Inledning

Allt material som publiceras i den här rapporten har tagits fram inom ramen för Sveriges Kommuner och Regioners Beställarnätverk Socialtjänst. Sveriges Kommuner och Regioner benämns nedan som SKR.

Rapporten uppdateras efterhand som nytt material produceras.

En första version av denna vägledning publicerades 14 april 2020. Under hösten/vintern 2020 har vägledningen utökats med avsnitt om införande, förvaltning och en checklista för upphandling av verksamhetsstöd för socialtjänsten.

Beställarnätverk socialtjänst

SKR:s beställarnätverk för socialtjänstens verksamhetssystem och digitala stöd skapades på initiativ av SKR under 2019. Nätverket är ett resultat av en förstudie som SKR genomförde under 2018, som visade att många kommuner efterfrågar ett nationellt stöd i arbetet med att upphandla nya digitala lösningar till socialtjänsten. Det ställs höga krav på socialtjänstens verksamhetssystem, och det finns få eller ibland inga leverantörer som kan tillgodose kommunernas behov. Slutsatserna av förstudien är sammanställda i en slutrapport.[1]

[1] Se Bilaga 1 - Slutrapport – förstudien beställarnätverk socialtjänsten.

Beställarnätverket projektleds av SKR och består av kommunrepresentanter med kompetenser inom verksamhetsutveckling, IT-utveckling, upphandling, innovationsledning och juridik. Beställarnätverket styrs av en styrgrupp med representanter från fem olika sektioner på SKR, SKL Kommentus, Inera och tre olika kommuner.

Syfte

Syftet med Beställarnätverket är att bidra till att beställargrupper bildas och möjliggöra för kommunerna att utföra innovationsupphandlingar av delar eller hela sina verksamhetssystem utifrån sina förutsättningar, både på kort och på lång sikt.

Effektmål

Den förväntade nyttan är att beställarnätverket ska bidra till effektivare och rättssäkra verksamhetsprocesser i socialtjänsten med hjälp av digitala verksamhetssystem. De digitala systemen ska underlätta delaktighet för landets invånare och bidra till ökad kvalitet och bättre service i de tjänster och uppdrag som kommunerna erbjuder invånarna.

Projektmål

Beställarnätverkets projektmål är att bidra till:

  • att öka socialtjänstens förmåga till utveckling och innovation av sin verksamhet.
  • att öka socialtjänstens förmåga att genomföra innovationsupphandlingar av sina verksamhetssystem och digitala stöd.
  • att utveckla och påverka marknaden till att erbjuda socialtjänsten stabila, hållbara, långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar som motsvarar kommunernas behov

Verksamhetssystem för socialtjänsten

Med verksamhetssystem för socialtjänsten (nedan verksamhetssystem) avses digitalt systemstöd för socialtjänstens verksamheter och huvudprocesser och med tillhörande tjänster. Med verksamheter inom socialtjänsten avses exempelvis äldreomsorg, funktionshinderomsorg, individ- och/eller familjeomsorg samt hälso- och sjukvård.

Verksamhetssystem bör stödja medarbetarna i arbetet med myndighetsutövning och verkställande och utförande av myndighetsbeslut samt möjliggöra inhämtning av statistikuppgifter. Verksamhetssystemet ska även kunna integreras till andra system och myndighetssidor.