Förord

Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett samhälls- och folkhälsoproblem som allvarligt påverkar levnadsvillkor och livskvalitet för dem som drabbas. Våldet innebär omfattande konsekvenser för både individer och samhälle. Rent konkret kan ett adekvat, samhälleligt stöd för en våldsutsatt utgöra skillnaden mellan liv och död.

Våld i nära relationer utövas huvudsakligen, men inte uteslutande, av män mot kvinnor. Från barnets perspektiv betyder det att våldet oftast utövas av pappa mot mamma. När den ena föräldern utsätter sin partner för våld vet de flesta barn vad som pågår, och många har både hört och sett våldet och dess konsekvenser. Upplevelser av våld, liksom våld direkt mot barnet, får en rad negativa konsekvenser för barn. SKR:s utgångspunkt är att alla barn har rätt att leva utan våld och att det är viktigt att förebygga och motarbeta allt slags våld.

Den här skriften är ett resultat av en överenskommelse mellan SKR och regeringen om att stärka jämställdhetsarbetet lokalt och regionalt 2018-2020. SKR:s kvinnofridsatsning ingår som en del av överenskommelsen och har som mål att stärka och utveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Inom ramen för satsningen tar SKR fram olika kunskapsunderlag varav denna skrift är ett.

Skriften är författad av Maria Eriksson, professor vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola, i samarbete med Ole Hultmann, lektor i psykologi och Emma Svensson leg. psykolog och biträdande forskare, Göteborgs universitet. Intervjuer med verksamheter är utförda av Charlotta Jansson Josephsson.

Ansvarig för arbetet med rapporten har varit Jenny Norén, projektledare och Kerstin Wanhatalo, handläggare från SKR:s kvinnofridssatsning.

SKR vill rikta ett stort tack till några av SKR:s medlemmar som har varit särskilt viktiga i arbetet med skriften:

Gunilla Andersson Svahn, Uppsala kommun
Maria Blomqvist Rydell, Trollhättans kommun
Nanna Forsgren, Region Västerbotten
Sandra Rosqvist, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Stockholms stad
Sabina Gómez Jansson, Karlstad kommun
Tove Corneliussen, Väst kom (västsvenska kommunalförbundens samorganisation)
Åsa Lööw Wesslund, Skellefteå kommun

SKR vill även rikta ett tack till SKR:s medarbetare Kerstin Sahlgren, Mikael Mattsson Flink, Sofia Karlsson som bidragit med kloka synpunkter under arbetets gång.

Stockholm december 2020

Fredrik Lennartsson
direktör, avdelningen för vård och omsorg
Sveriges Kommuner och Regioner