Förord

Äldreomsorgen i Sverige har under våren 2020 fått utstå hård kritik från bland andra politiker på nationell nivå, fackliga företrädare och debattörer. Trots otroligt tuffa förutsättningar - snabb samhällsspridning av coronaviruset, brist på skyddsutrustning, hög sjukfrånvaro bland personalen och otillräcklig testning - har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra från covid-19. Det finns brister i äldreomsorgen som var kända redan innan pandemins utbrott. Men de utmaningarna kommer inte närmre en lösning om en onyanserad och onödigt överdriven bild får fäste. Det riskerar snarare att skapa otrygghet hos de äldre, anhöriga och anställda.

Mot bakgrund av den onyanserade debatten har vi samlat fakta om äldreomsorgen i ljuset av pandemin. Avsikten är att ge en saklig beskrivning av hur äldreomsorgen fungerar och, utifrån det vi vet så här långt, av hur äldreomsorgen har bekämpat coronaviruset. Rapporten innehåller fakta om hur utvecklingen sett ut över de senaste decennierna, hur de äldre själva ser på den vård och omsorg de får, hur personalsituationen och de ekonomiska förutsättningarna för äldreomsorgens verksamheter ser ut. Det är fakta som förhoppningsvis kan öka kunskapen om svensk äldreomsorg. För Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som arbetsgivarorganisation är det också viktigt att stå upp för äldreomsorgens chefer och medarbetare, som gör enorma insatser varje dag.

Svensk äldreomsorg har utvecklats under lång tid i samverkan mellan nationella och lokala beslutsfattare. Vi har en äldreomsorg som till stor del är integrerad i vårt samhälle. Det är många år sedan vi gick ifrån stängda institutioner där äldre bodde separerade från samhällslivet. Vi har en demografisk utveckling som kommer att kräva ytterligare satsningar på äldreomsorgen, inklusive den kommunala hälso- och sjukvården, på såväl särskilda boenden som stöd och service i det befintliga hemmet. Samhällets kostnader för äldreomsorgen har ökat under de gångna tjugo åren och kommer att behöva öka än mer de kommande tjugo åren.

Det är viktigt och bra att vi har en levande diskussion om hur äldreomsorgen ska utvecklas. Hur vill vi att förutsättningarna ska vara för att leva och bo när vi är äldre? Vad fungerar bäst när det gäller tillgång till både vård och god omsorg? Hur kan det bli ännu mer attraktivt att arbeta i äldreomsorgen? Och hur möter äldreomsorgen kriser av det slag som vi nu är mitt i? Dessa diskussioner är nödvändiga – med eller utan pandemin – och de måste bygga på fakta och nyanserade bilder av vad svensk äldreomsorg är idag och hur vi kommit dit. Det vill SKR fortsätta att bidra med. Om vi diskuterar och fattar beslut på osaklighet och okunskap, så riskerar ju besluten att bli sämre. Vi vill fortsätta ha en äldreomsorg av hög kvalitet för alla som behöver den.

I juni när detta skrivs är faran inte över. Coronaviruset finns fortfarande mitt i samhället. Under resten av året kommer chefer och medarbetare i äldreomsorgen att fortsätta att lägga all tid och kraft på sitt självklara uppdrag: Att utifrån expertmyndigheternas rekommendationer ge vård och omsorg och skydda liv, minska smittspridningen och säkra det lokala arbetsmiljöarbetet. Kommunerna tar det uppdraget på största allvar och axlar ett mycket stort ansvar i denna svåra kris.

Anders Knape
Ordförande Sveriges Kommuner och Regioner