Förord

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerar nu för tredje gången Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet, med uppgifter för åren 2018-2019. Syftet är att belysa kommunernas aktivitet inom detaljplaneläggning med fokus på bostäder och tidsåtgången för detaljplanearbete. Det är strategiska frågor där nyckeltalen kan visa hur kommunerna bidrar till att främja ett ökat bostadsbyggande och där kommunerna kan ha nytta av ett kunskapsutbyte med varandra. Uppgifterna har också till syfte att bidra till en debatt avseende bostadsbyggande och planering som bygger på kunskap och fakta.

De Öppna jämförelserna 2018-2019 visar att kommunerna fortsatt har en god planberedskap i form av planlagda, outnyttjade byggrätter för bostäder. Planläggningsaktiviteten avseende bostäder har också varit fortsatt hög under de undersökta åren, även om tidsåtgången ökat något. Samtidigt har marknadens förmåga att omsätta planberedskapen till färdiga bostäder minskat, sett till antalet beviljade bygglov. Aktiviteten när det gäller bygglov för bostäder är också fortfarande bekymmersamt ojämnt fördelad över landet, trots ett stort underskott på bostadsmarknaden i många kommuner.

En nyhet i årets Öppna jämförelser är att varje kommun kan ladda hem en rapport med en presentation av sina egna uppgifter i jämförelse med aktuell kommungrupp. SKR hoppas att kommunrapporterna ytterligare kan bidra till diskussion och analys kring planläggning och bostadsbyggande i den egna kommunen.

Stockholm i juni 2020

Staffan Isling

VD, Sveriges Kommuner och Regioner