Förord

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tar årligen fram Öppna jämförelser – Gymnasieskola. Syftet är att bidra med underlag till våra medlemmar för att utveckla och förbättra gymnasieskolan. Kärnan i Öppna jämförelser är den samling nyckeltal som vi tillgängliggör via databasen Kolada på www.kolada.se. Där finns även möjlighet att hämta data på skolenhetsnivå.

Överlag visar rapporten på en positiv utveckling av gymnasieskolans resultat, vilket är glädjande. Samtidigt är det fortfarande alldeles för många elever som inte slutför sin utbildning med examen. Det finns också oroande tecken på att andelen elever som uppnår examen på yrkesprogrammen minskar.

Nytt för i år är att vi har inkluderat information om elevers övergång från introduktionsprogram till nationella program i Öppna jämförelser – Gymnasieskola. SKR har tillsammans med ett stort antal av våra medlemmar under flera år bedrivit ett utvecklingsarbete för att ge fler ungdomar bättre möjligheter att slutföra sina gymnasiestudier. Detta arbete fokuserar till stor del på utveckling av introduktionsprogrammen och på hur uppföljningen av dessa kan stärkas.

Under arbetet med Öppna jämförelser – Gymnasieskola har det uppdagats att en förändrad praxis hos Statistiska centralbyrån (SCB) medför att de inte längre lämnar ut viss information om fristående skolor, såsom uppgifter om elevsammansättning och studieresultat. Som en följd av detta har SKR fått avslag på beställningar av statistik till Öppna jämförelser och Kolada. Förbundet har drivit ärendet i rättslig prövning ända upp till Högsta förvaltningsdomstolen, men SCB:s beslut ligger fast. Detta kommer att få stor påverkan på utbildningsstatistiken och möjligheterna att följa upp både kommunala och fristående skolor. Enligt SKR är det mycket angeläget att denna statistik även fortsatt ska vara tillgänglig. Vi för därför en dialog med Utbildningsdepartementet, Skolverket och Friskolornas riksförbund i syfte att nå en långsiktig lösning.

Som ett komplement till Kolada har vi tagit fram särskilda kommunrapporter med visualiseringar av resultaten. Liknande kommunrapporter har vid två tillfällen publicerats för Öppna jämförelser – Grundskola med ett positivt mottagande bland kommunerna. Vi är därför glada att nu kunna presentera dessa rapporter även för gymnasieskolan och hoppas att de ska komma till nytta i det lokala arbetet.

Tack till Karin Hedin och Lena Jutdal som har sammanställt rapporten.

Stockholm i mars 2020
Staffan Isling
Vd
Sveriges Kommuner och Regioner