Ekonomirapporten, oktober 2019
– om kommunernas och regionernas ekonomi

Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabbare än sysselsättningen i ekonomin. Det innebär att behoven av att bygga ut välfärdssektorn kommer att vara större än möjligheten att finansiera eller bemanna den, om inget förändras.

Till detta kommer en svag tillväxt i Sverige innevarande och nästa år. I år är det främst den inhemska efterfrågan som viker och nästa år främst efter frågan från exportmarknaderna. Sysselsättningen beräknas minska åren 2020–2021, vilket medför en svag tillväxt i skatteunderlaget dessa år.

Detta står i kontrast mot den utveckling vi sett det senaste decenniet, då kostnaderna ökat betydligt snabbare än de demografiska behoven, vilket främst berott på ambitionshöjningar och möjliggjorts av en kraftig sysselsättningstillväxt. Resursförstärkningen har exempelvis gått till högre lärartäthet, kraftigt utbyggd funktionshinderverksamhet, bättre behandlingsmetoder och läkemedel i hälso- och sjukvården och utbyggd kollektivtrafik.

En allmän uppfattning tycks emellertid vara att utvecklingen gått i motsatt riktning, och att det nu skulle behövas en återställare. I själva verket är det nu vi har den tuffa perioden framför oss. I stort sett alla kommuner och regioner arbetar med effektiviseringar och besparingar inför 2020 enligt en enkät. Det vanligaste är att man arbetar med generella neddragningar av budgetramarna. Många försöker hitta andra arbetssätt, såsom ökad samverkan, effektivare administration genom digitalisering, samlokalisering etc. Åtgärder på personalsidan förekommer, bland annat anställningsstopp och pensionsavgångar som inte ersätts, och även direkta nedskärningar i frivilliga verksamheter.

Sektorn i siffror, SKL

På webbsidan Sektorn i siffror på skl.se finns aktuella uppgifter om bland annat kommunernas och regionernas samlade kostnader och intäkter. Sidan samlar de diagram och tabeller som presenteras i Ekonomirapportens Appendix.

Ekonomirapporten är en rapportserie från Sveriges Kommuner och Landsting, med två utgåvor per år. Den beskriver det ekonomiska läget och utvecklingen i kommuner och regioner. Kalkylerna i den här utgåvan sträcker sig till år 2023.