Förord

Ekonomirapporten belyser regionernas och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt. Den ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) två gånger per år. Kalkylerna i denna utgåva avslutades den 7 oktober.

Även höstens rapport präglas av covid-19-pandemin. Kunskaperna kring denna sjukdom har ökat sedan i våras, men fortfarande finns en betydande osäkerhet. Vi vet inte hur kraftig den ökade smittspridning vi nu ser kommer att bli eller konsekvenserna av den. Trots att vi utgår från ett positivt scenario, där effekterna på ekonomin successivt väntas avta under loppet av detta och nästa år, förväntas det ta lång tid innan vi åter kan räkna med ett normalläge.

För kommunsektorn har det varit ett omtumlande år. Pandemin framtvingade i våras en snabb omställning i arbetssätt. Vårdens resurser styrdes om till covid-19-patienter medan gymnasieskolor och vuxenutbildning växlade om till distansundervisning.

Genom offentlig statistik, våra enkäter och nätverk får vi löpande nya bitar i ett svårlagt pussel när det gäller att skapa en bild av hur den kommunala ekonomin påverkas. Ekonomin ser ut att, åtminstone på kort sikt, räddas av kraftiga höjningar av statsbidragen samtidigt som kostnadsökningarna har dämpats. Dessvärre ser förutsättningarna att klara den underliggande demografiska utmaningen ut att ha försämrats när pandemin har gett upphov till ökade och uppdämda välfärdsbehov. Å andra sidan har staten, kommuner och regioner visat prov på en anpassningsförmåga, som lovar gott inför framtiden.

Frågan är om förstatliganden av kommuners eller regioners verksamheter eller andra centraliseringsreformer, som efterfrågas av vissa debattörer, är rätt medicin i detta läge. I ett särskilt kapitel skärskådar vi argumenten för ökad centralisering.

På vår webbplats SKR.se kan du hitta ett urval underlag från våra rapporter på sidan Sektorn i siffror. Presentationer med diagram över kostnader och intäkter finns att ladda ned. På sidan Ekonomirapporten finns presentationer av alla tabeller och diagram från den senaste rapporten tillgängliga.

Sektorn i siffror, SKR

Rapporten är utarbetad av tjänstemän inom förbundets sektion för ekonomisk analys. Rapporten har inte varit föremål för politiskt ställningstagande.

De som har deltagit i arbetet och som kan svara på frågor framgår av förteckningen på sidan 2. Även andra medarbetare inom SKR har bidragit med fakta och värdefulla synpunkter. Därutöver får vi stor hjälp av engagerade ekonomer och andra medarbetare i kommuner och regioner via våra olika nätverk, dagliga kontakter och enkäter.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla er som deltagit i framtagandet av denna rapport!

Stockholm i oktober 2020
Niclas Johansson
Sektionschef, Avdelningen för ekonomi och styrning
Sveriges Kommuner och Regioner