Ekonomirapporten, oktober 2021 – om kommunernas och regionernas ekonomi

Den expansiva finanspolitiken kombinerat med konjunkturåterhämtningen gör att de ekonomiska resultaten i kommuner och regioner, liksom 2020, beräknas bli starka både i år och nästa år. Det är viktigt att det starka ekonomiska läget används för att stärka förutsättningarna för kommande år. Det kan handla om att ställa om mot en mer nära vård med förebyggande verksamhet, omställning till ny teknik och ökad samverkan mellan kommuner och regioner.

Det kommer att ta lång tid att överblicka de slutgiltiga effekterna av covidpandemin,
förutom påverkan på kommunernas och regionernas verksamheter har pandemin också gett konsekvenser för flyttmönster och befolkning ens utveckling. Den snabba befolkningstillväxt som vi vant oss vid ligger bakom oss, och många kommuner som vuxit snabbt har nu en period framför sig med betydligt långsammare tillväxt, ibland till och med minskad befolkning.

Sommarens regn och översvämningar har påmint alla om vikten av klimatanpassningar av samhället. Enligt nuvarande regelverk ligger ansvaret för klimatåtgärder på fastighetsägarna. Det behöver dock tydliggöras hur detta ska fungera och finansieras.

Ekonomirapporten är en rapportserie från Sveriges Kommuner och Regioner, med två utgåvor per år. Den beskriver det ekonomiska läget och ut veck lingen i kommuner och regioner. Kalkylerna i den här utgåvan sträcker sig till år 2024.

På vår webbplats www.skr.se finns uppgifter om intäkter och kostnader för kommuner och regioner på sidan Sektorn i siffror. Den senaste rapportens alla tabeller och diagram når man via sidan Ekonomirapporten.

Sektorn i siffror, SKR

Ekonomirapporten, SKR