Förord

I denna skrift presenteras 19 exempel på arbeten med att genomföra Agenda 2030 i kommuner och regioner. Syftet med skriften är att inspirera kommuner och regioner att lära av varandra hur arbetet med att genomföra Agenda 2030 kan komma igång eller hur det kan vidareutvecklas.

Agenda 2030 har fått stort genomslag i flera kommuner och regioner. Nära hälften av kommunerna och regionerna angav 2017 att de använder sig av Agenda 2030 som ett verktyg i arbetet med hållbar utveckling. En andel som sannolikt har ökat sedan dess.

År 2018 startade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samverkan med Svenska FN-förbundet ett projekt för att utbilda och engagera ledande politiker och tjänstepersoner i Agenda 2030 i kommuner och regioner. Endast kommuner och regioner som medverkar i Glokala Sverige beskrivs i denna skrift. Det finns flera exempel på arbeten med att genomföra Agenda 2030 i andra kommuner och regioner än som presenteras i denna skrift.

Materialet samt inspel från två kommuner och en region finns att hämta på SKL:s webbplats. (www.skl.se)

Vi hoppas att denna skrift ska ge stöd och inspiration för kommuner och regioner att ta sitt ansvar för Sveriges omställning till ett modernt och hållbart välfärdssamhälle som också bidrar till en hållbar utveckling globalt.

Stockholm i september

2019 Gunilla Glasare
Avdelningschef
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Ann-Sofie Eriksson
Sektionschef
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Sveriges Kommuner och Landsting