Förord

Sedvänjan att könsstympa kvinnor och flickor har troligen existerat i över 2000 år, och beskrivs av Världshälsoorganisationen (WHO) som ett brott mot flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. Ingreppen kan leda till olika typer av konsekvenser, och den svenska hälso- och sjukvården kan komma i kontakt med kvinnor som behöver vård kopplat till ingreppet. För medarbetare som kommer i kontakt med könsstympning i begränsad utsträckning, kan det vara svårt att veta hur patienterna bäst bemöts. Det kan exempelvis handla om ovisshet om hur könsstympning påverkar vårdbehovet eller rädsla att kränka patienten med frågor om ingreppet.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) intervjuade hösten 2019 företrädare för fyra verksamheter som har särskild erfarenhet av att behandla och ge stöd till könsstympade kvinnor. Syftet är att sprida lärdomar från dessa verksamheter till andra medarbetare i vården. Eftersom patientgruppen är relativt liten, är det viktigt att kunskap som genereras på olika håll i landet tas omhand, sprids och fortsätter att utvecklas.

Den här skriften är tänkt att fungera som stöd till dig som arbetar i vården och som möter könsstympade kvinnor i din kliniska vardag. Skriften kan fungera som ett verksamhetsnära komplement till Socialstyrelsens skrift ”Könsstympning – ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete” och som ett inspel till Socialstyrelsens inventering 2019–2021 av vården för kvinnor som utsatts för könsstympning.

Skriften har tagits fram inom ramen för den nationella överenskommelsen mellan SKR och regeringen om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Arbetet har genomförts under september–december 2019, under ledning av Carina Gyllner Bergmark, Frida Olgun och Eva Estling.

SKR vill rikta ett varmt tack till Bita Eshraghi vid Amelmottagningen, Lisa Granhed vid Vulvamottagningen, Malin Vikström vid Region Stockholm, Anna-Lena Näsström vid Origo, Sara Johnsdotter vid Malmö Universitet och Sharareh Akhavan vid Socialstyrelsen, som medverkat i intervjuer och bidragit med värdefulla synpunkter och kvalitetssäkring.

Stockholm i maj 2020

Eva Estling, samordnare kvinnors hälsa
Avdelningen för vård och omsorg

Sveriges Kommuner och Regioner