Förord

Som politisk arena, som arbetsgivare, som leverantör av välfärdstjänster och som samhällsbyggare har kommuner och regioner en central roll i jämställdhetsarbetet.

Det är kommuner och regioner som ska säkerställa att kvinnor och män, flickor och pojkar får likvärdig service inom hälso-och sjukvård, inom social omsorg och inom skolan, liksom att kvinnors och mäns behov, prioriteringar och önskningar får samma vikt i fördelningen av resurser.

Erfarenheten visar att utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle kräver aktiv styrning och ledning på alla nivåer, från internationella konventioner och lagstiftning i riksdagen till fullmäktiges beslut om mål och budget i kommuner och regioner.

Att styra mot jämställdhet förutsätter att det finns nyckeltal som kan användas för att följa och analysera utvecklingen på en övergripande nivå. Statistiska centralbyrån (SCB) har sedan tidigare utvecklat ett stort antal nyckeltal för uppföljning av de nationella jämställdhetspolitiska målen. Det har däremot ofta saknats möjlighet att bryta ner dem på lokal eller regional nivå.

SKR har därför gjort ett urval av lokala och regionala jämställdhetsnyckeltal. Dessa presenteras i databasen Kolada som tillhandahålls av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Arbetet har bedrivits tillsammans med medlemmar och RKA, och i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen, inom ramen för en överenskommelse med regeringen 2018-2020 om stärkt stöd till jämställdhet.

Som stöd för användningen av nyckeltalen, har SKR tagit fram det metodstöd för analys som presenteras här. Målgrupp för materialet är politiker, chefer, statistiker och nyckelpersoner som har i uppdrag att stödja politikens styrning av organisationen.

I en parallell skrift har SKR utvecklat ett stöd för att analysera specifika verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv.

Stockholm i februari 2021

Helén Lundkvist Nymansson
Sektionschef
Sveriges Kommuner och Regioner