Ekonomirapporten, maj 2022

Om kommunernas och regionernas ekonomi

Efter en lång period av pandemi och osäkra förutsättningar står kommuner och regioner nu inför nya utmaningar. Återigen har verksamheten kommit att påverkas av faktorer som kommuner och regioner inte rår över. På kort tid har det ljusa framtidsscenariot mörknat betänkligt, främst till följd av kriget i Ukraina och de konsekvenser det medför.

Den svenska ekonomin återhämtade sig snabbt efter nedgången som följde av nedstängningar och restriktioner såväl i omvärlden som på hemmaplan. Återhämtningen efter pandemin fortgår i år men BNP-tillväxten i Sverige dämpas till följd av situationen i vår omvärld. Resultaten har varit mycket starka under de senaste två åren. I år väntas resultaten i både kommuner och regioner vara fortsatt relativt höga, men faller till följd av avveckling av statsbidrag och prisökningar. Nästa år innebär inflation och ökade kostnader för pensioner att en relativt god utveckling av skatteunderlagen äts upp.

De demografiska förutsättningarna för kommunsektorn är fortsatt mycket utmanande. Kompetensförsörjningen blir en av de viktigaste frågorna, då behoven av sjukvård och omsorg för de äldsta i samhället ökar kraftigt under kommande år. Nu behövs långsiktighet och en statlig styrning som är förankrad i den verklighet som väntar. De kortsiktiga reaktiva tillfälliga statsbidrag en måste bytas ut mot långsiktigt hållbara planeringsförutsättningar. Det behövs nu ett långsiktigt tänkande bland samtliga offentliga aktörer. I år har vi val till Sveriges riksdag. Nu är tiden inne för förändring.

Ekonomirapporten är en rapportserie från Sveriges Kommuner och Regioner, med två utgåvor per år. Den beskriver det ekonomiska läget och utvecklingen i kommuner och regioner. Kalkylerna i den här utgåvan sträcker sig till år 2025.

På vår webbplats www.skr.se finns uppgifter om intäkter och kostnader för kommuner och regioner på sidan Sektorn i siffror. Den senaste rapportens alla tabeller och diagram når man via sidan Ekonomirapporten.