Förord

Statsbidragen är, tillsammans med skatter och egna intäkter, nödvändiga och betydande inkomstkällor för att kommuner och regioner ska kunna bedriva den välfärd som medborgarna har rätt till. De kan ges som generella statsbidrag där den lokala eller regionala nivån själva avgör hur medlen bäst används eller så är statsbidraget just omgärdat av statliga krav och destinerat till ett specifikt ändamål. Hur statsbidraget utformas spelar en betydande roll för hur effektivt medlen kan användas i kommuner och regioner.

Den statliga styrningen har med åren kommit att bli alltmer omfattande och detaljerad. I utvecklingen har de riktade, detaljstyrande och tillfälliga statsbidragen varit en starkt bidragande faktor, trots regeringens löften om att de snarare behöver bli färre och minska i omfattning. Flera statsråd, bland andra finansministern, har utlovat färre riktade statsbidrag och ökad omfattning av generella statsbidrag, vilket också stöds av flera statliga utredningar.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har länge drivit frågan om mer generella och färre riktade statsbidrag till kommuner och regioner för att uppnå långsiktiga stabila planeringsförutsättningar och nyttja de statliga resurserna mer effektivt. Inte minst är det en avgörande faktor när behoven av välfärd ökar i snabbare takt än intäkterna från den arbetsföra befolkningen. Synsättet är också något som de allra flesta politiska partier håller med om, men ändå fortsätter de riktade statsbidragen att vara en betydande del av tillskotten till sektorn.

Rapporten ”Hur ger statsbidragen bäst effekt” ger en komprimerad inblick i de riktade statsbidragens utveckling och dess konsekvenser. I rapporten redovisas också resultatet av den undersökning, som SKR har genomfört under våren, kring vad landets kommun- och regionstyrelseordföranden anser om de riktade statsbidragen. SKR ger också förslag på åtgärder för att statsbidragen ska ge bästa möjliga välfärd utifrån medborgarens behov.

Juni 2021

Annika Wallenskog
Chefsekonom, Sveriges Kommuner och Regioner