodning där det finns gränsdragningsproblematik.

Inom regionerna finns även gruppen Administratörer, vård; exempelvis medicinska sekreterare och vårdadministratörer. Gruppen har minskat över tid sett både till antal och andel anställda i regionerna. 2019 var antalet omkring 14 800 personer, vilket är en minskning med omkring 4 % sedan 2009 då antalet var omkring 15 400 personer.

Stora yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård

Diagram 12. Utveckling inom personalområdet stora yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård, regioner 2009-2019

Antal anställda per personalgrupp inom personalområdet respektive andel av samtliga anställda i regioner.

Diagram 12.Antal anställda per personalgrupp inom personalområdet stora yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård samt andel av samtliga anställda i regioner 2009-2019

Diagrammet visar hur antal och andel anställda i personalgrupperna: sjuksköterskor, läkare specialistkompetent, läkare icke specialistkompetent, barnmorskor samt undersköterskor, skötare m.fl. utvecklats under perioden 2009 till 2019. Källa: SKR:s personalstatistik

Sjuksköterskor är den största personalgruppen i regionerna. 2019 fanns omkring 68 400 anställda månadsavlönade. Antalet sjuksköterskor har endast ökat marginellt mellan 2009 och 2019 (+2 %). Däremot har andelen sjuksköterskor minskat i relation till det totala antalet anställda i regionerna över tid – inte minst sedan 2013. 2019 utgjorde sjuksköterskorna cirka 25 % av det totala antalet anställda i regionerna, jämfört med omkring 27 % i början av perioden. Utöver månadsavlönade var ytterligare omkring 4 800 timavlönade 2019 (motsvarar knappt 7 % av det totala antalet anställda i gruppen). I årsarbetare utgjorde de timavlönade drygt 1 600 heltidstjänster (3 % av det totala antalet årsarbetare).

Undersköterskor, skötare m.fl. är den näst största personalgruppen i regionerna och 2019 fanns omkring 49 000 anställda månadsavlönade. Antalet minskade mellan 2009 och 2013 men har ökat sedan 2014. Jämfört med 2009 har antalet anställda i gruppen ökat med
3 200. Utöver månadsavlönade fanns det 2019 omkring 9 700 timavlönade i personalgruppen. Det motsvarar 3 400 årsarbetare.

2019 fanns omkring 19 100 anställda månadsavlönade i gruppen läkare, specialistkompetenta. Gruppen har ökat något i antal över tid – men som andel av samtliga anställda i regionerna är nivån i princip oförändrad. Däremot har gruppen läkare, icke specialistkompetenta ökat sedan 2009 – både i antal och andel. Gruppen består i huvudsak av läkare som gör sin allmäntjänstgöring (AT) och specialisttjänstgöring (ST). Gruppen har ökat från cirka 10 000 personer 2009 till 14 400 personer 2019, vilket är en ökning på 43 %.

I personalgruppen barnmorskor fanns 2019 omkring 5 400 anställda månadsavlönade. 2009–2019 har gruppen ökat med omkring 5 % och som andel av samtliga anställda utgör de omkring 2 %. Utöver de månadsavlönade finns ytterligare knappt 600 timavlönade barnmorskor, vilket är en ökning från knappt 200 timavlönade år 2009. I årsarbetare utgjorde de timavlönade 2019 omkring 200 av 4 500 årsarbetare.

Andra grupper inom hälso- och sjukvård

Diagram 13. Utveckling inom personalområdet hälso- och sjukvård, regioner 2009-2019

Antal anställda per personalgrupp inom personalområdet respektive andel av samtliga anställda i regioner.

Diagram 13. Antal anställda per personalgrupp inom personalområdet hälso- och sjukvård samt andel av samtliga anställda i regioner 2009-2019

Diagrammet visar hur antal och andel anställda i personalgrupperna: biomedicinska analytiker, psykologer, övr. specialiteter inom hälso- och sjukvård samt psykoterapeuter utvecklats under perioden 2009 till 2019. Källa: SKR:s personalstatistik

Psykologer är en personalgrupp som ökat mycket över tid – både i antal och andel anställda i regionerna. 2009 fanns 3 800 anställda månadsavlönade och 2019 var antalet 4 800 personer, vilket är en ökning med omkring 26 %.

En annan grupp som ökat kraftigt både i antal och andel månadsavlönade anställda är övriga specialiteter inom hälso- och sjukvård. Där finns bland annat farmaceuter, laboratoriearbete och sjukhusfysiker. 2009 fanns drygt 1 700 anställda och 2019 hade gruppen ökat till omkring 3 100, vilket är en ökning på 83 %. Gruppen utgjorde 0,7 % av samtliga anställda 2009 och andelen har ökat till 1,1 % 2019.

Antal anställda månadsavlönade i personalgruppen biomedicinska analytiker var 2019 omkring 6 200. Jämfört med 2009 har antalet anställda minskat med cirka 4 %. Minskningen skedde framförallt efter 2016. Gruppen har minskat i relation till samtliga anställda i regionerna – från drygt 2,6 % 2009 till 2,2 % 2019.

Psykoterapeuter är en mindre personalgrupp i regionerna. 2019 fanns knappt 400 anställda månadsavlönade. Antalet har ökat något senaste åren.

Rehabilitering

Diagram 14. Utveckling inom personalområdet rehabilitering, regioner 2009-2019

Antal anställda per personalgrupp inom personalområdet respektive andel av samtliga anställda i regioner.

Diagram 14. Antal anställda per personalgrupp inom personalområdet rehabilitering samt andel av samtliga anställda i regioner 2009-2019

Diagrammet visar hur antal och andel anställda i personalgrupperna: fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, dietister samt övrigt rehabiliteringsarbete utvecklats under perioden 2009 till 2019. Källa: SKR:s personalstatistik

Antalet månadsavlönade fysioterapeuter är på ungefär samma nivå 2019 som 2009. Antalet månadsavlönade sjönk något mellan 2009 och 2013 för att sedan öka under perioden 2014–2019 till drygt 6 000 personer.

Antal anställda månadsavlönade Arbetsterapeuter var 3 700 år 2019. Det är en marginell minskning sedan 2009. Arbetsterapeuter har även minskat något i relation till samtliga anställda i regionerna, från 1,5 % till 1,4 %.

Antalet månadsavlönade i personalgruppen övrigt rehabiliteringsarbete har varit mer eller mindre oförändrad 2009–2019. I gruppen finns bland annat audionomer och tolkar. 2019 fanns drygt 2 000 anställda i gruppen.

Logopeder och dietister är två mindre personalgrupper i regionerna, men som ökat årligen under perioden 2009–2019. 2019 fanns drygt 1 400 logopeder och 1 000 dietister, vilket är en ökning med 400 (+44 %) bland logopeder och 300 (+44 %) bland dietister sedan 2009.

Tandvård

Diagram 15. Utveckling inom personalområdet tandvård, regioner 2009-2019

Antal anställda per personalgrupp inom personalområdet respektive andel av samtliga anställda i regioner.

Diagram 15. Antal anställda per personalgrupp inom personalområdet tandvård samt andel av samtliga anställda i regioner 2009-2019

Diagrammet visar hur antal och andel anställda i personalgrupperna: tandsköterskor, tandläkare, tandhygienister samt övrig tandvård utvecklats under perioden 2009 till 2019. Källa: SKR:s personalstatistik

Inom området tandvård är tandsköterskor den största personalgruppen. 2019 fanns omkring 6 700 anställda månadsavlönade. Sedan 2009 har antalet anställda i princip varit oförändrat, däremot har gruppen minskat sett till andel anställda i regionerna totalt: från 2,7 % 2009 till 2,4 % 2019.

Även i gruppen tandläkare har antalet anställda månadsavlönade varit relativt oförändrad sedan 2009. 2019 fanns drygt 4 000 tandläkare, vilket motsvarar 1,4 % av samtliga anställda 2019.

2019 fanns drygt 2 300 anställda månadsavlönade tandhygienister. 2009–2019 har antalet anställda ökat med cirka 200. Gruppen övrig tandvård är en liten personalgrupp sett till antal anställda. I gruppen finns exempelvis tandtekniker. 2019 fanns det omkring 300 månadsavlönade i personalgruppen.

Teknik

Diagram 16. Utveckling inom personalområdet teknik, regioner 2009-2019

Antal anställda per personalgrupp inom personalområdet respektive andel av samtliga anställda i regioner.

Diagram 16. Antal anställda per personalgrupp inom personalområdet teknik samt andel av samtliga anställda i regioner 2009-2019

Diagrammet visar hur antal och andel anställda i personalgrupperna: tekniker och ingenjörer utvecklats under perioden 2009 till 2019. Källa: SKR:s personalstatistik

Precis som i kommunerna har antalet tekniker i regionerna ökat både i antal och andel anställda sett över tid. 2009 fanns omkring 2 700 månadsavlönade och 2019 hade antalet ökat till drygt 3 800 anställda, vilket är en ökning på cirka 39 %. Gruppen ökade särskilt under perioden 2012–2019.

Även antalet ingenjörer har ökat under perioden. 2019 fanns omkring 2 800 månadsavlönade, vilket är en ökning med cirka 600 anställda (+26 %) sedan 2009. Precis som bland teknikerna skedde den största ökningen från 2012 och framåt. Både tekniker och ingenjörer är små grupper i regionerna sett till andel anställda.

Personer som arbetar med IT finns både inom gruppen ingenjörer (systemutvecklare) och inom gruppen tekniker (IT-tekniker) men även inom personalgruppen handläggare (exempelvis IT-samordnare och IT-strateger). Vid revideringen 2018 förtydligades gränsdragningen mellan dessa tre grupper.

Service

Diagram 17. Utveckling inom personalområdet service, regioner 2009-2019

Antal anställda per personalgrupp inom personalområdet respektive andel av samtliga anställda i regioner.

Diagram 17. Antal anställda per personalgrupp inom personalområdet service samt andel av samtliga anställda i regioner 2009-2019

Diagrammet visar hur antal och andel anställda i personalgrupperna: städ, tvätt, renhållningsarbete; vaktmästeri, trädgård, anläggning m.m samt köks- och måltidsarbete utvecklats under perioden 2009 till 2019. Källa: SKR:s personalstatistik

Inom området service finns tre personalgrupper: köks- och måltidsarbete; vaktmästeri, trädgård, anläggning m.m. samt städ, tvätt, renhållningsarbete. Detta är områden som i större utsträckning har lagts ut på privata utförare.

2019 fanns drygt 4 800 anställda månadsavlönade inom gruppen städ, tvätt, renhållningsarbete, där lokalvårdare är den vanligaste gruppen. Antal anställda minskade under perioden 2009–2015, men har därefter ökat årligen fram till 2019.

Personalgruppen vaktmästeri, trädgård, anläggning m.m. har varit i princip oförändrad över tid. 2019 var antalet månadsavlönade drygt 2 700.

Köks- och måltidsarbete, som består av måltidspersonal och kockar, var drygt 2 000 personer 2019. Gruppen har varierat i antal anställda under perioden, sedan 2017 har gruppen minskat årligen. Sett över hela perioden minskade antalet med omkring 14 % mellan 2009 och 2019. En möjlig orsak till att personalgruppen minskat är att flera regioner infört yrkesgruppen ”vårdnära servicearbete” vilka hör till personalgruppen Undersköterska, skötare m.fl.

Mindre personalområden

Diagram 18. Utveckling inom personalområdet mindre personalområden, regioner 2009-2019

Antal anställda per personalgrupp inom personalområdet respektive andel av samtliga anställda i regioner.

Diagram 18. Antal anställda per personalgrupp inom personalområdet NNN samt andel av samtliga anställda i regioner 2009-2019

Diagrammet visar hur antal och andel anställda i personalgrupperna: kurativt och socialt, skola samt kultur, turism och friluftsliv utvecklats under perioden 2009 till 2019. Källa: SKR:s personalstatistik

Inom området mindre personalområden finns tre personalgrupper: kurativt och socialt, skola samt kultur, turism och friluftsliv. Antalet månadsavlönade inom personalgruppen kurativt och socialt har förändrats marginellt sedan 2009. 2019 fanns det drygt 5 300 månadsavlönade. Gruppen utgörs främst av kuratorer (83 %), men omfattar också till exempel stödassistenter (6 %) och behandlingsassistenter och socialpedagoger (5 %). Antalet anställda minskade något under 2009–2013, för att sedan öka något 2016–2019.

Personalgruppen skola har ökat något under perioden (+8 %, +200 anställda månadsavlönade). Gruppen utgörs främst av folkhögskollärare, specialpedagoger och gymnasielärare. 2019 fanns drygt 2 500 månadsavlönade.

Personalgruppen kultur, turism och friluftsliv utgörs främst av kultursekreterare/kulturhandläggare, bibliotekarier, personer som arbetar på museum och antikvarier. Gruppen är relativt liten sett till antal anställda och har minskat under perioden. 2009 fanns drygt 760 månadsavlönade och 2019 hade antalet minskat till 680 månadsavlönade (–10 %).

Om SKR:s personalgrupper

I SKR:s personalstatistik används klassificeringssystemet Arbetsidentifikation för kommuner och regioner (AID). AID består bland annat av AID-etiketter som identifierar rimligt homogena arbetsområden. Det finns drygt 200 olika AID-etiketter. SKR grupperar dessa etiketter i ett 30-tal personalgrupper för kommuner respektive regioner. AID reviderades 2018 och i samband med det gjordes även vissa justeringar av personalgrupperna. I denna rapport används personalgruppsindelningen från 2018:

Kommun
Läs mer om personalgruppen och etiketter i kommuner (bilaga 3: Personalgrupper kommuner)

Personalgrupper i komunen

Region
Läs mer om personalgrupper och etiketter i regioner (bilaga 3: Personalgrupper regioner)

Personalgrupper i regioner

För att underlätta jämförelser över tid har vissa justeringar gjorts åren 2009-2017. Detta innebär att uppgifterna kan avvika något från tidigare publicerade värden.

Justeringar för personalgrupper i kommuner

Undersköterska, habilitering (207012), vårdare (207021 och 207022), vårdbiträde habilitering (207025) samt skötare behandlingsarbete (207020) redovisas i personalgruppen Stödassistenter och stödpedagoger m.fl.. Undersköterska habilitering och skötare behandlingsarbete redovisades tidigare i gruppen Undersköterskor, skötare. Vårdare och vårdbiträde redovisades i personalgruppen vårdbiträden, vårdare.

Personalgruppen Socialsekreterare omfattar enbart socialsekreterare (inklusive biståndsbedömare). I personalgruppsindelningen t.o.m. 2017 ingick även fältsekreterare (351011), familjerådgivare (351013) och integrationshandläggare (351014). Dessa redovisas i personalgruppen Övrigt socialt och kurativt.

Socialpedagog/behandlingsassistent redovisas som en egen personalgrupp (ingick tidigare i gruppen Övrigt socialt och kurativt).

Modersmålstränare, förskola (403012) redovisas i personalgruppen Övrigt skol- och förskolearbete.

Justeringar för personalgrupper i regioner:

Vårdare (207021 och 207021) vårdbiträde, habilitering (207025) samt skötare, behandlingsarbete (207020) redovisas i personalgruppen Kurativt och socialt. Dessa redovisades tidigare i personalgruppen Undersköterskor, skötare m.fl..