Förord

Målet för den svenska hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Men i praktiken når inte alltid hälso- och sjukvården upp till målen. Hur människors hälsa ser ut och vilken vård de får påverkas av exempelvis kön, könsidentitet, utbildningslängd, sexuell läggning och etnicitet.

SKL:s kunskapsöversikt (O)jämställdhet i hälsa och vård ger exempel på könsskillnader i vårdtillgång och vårdkvalitet inom ramen för den typ av vård som ges till både kvinnor och män och där jämförelser kan göras. Den belyser hälsoskillnader mellan olika grupper av kvinnor och män och berör hur stereotypa föreställningar om kön kan påverka bemötande och medicinska bedömningar vid diagnostik och behandling.

Syftet med kunskapsöversikten är att ge kunskap till stöd för en jämställd hälso- och sjukvård. Den riktar sig främst till professioner verksamma inom området, samt till studerande på vårdutbildningar.

En särskild sammanfattning gör kunskapen tillgänglig i ett mer koncentrerat format, särskilt för förtroendevalda och chefer inom hälso- och sjukvården. Sammanfattningen finns tillgänglig på webbutik. skl.se.

Stockholm i september 2019

Fredrik Lennartsson, avdelningsdirektör
Avdelningen för vård och omsorg

Sveriges Kommuner och Landsting