Förord

I Öppna jämförelser – Grundskola 2019 samlar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) centrala nyckeltal som beskriver grundskolans resultat. Syftet är att ge huvudmännen underlag för analys och utveckling av skolan.

Medvetenheten om behovet av att följa upp och analysera elevernas kunskapsutveckling har ökat och i takt med det även tillgången till data alltsedan den första rapporten år 2007. De kommunspecifika rapporter, med ett urval av nyckeltal från Öppna jämförelser, som togs fram första gången förra året blev mycket uppskattade. Mot bakgrund av detta tar vi fram dessa även för 2019.

I år publiceras rapporten Öppna jämförelser – Grundskola 2019 i ett nytt format enbart på SKR:s webbsida. Detta gör rapporten mer tillgänglig. Alla resultat, även det sammanvägda resultatet, återfinns som vanligt i databasen Kolada. På SKR:s webb finns information om hur du kan använda funktionerna i Kolada.

Under hösten 2019 publicerade SKR Se, förstå och förändra för att hjälpa kommuner och skolor att motverka könsskillnader i skolresultat. I rapporten visar vi på ett antal orsaker till könsskillnaderna; vad ett antal kommuner och skolor gör för att förändra och förbättra.

I årets Öppna jämförelser - Grundskola kan vi se att skolresultaten ligger kvar på samma nivå som föregående år avseende flera av de centrala nyckeltalen. Vi kan se fortsatt stora skillnader i resultat mellan kommuner och olika elevgrupper, till exempel kopplat till föräldrarnas utbildning och elevernas migrationsbakgrund. Arbetet för ökad likvärdighet behöver fortsätta och jag är övertygad om att en positiv resultatutveckling är möjlig med hjälp av gedigna analyser och väl avvägda insatser.

Rapporten är framtagen av Stefan Melén och J. Henrik Bergström.

Stockholm, december 2019

Staffan Isling, VD
Sveriges Kommuner och Regioner