Bilaga 3 Metod för urval och kategorisering av kliniker och tidsperioder

I detta arbete jämförs variationer mellan olika typer av förlossningskliniker anslutna till Graviditetsregistret under olika tidsperioder, och olika neonatalvårdskliniker i Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ). För att undersöka hur variationerna skiljer sig mellan verksamheter av olika storlek, görs jämförelser mellan verksamheterna. Där det är relevant att undersöka variationer under korta tidsperioder, blir antalet förlossningar små, särskilt för mindre verksamheter. Därför har såväl tidsperioder som verksamheter avidentifierats.

Förlossningsklinikerna och neonatalvårdsklinikerna har kategoriserats i olika storlekar

För att det med bibehållen avidentifiering ska gå att skapa sig en bild av en förlossningskliniks storlek, har de grupperats i fyra grupper efter dess storlek sett till antal förlossningar under 2019. Dessa grupper är:

  • Större: I denna grupp ingår de fem största klinikerna. Antalet förlossningar låg mellan 4 000 och 10 000, och tillsammans utgjorde de en tredjedel av alla förlossningar i registret.
  • Över genomsnitt: I denna grupp ingår ytterligare 11 kliniker vars antal förlossningar översteg det nationella genomsnittet. Tillsammans utgör de 27 procent av det totala antalet förlossningar, och antalet förlossningar låg mellan 2 500 och 3 999.
  • Under genomsnitt: I denna grupp ingår de 15 förlossningskliniker som ligger under genomsnittet och som har hade 1 000 – 2 499 förlossningar.
  • Mindre: I den minsta gruppen ingår de 8 minsta förlossningsklinikerna, samtliga mellan 300 och 999 förlossningar. Tillsammans utgjorde de sex procent av det totala antalet förlossningar.

Se Figur 9 för en visualisering av kategoriseringen och vilken andel varje förlossningsklinik utgör av det nationella antalet förlossningar.

Figur 9. Andel av totala antalet förlossningar per förlossningsklinik i Graviditetsregistret, 2019*

Bilden visar hur stor andel av det totala antal förlossningar under 2019 som olika kliniker från Graviditetsregistret utgjorde. Klinikerna är inte namngivna. Klinikerna är grupperade i fyra färger utifrån sin storlek. I den större gruppen ingår fem kliniker, som utgjorde 33% av alla förlossningar. I gruppen över genomsnitt ingår 11 kliniker, som utgör 34%. I gruppen under genomsnitt ingår 15 kliniker, som utgör 27%. Resterande 6% utgörs av de 8 mindre klinikerna. Den enskilt största kliniken utgör nästan 10% av alla förlossningar.

Källa: Graviditetsregistret [15]

Visualisering av kategoriseringen och vilken andel varje förlossningsklinik utgör av det nationella antalet förlossningar.
Även här har förlossningsklinikerna avidentifierats.

Klicka på bilden för större version

Samma typ av kategorisering har gjorts av neonatalvårdsklinikerna utifrån antalet vårddygn.

Figur 10. Andel av totala antalet vårddygn per neonatalvårdsklinik, 2019

Bilden visar hur stor andel av det totala antalet vårddygn per neonatalvårdsklinik under 2019 som olika kliniker från SNQ utgjorde. Klinikerna är inte namngivna. Klinikerna är grupperade i fyra färger utifrån sin storlek. I den större gruppen ingår fem kliniker, som utgjorde 26% av alla vårddygn. I gruppen över genomsnitt ingår 11 kliniker, som utgör 39%. I gruppen under genomsnitt ingår 15 kliniker, som utgör 25%. Resterande 6% utgörs av de 10 mindre klinikerna. Den enskilt största kliniken utgör drygt 7% av alla vårddygn.

Källa: Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister [17]

Se Figur 10 för en visualisering av olika storleksgrupper av neonatalvårdskliniker utifrån antalet vårddygn under 2019. Notera att det finns generella skillnader avseende vilka tillstånd som behandlas beroende på klinikernas storlek, då de har olika uppdrag. Det kan generellt sägas att mer avancerade tillstånd och mer prematurt födda barn omhändertas på de större klinikerna.

Klicka på bilden för större version

Flera definitioner av tidsperioder används

I arbetet används flera olika begrepp som avser tidsperioder, både med avseende på semesterperioder, årstider och tidpunkter på dygnet. I tabellerna nedan anges definitionen för dessa tidsperioder. I de fall där månadsväxel inträffar i mitten av veckan, har hela veckan räknats till den månad där flest antal dagar ingår.

Tidsperioder med motsvarande månader och veckor och klockslag*

Tidsperiod

Månader

Veckor

Typiska semesterveckor under sommaren

juni till och med augusti

23 – 35

Veckor som inte typiskt utgör semesterveckor under sommaren

januari till och med maj, september till och med mitten på december

1 – 22, 36 – 50

Vår

mars till och med maj

10 – 22

Sommar

juni till och med augusti

23 – 35

Höst

september till och med november

36 – 48

Vinter

december till och med februari

1 – 9, 49 – 53

Källa: SKR

Tidsperioder med motsvarande månader och veckor och klockslag*

Tidsperiod

Klockslag

Kontorstid

08:00 – 16:00

Ej kontorstid

00:00 – 08:00, 16:00 – 00:00

Källa: SKR

I verksamhetsexemplen har representativa tidsperioder valts

I de exempel på särskilda veckor och dygn för specifika kliniker som presenteras, har tidsperioderna valts utifrån en representativ vecka eller ett representativt dygn för den specifika kliniken. Med ”representativ” menas att standardavvikelsen (det vill säga avvikelsen från genomsnittet) i vårdvolymer ligger nära den genomsnittliga standardavvikelsen för den avsedda tidsperioden